#6341: Elektro

dvala-:lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings
glektro-fhiograj

26 REPSLAGAREGATAN

 

 

MÅNDAG

 

NYTT PROGRAM HVARJE

---.------.--. I I
. . , -.- -.. .I- -..l --

dvdr-:iv

 

 

26 -...--

 

 

 

 

 

 

AAweuarIlirllaruaruarnrrnarnarHainan-axeH

 

 

 

 

 

Defilcring för publiken.
6. .lärltet samladt.

Frk. Mis

Föreliiggandf.I mimoidrainis olika. epiÄ
.fsodeiàb hafva i all sin tragiska enkelhet
.orm 0fan att out i;  1 if" 1.s f I
asikåidarcns minne. llinllgt hsta slg 1
I.En skådespelerska. får inf-allet att
roka en cigarett, innan hon somnar.
Efter att hafva fått eld på. densamma
biorlkasiar lio-n tandstickan, men uppI
taoker-.samtidigt till sin fasa en karl.
som gömt sig under hennes säing ocli
med handcu sliickcr den glödande stic-
 or ståan till en början att i sin
forsknäckelsc få fram ett ljud, lvckas
hon -iiindtligcn öppna en nal-:stående

1. Kapplöpningshastarna f"

I 1 . i i i - lOTar"

2. På banan. s ut.

3. Favoriter-na, på. nlara håll.

4. Vinnaren "Gleneidle" förey star-
ten.

5.

Herr Milo ......................... ..

PROGRAM

Fr. o. m Månda
t gen den 22 t. o. m. Sönda en de .
MUSIK utföres af herr Direktör G. Sundel. (Obs. g l1 28 Ma] lgll.

i ADELNINGEN:

Ett standardnummer!
7. Starten går.

8. Öfver de första hindren.

9. De första kullridningarne.
10. Ur leken.

11. East på nacken.

Flera missöden.

u AFDELNINGEN.

tinguett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tager till benen. Vid det ångestrop
som 1hilrunder trianger fram öfver hen:
nes .aprar .sk nl  i
tillkaluaj paus-.y da tjanarne till., samt
I.Den i. sin tur Eörskriäickte arpachern.
sokerr sin räddning i flykten, och nii
borjar en spännande fiörföljelee, hvar-
irndlor tiyktingien 1slutligen beslutar att
soka his-sa sig ned till marken utefter
ett stuprör. Emellertid känner han
sina krafter Lrivika och är nlara att stör-
ta ned, då någon uppenbarar .sig å den
ofvanför liggande terassen. Det ä-r
skådespelerskan. Stalld i valet mel--

 

don. hvaipa. hon hals ofvc-r hufrud

4.

ale sia de ale

 

FÖRSTA fllll)SKlFTET.

Rachel .ar 15 år, blomstrande ooh vac-
ker som en vardag. Lycklig och nöjd
vallar hon och hennes fader den för-
narne Fadrovnas tål-hjord. En dag
kommer lyckan oranitat öfver Rachel
i det Nicola lfcdrovna på ritt får se
den .alskligia Rachel. Ofta kommer
han till henne och ömsesidig kal-lek
uppstår mellan de unga. Rachel vet
icke att det ar prins chrovna hon iil-
yskar. Niä-r däri-ör olyckan on :lag kom-
mer öfver de arma i den gamle prinscns
gestalt, och dc utan förbarmande ja-
gas från sitt hem, ret ej Rachel aftt ett
ord och ett möte med den hon alskar
skulle fralsa hen-rie Och fadern från
det öde .som drabbat dem.

Nicola till den
Rachel möter

Förrgiitfves kommer
gamla mötesplatsen.
honom ej mer.

6.

vecklingskraftiga knoppar-na borttagas.

För

Herr-:skapat Jones skall ris-.sa bort
och iinltitnksamma som dc iiro skrifwy
.slåviitl h er r n
hrvarandra,

Han har ingen aning-I

som frun, ovetande för
han till sin vitn mr Hall

 

 
  
 
 
 

 

 

 

Egna kompositioner.)

LapP-plänclsk sport.

Vackra bilder från vinteridrottens förlofvade land.

Täflin a " " " " i
g r i sparkstottmg, kornmg med ren, dels för akja, dels för skidor skidlöpning

2- Världens farligaste hinderridt

Grand National Steeple Chase i Liverpool mars 1911!

13. Herrelösa hastar.
14. Murar och girafvar tagas.
lö. Vinnaren nalkas. i
16. [n till målet.
[17. Vinnaren hyllas.
lö.

"Glensido" efter loppet.

Apachen och skådespelerskan.

Dramatisk scen af Decourcelle.

Skådespelerskan
Apachen

Iain å. den ena sidan sin föi-lskröcke-lse
for brottsllinigiein och å den andra dolt
medlidande, som hans 1niöldetädildia. lbe-
laigenheft uppvärcker hos henne, tvekar
hon ej" längre. Hastig-t lösglör hon
från vaggan ett drapperi, 1som hon
rackelr den för sitt lif kämpande man-
nen.

På. en gång tacksam 1förr-sin räddning
och skamsen öfver den situation, i hvil-
ken han befinner sig, faller han på, knia
inf-or den som så äidlelmodigit rädda-t
hol-nom samt lofvar att blifva en bättre
inanniska saint skyndar därifrån.

 

lll AFDELNINGEN:

(Rachel.

En rysk kvinnlig -nihiiisfs tragiska iefnad och död.

Drama i tre tidskiften.

om att den af fadern bortkorde fårhcr-
den vair Rachels fader.
ANDRA TIDSKlllTET.

.lf-cm år ha runnit hirrt. Rachel och
hennes fader ha gått in i nihmirstcrnas
himnliiga förbund. Raclhlels skönhet hair
bestämt nihillstcrna för att uppfostra
henne till en föl-nam dam, .som en dag
om Aså skullc vara non-digt, skulle tjäna
som deras verktyg i kiaiiipen mot för-
tryck.

THEN.) IC TIDSWKIFTJCT.

Prins lfcdroxnn blir ni irniiliisternasl
domstol dömd till dödcii. Vid lottdrag-
ning blir Rachel den som ska.. utföra
dådet. Hon. ryggar tillbaka vid lan-
kcn på sin mission och heder om för-
skioning. pVill du icke uti-öra det uipp-
drag" som] fallit på din lott,  skall du
.sjitlf döm. Rachel ser ingen nättidning
utan måst-o gå på on bral hos chwoivna.

 

lV AFDELNINGEN:

Kinematografi i färger.

Sticklingen afskiljas och planteras. - Omplantering i större kruka. - Plantau beskäres.

w Åtta dagars tillväxt på två minuter!

de de de de

 

Slå mycket som möjligt håller hon sig
dold, dock bevakar hon hvarje prin-
sinne steg, och då han ett ögonblick går
in i ett sidor-urin, går Rachel efter. Hon
höjer sitt vapcn. Ännlu on sekund och.
prinlson. skulle ha litmnal. dcnna. värl-
den, men on kraftig hand vrider vap-
net ur hennes. Hon vänder sig om och
sor .sin u ngdomsvåin Nicola framför sig.
Några hastiga förklaringar och båda
sc att mcllnn dcm har 1upprest sig en.
oöfrerstiglig lnzur. f i

Nihil i stor i 1 a

vänta oroligt på Rac-
hcls :ttcrlmmet .l)c hiöra niåigolni sakta
vidriörra dörren. l)c lyssna med span-
da nerver. Plötsligt hora de ett skott
och skynda ut. På marken ligger den
dlördia Rachel och på dörren Står skrif-

 

vct med siikcr hand.

l "liliiHHlyr-kullt".

Ur naturiotograien Cherry Keartons kamera.

Helt visst skall innehållet i Cherry Keartons kamera intressera alla, särskildt de som minnas hans fotografiska
bragd (rEn lejonjakt i Afrikas, förut visad å Elektro-Biografen.

Ur blommornas lif.

Lika praktfulla som lärorika interiörer från växtvärlden.

De mindre ut-

En ny kinematografkonstens triumf!

mycket eftersyn.

Inte så galet som det ser ut.

Komedi.
, inverka ritning-ru ullrlcr lioulioxurou.
ir Följden blir ru dcl forum-(lingar.
med öfwrraskningar och

.sixv a ri  uk a tion (n i
och scrncr, tills lir-irrnkapet Jones, som mch att del cj v21 r så galet som det i

.sium-Hsliimuing.
Nu uppklaras4  småningom situa-
och man kommer underfund

(ich .så bilir dir-l.

 

råkat ut för ett :inutimlobilniissödc. liiustiglicirin f-i-irololl.
iitrrviindor och lium-r paren Young och frid och försoning och lörlriskningar.
Hall i .sar-dolce betydligt upphetsad 14111. oliirargligt Skåimtsnmt nummer.

och hon till sin viinniua mrs Y-ourngi
med anhållan att de rcsp. adrosisater-
na gordhctsfullt måtte efter-iso den J o-

 

 

 

 

 

 

 

FROGRAIVX 5 ÖRE.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII n
I

" " " I

E FORESTALLNINGAR: Hvardagar kl. 6 0. 9 e. m. Son- 0. Helgd. kl. 6, 7,30 0. 9 e. m. g

-- - . " = .m 153-,2=d=  """. i

g  Barn under 12 år Laktaren onch ljta plats :0, 2 v ra pft K, "je p :ts  0:e g

I GBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala bam lika med äldre. g

å 085.! Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre. =

EEE EEEHEEFBJE==EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIUBDIIIHUDDIESEDUIII

 

Linköping 1911. Ostgölens Bokiryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain