#6343: Elektro

eft- efe sia efe- efa sia efe- sfa de sia ef: sia efe- sfe de efe- efe efe- efe efe- efa sic- sfa efe eft- sfe sia efe efe efe afe of: of: efe- sia

 

 

 Linköpings 

atektto-fbiogta

 

 

 

 

 

26 REPsLAoAREoATAN 26  NYTT PROGRAM PÅ TORSDAG

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. 6, 7,250 och 9 e. m., Sön- och helgdagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

PROGRAM

från och med den l9 till med den 23 Augusti.

I aa:
l HVDELNINGEN.

i llxlnr mnl Bain ri i: lit2153111.Itt-.tillrätta-

Kinematografi i färger. I
Det är till jämförelsevis okända trakter åskådaren här föres.
Meii de äro så mycket intressantare, utrustade som de äro med
en sällsynt härlig natur.
Utfärden företages i lätta kanoter, vilka med fenomenal

Vid kapprodd den l april mellan Oxfords och Cainbridges
lag segrade Oxford med 23,14 bätlängder. Oxfordlaget tillrygga-
lade våglängden pä LS minuter 29 .sele och satte därmed nytt
fekofd- DSCX Hoygljlaskmg kretsade UfVCr bam" Under rodde", skicklighet av infödingarna manövreras uppför som utför ström-
Som besflgs af åskådare l tusemill- men, genom forsar och bränningar. Skulle forsariia vara för

.Var xfilm återger synnerligen åskådligt och lyckat tävling- starka att arbeta sig emot, bära eller draga kanotförarne sina far-
ens olika faser frän start till mål. koster igenom den strida ströminen,vadande i vattnettill liöfterna.
Storslagna naturscenerier. v Pittoreska bilder från

naturfolkens lif.

Byxkjolen på äktenskapsmarlinaden.

Pappa blir mycket välkommen i familjen, när han delger den en tébjudning till en god granne, med besked att hans
båda döttrar där också kunna få friare. Det är bara ett aber: Damerna h a inga byxkjolar, som varje elegant dam nu mäste
uppträda i. De söka emellertid reda sig med de resurser huset har, och lyckas till sin egen belätenhet, men just icke till pap-
pas, vars originella hämnd gör en snöplig ända på frieriet. Och tyvärr är det inte bara pappa, som är mindre välvilligt intresse-

rad för det nya modet.  Ä ----
Roande skänitbild.

ll HVDELNINGEN.

i
1: ni lr

ldrottsvänner W ohoj!

 

 

 

i...
.4.
,.-
i...
.j-

 t :Er ;5 

 

 

 

 

a Q IC al15 fOlTlaD.
.. En ödets lek. I.
Ett kärleksdrama ur verkligheten.
Unge john Lawson, sin iike faders ende son, brutna förbindelsen med Elise Water återknytes,
behöver förströelse och beger sig därför till en och tiden för bröllopet iitsättes.
LL mondäii badort, sedan han tagit avsked av sin fäst- Mary, som väntar att bli moder och som icke
,. mö, Elise Water och sina anhöriga. På badortens hört något af sin älskade sedan hans bortresa, ::
sommarhotell blir han serverad av miss Mary, lika skriver till honom, och äntligen fär hon ett svar,
fager som aktningsvärd, och snart utvecklar sig ett men häri underrättas hon att hon ingenting har att
intimt förhållande mellan badgästen och kaféflickan, hoppas. Sedan den första förtvivlan gått över och
vilka uppriktigt älska varandra. sedan hennes och johns barn sett dagen, beslutar
Så kommer plötsligt underrättelse till den unge hon att göra den lilles rätt gällande. Hon beger
u: Lawson, att hans fader insjuknat. Sorgtyngd läin- sig med barnet till Lawsons hem, dit hon anländer ::
nar han den angenäma badorten och sitt hjärtas just lagom för att hindra jolins och Elises vigsel.
älskade. Kort efter hans hemkomst avlider fadern, Och nu återvänder den unge malmen till sin
Och han måste nu lämna sina nöjen och ägna sig ät  plikt, sitt barn och sin verkliga kärlek.
skötseln av faderns vitoinfattande affär. Den av-
k = Spännande drama. = ..

 

 

 

 

L. . i .r- i. 1. ir i. .- i
I l I ll II" Il IF lli JI I

uiavneLmNeEN.

i Dollarprinsessan och greven.

En munter fars.

Att de amerikanska dollarpriiisessorna gärna vilja ha en besked därom i ett brev med den blivandes porträtt. Miss Claras
högadlig krona att pryda sitt nanm med är bekant, och Clara X. kära pappa vill emellertid icke veta-.av dessa griller, och han
utgör intet undantag. På hennes uppdrag, fast hon redan koni- och Ralph uttänka ett listigt satt att gacka dem. lusjal-va verket
mit överens med en img amerikanare Ralph M. om trolovning, har också miss Clara icke allt för svart att Osval-ja sin fortrytelse
skaffar henne också hennes väninna Margit Y., som farit till däröver, när hon äntligen --- efter den bradstortat arrangerade
Paris, en grevlig äktenskapskaiididat därstädes och sänder henne vigseln M får göra den verklige greve de Baresi bekantskap.

IV HVDELNINGEN.

6- Jaktvårdsbilder från Tyrolen.

l det härliga österrikiska alplandskapet Tyrolen intager
sedan gammalt jakten ett framstående rum i folkets lif, och helt
naturligt ha även käjsarrikets store här skaffat sig jaktmarker
och låtit uppföra jaktslott ät sig. Villebrådet har emellertid med
tiden blivit hårt åtgänget, och en rationell jaktvärd har blivit av

7liiiiiaiiiia , [ndeisfriims flygningar

L

 

behovet påkallad. På de förnämes oniräden övas också en sådan,
och fran en dylik jaktinark med mycket pittoreska naturscene-
rier bjudes oss här intressanta bilder af högvilt: lijordar av lijor-
tar, vildsvin och visenter (europeiska biifflar).

 

 

 

 

 

    

(Ni-så

på Malmsiä t den 16-18 Juni 1911.

De bästa flygbilder som någonsin visats.

En av de mest uppmärksammade händelseriOstergötland Etablissement Viking i Linköping tog vid dessa tillfällen
under innevarande års sommar var som bekant friherre C. Ce- bilder, vilka utan överdrift kunna sägas vara de bäsota flygbilder
derströms flygningar å Malmslätt den 16Ä18 Juni 1911. l flera någon kinematograf hittills lyckats taga. Vi se hära de s nner-
tio tusental strömmade åskådare från hela provinsen till vår ligen vackra uppstigningarne och de glänsande nedslagen, iksom
gamla präktiga lägerplats för att se detta framtidens fortskaff- vi och kunna följa -N-ordstjäurnans på dess färd uppe i rymden.
ningsmedel - och med stormande ovationer hälsades den djlrve Och bland askadarne nineopa sadelplgtsen saint runt om bannaii
aviatikern efter fullbordandet av de lyckade uppstigningarna.  skola vi säkert metli nöje aterfinna manga bekanta, kanske fa vi

även se - oss sjä va.

Ingen får försumma att se dessa flygbilder och detiövrigt storslagna programmet,
som på ett värdigt sätt inleder säsongen.

 

 

 

Linköping, Östgöte-n-s boktiryekeri, 1.911.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain