#6342: Elektro

mmmmm,

 

 

sia elc- ole

 

 

 

 

 

 

 

 

LinköpingsL-Q
giektto-flöiogtaj

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

 

 

WW

NYTT PROGRAM l-iVARJE

MÅNDAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rowjälällällällällällällällällällälkvwf

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 29 Maj t. o. m. Annandag pingst 1911.

M U S l K utföres

af herr Direktör G. Sundel. (Obs.

Egna kompositioner.)

Pingslldagan ingen föreställning.

088.! Sista programmet för säsongen.

l AFDELNINGEN:

äran Visp till Zermaii.

Imponerande naturbilder från Schweiz.

.. .
liiilmen scenene r under en

järnvägisreisa. mellan köpingen Visp ol-

återger

ziska. kantonen Valais.

lii n gis flod ein

Visp,

J ä. rn vage n gå r
en vild glacier-

eren och strömmar genom (len vilda
Zeriiialttdalein.

le-r Visbach och byn Zermatt i schwei- ström, som upprinner på Gin-nerglaci- Storslagna V51". m1" dv" eviga Snäll-9

2.

regioner.

tDar engelska folket badar.

Brighton på Englands sydkust.

Staden Brighton ligger öl kilometer
från London plå- Englands sydkiulst Vid

kan ale n.. l le 11 ha r redan för lä. n gloso-
dan -öf v c rs k ridit förs ta hundratals en -

talet. Brighton har ett synnerligen
naturskönt lägre. och .ar en af onglaiidls
mest vzälbyggd-a- städer, rik på palats-

3.

lika byggnader. Staden har :lö kyrkor
och mer än 50 kapell. Bland stadens
mer an 700 gator och cisplanader mar-
kais strandvagarne Kinghs road och
The marine paraile, den seinare aif en.
liiög mur skyddad mot vågorna. lle
präktiga hamnpirerna .äro likaledes fii-

 

tigl. anlitade pr:inu-na-dplatiscr .

Som badort har Brighton ett stad-
gadt rykte och öfver 50,000 badgäster
besöka. årligen den vackra stadeni. Det1
rörliga lifvet på land och vatten åter-
gifver våra bilder talande nog.

.tf synnerligrt intresse.

Lehman ute på jakt.

Var vän Lehman visar sig" vara en väldig jägare, som icke en gång skyr att anordna harjakt midt inne i London.

 

 

11 AFDELNINGEN:

Urkomiskt.  :f-.T

"LES ASTI".

Akrobatiska produktioner af fyra unga damer.
Film i naturliga färger. - Mycket goda bilder.

5- DE ONDA ÖGONEN.

 

 

Denna dramatiska. bild visar oss en
stackars kvinna, som blifvit förtrolllad
af ett par passionerade inansögon.
Mannen yiir en hållningslös pers-on, en
odåga.. som ofta anvander sin ri-dpiska
på sin stackars hulstriu.

Denna har mer .an en gang velat fly
från honom, men kan icke fri-.gora .sig
från makten af hans ögon, som göra
henne fullkomligt viljeliös. Äntligen,
finner ho-n doich tillfälle till att. Hy och
får anställnig som gmvernant i ett hus.
Hon känner  lycklig och nöjd med

Stort gripande drama.

mycket af. En. dag upptäcker nennes
man hvar hon finnes,-frch-of:-ktadt h-on
undilyr honom blir han olo-ck i tillfället
att åter göra sitt inflytande 4gallarrole.
Han fordrar att hon kl. 12 på natten
skall öippna husets dörr för honom på
det han skall kunna göra inliroitt. Den
ödesdigra stunden kommer, och hon
spjäll-nar ein-of af all kraft. lltl. ser hon
åter sin mans deinioniska blick o. tvin-
and af denna skyndar hon sig till .il-ör-
ren, :lar re-dai mannen och rn :tf hans
stallliriifler pot-kande fodra ai. bli in-

 

sin elev, en liten flicka, som non håller

släppta. llrn stackars kvinnan h- tas

111 AFDELNINGEN:

 

Dramatiskt skådespel. I

till lifvet om hon ropar på. hjälp. Trots

hotelsen ntsföt-er likväl gnvernanten
ett ängestskri, som tillkallar hennes

elev. Den lilla flickans skrik, då.
hirottsling-arna störta sig öfver henne
iillkallar husets invånare, som hastigt
skynda till att afvapna mannen. :illa
i huset tro att gnvernanten velat för-
hindra inbrotteif.

Förbi-itai-na straffas efter förtjänst,
1chv den stackars gnvernanten finner
VAin:itligfen fred for sin :liimon i omsor-
gen for sin lilla eltv.

Ö lnclianhötclingens tacksamhet.

 

 

(Thicikatawstainnren ar pa krigs-
sitiigcn. Harunder öfverraskar india-
non Bilsonihjåirta under sitt kringströf-
vande tvänne fredliga. guldgrafvare,

som just gjorde ett betydande fynd.
Han ser huru -de omsorgsfullt gömma

det funna. guldet. vid sitt lager genom
att gräfva 1ner det i jorden och. märker
sig noga platsen. Därpå skyndar han
efter sina stridskam rater och låter dels-
sa. under nattens tystnad, diå- de båda
gluldgråtfvarne ligger fiörsänkta i sin
djupaste sömn, öfver-falla dem i deras
tält och iii-ngsla. dem. Bundna till hand
och fot kastas de på.. hälstryggen och
föras till indianernas läger, där en vilol

l)ie amerikanska lust-spelen äro allt
för vlåil kända för att har niirinnre ble--
sikrifvais. Vare det nog sagt om vår
bild för dagen att den handlar om en

Ett par guldgräfvares äfventyr.

krigsdans nlppf-öres kring de olyckliga. [hysa onda planer mot de bada mannen..

innan deras skalp skall tagas.
lndianernas h-iifding,I Örn-öga har
emellertid angripits af en häftig sjuk-
dom, mot hvilken hans egna. medicin-
mans konster ingentingr förmå. Kanske
de hvite kinnna hjitlpail Förhållandet-
éivr också, att den ene af dem .äfven är
henrma i lakt-konst, och mod tjlänliga
medel kurerar han hastigt dein sjuke.
hlöfdingen, som varit nära döden. l
sin tacksamhet för denna oväntade
hjitlp frigifver han fångarna., hegåfvar
dem med rik-a skänker o-ch tillsager de
andra. krigarne att hålla ett öiga på
llisonhjitrta., hvilken han misstänker

1V AFDELNINGEN:

 

äkta man som yöfwrialskas af sin frn
fråinnnande barniunlge i fani- iirvslerier och bör ses och icke beskrif-
chins barn det yiir och på hvad vas.

med
nen.
viis han. fått det och slutligen hlir af

(xll

 

 

1 daggeyningen följande morgon
.smyger sig; ocik denne ur lagret för att
bemäktiga sig; det dolda1 guldet. Snart
varsna-s emellertid hans iörlsvininande,
och indianerna skynda efter honom,
följande hans spår i vildmarken. Snart
äro de honom också nara i hälarne, och
nln börjar en sjal-iinnande jakt. då Bison-
hjiti-ta. söker fly undan med sitt guld-

rof. Öfver mora-s och vatten och. berg
giår don vilda lieitsen., tills ilyktingen

Jglo-r ett alltför idjiirft språng utför ett
stup och dai-vid bryter nacken af
sig.

Värnhem. förträffliga liililer!

Det besvärliga barnet.

med det, ia det hör till vart lnsfspels

8" Barnens dag i Linköping.

Dess förnämsta sevärdheter, de medverkande och festbesökarne, kinematograferade
af FL-B. Viking för Linköpings Elektrobiograf.

En bildserie som ingen får underlåta att se

 

Hvem vill ej ännu en gäng se AlBarnens dag.r i Lin-
köping med dess festligheter, dess människovimmel och
dess glada upptåg? Det vilja nog alla som sägo allt detta
i verkligheten och äfven de som tilläfventyrs icke voro
med i lördags och söndags. Det är därför en bildserie
hvilken alla, både stads- och landtbor, måste se, som nu
införlifvats med de många föregående med så lifligi in-
tresse omfattade framstående nummer, hvilka visats å Lin-
köpings Elektro-Biograf under denna säsong, å hvilken
vBarnens Dags blir en värdig afslutning.

Med folkskolebarnens långa tåg genom staden, där
musiken blåser hurtiga marscher och hundraden små blå-
gula flaggor bäras af den ljusklädda ungdomsskaran, inled-
des Barncns Dags festligheter och därmed inledes äfven
vår bildserie. Och sedan förflytta vi oss helt hastigt till
Trädgårdsföreningen med dess salustånd och kaffetält, boy-
scoutläger och tivoli, tingeltangel och tjusande, mörkögda
skönheter. Sedan vi sett hur festligt Belvederen smyckats

 

 

FÖRESTÄLLNINGÅR:

OBSJ
085.!

 

 Barnens dag i Linköping.

PROGRAM 5 ÖRE.
Hiardagar kl. 6 0. 9 e. m.

I I I . Läktaren och lzsta plats 50, 2:dra plats 35 Szdje plats 25 öre.
 Barn under 12 år ,, , 15

få vi besöka postmästarens idylliska lilla landtgärd, där mor
själf sköter om med de besökandes välbefinnande till dess
mäster själf kommer från den vnödigav morgonandakten.

Så återse vi naturligtvis också de mörkhyade zigenarne
med de brokiga färgskimrande dräktcrna midt inne i deras
läger, där en af skönheterna, hvars Dzigenarblodw eldats af
den här i strömmar flytande II)kärlekschampanjenv och vtroll-
mjödetv, i böljande rytmer tolkar en af sitt hemlands danser.

Så återse vi också stora restaurationstältet eller kondi-
toriet, där vi få en god öfverblick öfver det rörliga folk-
vimlet. Barnens dags främste ledare synes där i färd med
att låta sin lille fyrbenta - ))Boy)) skutta.

Det vackra blomsterståndet och dockskåpet och alla
de andra många härligheterna få vi ock beskåda, liksom
Belvederens rörliga restaurationslif och dansen på banan.
Kort sagt: Det Linköpings Elektro-Biograf nu bjuder är
ett fullständigt äterupprepande af

 

 

 

Sön- 0. Helgd. kl. 6, 7,30 o. 9 eL m.

7? , l I) I H J, M

Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

Linköping 1911.

Ostgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain