#6304: Stora Biografen

i 1. i, t", 1316.  

9,. X 
-.,,- :sam-- ...I .f- .f
I I Ii;- aqux i
än L. vvvv. vy

= STORA:

BIGBÅFEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreställningar alla dagar kl. 6, 7, 8 och 9 e. 111.

ÖB S . .f Barn äga tillträde.
P RO G RAM

för tiden Måndagen den 13 t. o. m. Onsdagen den 15 Dec.

MESsTERs vEcKo-JOURNAL.

Krigsnyheter från Oster. 7.
Ur det eröfrade Warschau.
Sedan Praga eröfrats, vänder den flyktande polska befolk- 8.

ningen tillbaka för att besöka sin hemort. 9.
Den lifliga trafiken mellan Warschau och Praga på Weichsel 10.

Konsert i trädgården i ett till lasarett inrättat klosteri
Warschau, till de sårades förströelse.

Tysk militärvakt på slottsplatsen.

Gatubild framför Guvenörspalatset.

Den af zaren byggda grekiska-katolska kyrkan, hvars klockor
medtogos af ryssarna på flykten.

Kejsaren i österrikiska hufvudkvarteret.

Kejsar Wilhelm i samtal med österrikiska generalstabs-
chefen von Hötzendorff.

upprätthålles medels båtar. l bakgrunden en sprängd
brygga öfver Weichsel. 11.
Brygga öfver Wechsel förstörd af ryssarna. [bakgrunden 12.
domkyrkan i- Praga.
På västra stranden av Weichsel med det gamla polska
kungaslottet, som under flykten från Warschau af rys-
sarna lifligt besöktes.

En vild-
markens I
f

VILDMARKSDRAMA .1" 2 akter
av HENRY MAC RÅE.
REGIE.- H. G. s TA FFÖR 0.

 

 

     

 

 

l denna film är dramat och naturbilden på ett lyckligt
sätt förenade, och åskådaren får göra bekantskap med
en hel del lika intressanta som vackra djurbilder.

 

Beskrifningar à 5 öre i biljettluckan.

TVÅ oM EN FLICKA.

bjuder den tillbedda på teatern. Sedan blir det supé

 

 

En rolig, sann och i all synnerhet lärorik historia för

M- Barn äga tillträdeföre kl. 8 e.

alla unga män som vilja slå på stort, och för unga damer,
som inter tänka på att en ung mans plånbok också en
gång kan bli tom.

Billy och jim äro förtjusta i samma unga dam. Det är
inte underligt heller för hon år mer än välskapad. Billy

- men Billy märker att hans kassa ej kan stå ut med en
dylik extravagans. Att jim kommit till samma restaurant
utvecklar situationen dårhän att Billy får afstå både supé
och flicka till Jim. Men det sker en hel del saker till som
programmet här inte får lof att afslöja.

Fint lustspel.

 

 

Utmärkt mllSik. -II

Eventuella ändringar förbehålles.

 

Strokirks Boktryckeri, Sköfde 1915.

m. och efter denna tid endast i målsmans sällskap.

.H
BILJETTPRISER: 1":sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, Logeplats 50 öre. Barnbiijetter à 15 öre.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1915
Place:
Skövde
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain