#6285: Västgötabiografen

Västgöta-
BIGFEN

(Medlem av Svenska Bingraiägaittirhvnilit)

har stora föreställningar i

Mariestads Teater
Söndagen den 12 Dec. kl. 6,15 och 8,:5 e. m.

I" Kl. 6,15 Stor Blltll- och FllLJEFÖRESTÄLLIlllG .-

med l5 öres entré för barn, 35 ooh 25 öre för äldre.

 

Program för första föreställningen:

Messter-journalen 1915.

 

l.

l-t lxllåuàlägädnewéslgäanterister pa I (i. Ktejsarj-Giigarne i" kamp finland skyttegravvid yttersta vfisft- komna mianskap visa tyd-
2.; Rast efter öfvininigf., -7 .1 Bilgkgega en av de största lll girlsiiålgiirtlno i i I ligt attt dell-CM fölrlomxt sitt
131.i :fån Tufft-elt- Östqrikiska i-ltiåiiderna vid H grad. I ö M en Måttede 13.2 Vgcolddtlrlfdäggl. :iir t o in
., fronten in an en pa vag till CI italienska Fronten. u 11. lrfit engelskt stormangrepp Seniebier-tanz n icke förbin:
5. Krigsnylhàteu. från östermnqk Färgsrnyiheter från vinster; i vid Ypern avvisas genom. den.
n-.tahvenskåa Hansen. k . -  nya Iinderiourgs- I tyska maskingevkir. 14. En fransk by stol-mast ooh.
"i tgt i segrarna oekantgor..is i en 12. Direkt fran skyttegravlarnu biesdttes med tysikt Iinflatnteri.

 

 

 

 

BA STEI.

.En charmont noturserie upptagen på en svindlande höjd av Nordisk Films Comp. otörvägne fotograf.

2.

3. Lehmann är överdrivet artig.

Lelitman skall lbiesiöka sin flitstmö. sig" llilliimta nytt. Nedkommen i Åter uppkommen vill linan visa sin tiglvet ejI n:Lili lura, varför den andre
Ditkommen fralmltlör fittan sin kifir- vinkällaren råkar titan falla ooli artigliiet med .att taga ned porslin triaren tar Jan-ordet.

från en tiiylla, .viarivlivd denna ybrister.
Lelvman "olir nu utkörd oolii fästN
mön finner att alltför mycken nr-

sta sönder lyktan. I mörkret öplp-
nar 1han vinfatet så att vinet rin-
ner ut i vilket r.han får sig ett had:

Tj uvens barn.

Spännande drama. En ovanligt hänförande bild ur livet.

leksfiörklalring. En .andre friare
.infinner sig llirven. Vid middagen
tar vinet slut. Letvmian erbjuder

4.

5.
 . --"ia . I I i, I t i
1- - f i., t. I . I i

= Risträt blitt iir kvinnor.

Lustspel i två akter av Nordisk Film Comp.

  

"De fyra komiker-nas film".

 

HUVUDPERSONER:

 

 

 

 

 

Översten von Kuhnau .................................. .. Herr Oscar Stribolt. von Pnppenstock, godsägare ......................... .. Herr Fr. Buch.
Överstinnan ................................................. .. Fru Amanda Lund. Harden, kandidat ..... .. ........................... .. Herr Carl Ahlstrup.
Ellinor, deras dotter ..................................... .. Fru Agnes Textere. Fröken Samson, kvinnlig agitator ................... .. Fru Fet-umb Fiiis.
Albert, deras son ........................................ .. Herr L. Olsen. I

AVDELNINGAR:

l, Godslåiiqaren von Pu-päpienstioek C.. nTyst, din pratmakares. I 18:. illaek, jag kan sililv liliilrn mi- Vallmötet. I W WH I 1
lever i ständig fruktan för (X. Det Xhvilr :iir ingen rökkuplen. na kofiertatrwi. 21). kroken Ellinor haller sitt pro-
SinH-klfedltdfeff- 10-1. Goclsiiigaren iv. Pupfpleristoek 101. Kvinnotjnsaren. I låfilmml; x i Om I

21.- Adivokatens råd ett rikt anländer 20. Fröken Samson ii-lir ibeseälrad. 3G- Fr?- in..ttsqfnisånblmwskäl-:Tort
 -i , .. .. . f i .1. . - ros ra Iooi "o "vi

 Firm.. ., ., 11... Han lovar att stodia tien- 311" Pri hotenet- 31! Hinfördt åskådare

lt.. i tamil en von Kidman nr i - , fy, M , .siktar vi; mt 3-10. här- . ,. i...I i -i ÄV. 1 n

J nes kandidatun --.. .u .. i. J , ,

Å det kvinnorna som regera. i .. .. i i nu. att kind., .W mig., 32. Froken Samson later upiplstilil-

4; Fn deputfitiony i m Halden Ur fomllskad I du] Ji W L i la sig som motkandidati.
7- i C - ., . iir., . . oo "a f- , v- . i

51. Fröken Ellinor ntkoras till malm "Ruth-lättth 51); EUIII mh. 33. Valet.

k kandidat vid det förestäen- 13x- Kvlnnomils Valllpllmll- "At" Huv", w .i i 34. Fröken Samsonlilalr-valtsmed
. I. . -. 1 Nästa morgon. 25. Will ni lata en anständig övervfiirii- lande minoritet..
(IL Vakt" l b. - v .. H  . r G ii. , p. -h g .. l .. l J . I

(if. ystannia nu vackert llilTiiir.l til- 15,. Den kvinnligt-i .agitatorn fro- ll Lt mm l lm 39-- klär-U" .flat lolfiill-dillell- mfl

l jes qa "ni vill odli supa er ken Samson slkiall deltaga 26).. ltitasikeringen. h a I tast tion-omv),
tilltal. Det :är nu det en- i striden. 27. Den försvunna troken bam- lSoump-romviss-en.I"Å HV i I
da ni mlfin kvinnan. till.. En ide. son mottagesav valkommit- or. kroken Fililno-r tot-later gonnai

7.- Ftt besök. 171. Till station X. ren. Bai. lvnrlekens .krokvnguiz

 

Program för föreställningen kl. 8,15:

I.. Barn under 5 år äga ej tillträde. m

035.!

  

Betty Nansen-film!

085.!

Bulålållly Skå..

Skådespel i fyra akter utgivet av Nordisk .Film Comp. 1med den
världsberömda BETTY NANSEN i huvudrollen.

 

1.. Frida v. Bofrclli i sin lbloudoir
"2. Framför spegeln.
å Wliddagen iåir serveradni.
4. Advokaten plåt-"sitt Irum:
5.. En oförstående make;
(

lll.. Som linalsam på iiiennes itiliilllr-
tesär.

20. Visitkortet:
, (lorill.

21.- i tid erinrar lifon sig att :ii-on

Baron Oscar d e

AVDELNINGAR:

 

33,. l tarair.

34,. En spirande misstanke.

351. Han finner visitklortet.

30; Försjunken i djupa tankar.
37.. l nattens mörker..

52i. Detektiverna tillkallas.

53. Hon :älskar fionom dock.
Big.. slag maste varna lilonomw.
551. Han söker sin lluisitru.
56"." Onda (aningar. ,

i., Han försommar lnistrun. "är en .annans maka. 381. Frida lhlör louller. 57. Frida, Frida.

7. Vid tmiddagsb-ordet.. 22.. Emile lebianr given order (it 30:. Hennes älskare inträder. öSl; .Hans eget fel.

S., Olyckliigr en av sin-.a spioner. Klin. :vä-:i kom du docka. 59; Hos. lefmile teblane.

9.1 I-lon Ituttar llttans tantbete. 23:. Ett möte. 415. Advokaten .anar orad. (it). Hon vill flölnma llilonom att fly;
10., Olika uppfattningar oml iäik- 24. wNi gömmer, att jag .iir en 421. Misistankar. oli; Hennes kärlek litar förvand-

tenskap-et.

en annans lhlustriw .

43i. Emilie Lehlane undkomlmler.

lat förblrytaren till en ny

11v Yhlet-LI  plost. 44:. mlOl-lgon. Wnalf-.llltlniskal- I
koka,- ,öiveifv 26,. l klubbens lielmlilga tillflvktst- 45... Fiörltfrytaralbumet. 6212 Detektiverna fordra intnäide.
ort. hylöl. Gerlvaird von Bordlil tror att öBf. nNei, jag vill sona mitt ibrotti

12.", Hon gått-l..
13. Åter ensamt.

27 Medlelmmarnie församlade.

ilian gjort sin trustru onliitt,

Din kliirlek lhar gjort mig

14., En .könuml 28l. v. Boroli lirar trådarne i sin 475. Maikiarne mötas. I star-kn .

15" P6 restaumntem lhanid.. 48; wVi fia inatt "oesök av Emile 641. Han öppnar dörren.

." i, I . 20l.l Emile letbiane gör ett Bra- Leblarie i-"nattl-f ,. 65". En uppgörelse.
ll"- fimllf fidem, en mng geiöriei. in; mer igir omöjligt-r. en. in, jag .air smile manner.
w mm)le dhet u t f 301." Ett kliitrlelksmtöte. 505 Hennes tliilskare lbaron Ostar 67.- Detektivernalborttlönalhbnom.
1l-- Han" "mannens (Wei llemls 31-. njaigvjlllgtålrna men kan elit; de Coriil var -w Emile 68; Frida vill störta efter.

Slklonlhlet- 32.. Frida Iv. Boireti tror sig vara Lebland, öOl". I raseri.

18., En dristiig uplplvaiktaire, försmädd. Eli. Upprörd i sitt innersta.. 70,. Brusten lycka.

 

Man fhtar sagt om Betty Nansen,
att ilion iäger en stirtegein flöinmläigla
att sammanfatta sina spenegenslda-
pier i en enkel iivrz-rmaid lblild, .att
lron endast genom scenens; egna
medel, genom en rörelse, .genomIA
sin stiäillning, genom anslikftets oeihl

får lman tillfläille att se Betty Nan-
sens konst skildra ett lktvinnoöde
såsom en stor konstnlåititinna kan
dania en karaktär efter en förfat-
tares anvisning. Filmens? konst
sammanfaller lmed Betty1 Nansensi1
Det lfitr diäirflör man lhlar .att viantia

 

Det ilir en tragisk skådespeler-
ska Betty Nansen nätt lhlöjdien av
sin konst . Hela 1hennes" utvecklingI
lirar fört livenne därtilliini. Hon har
spelat Ålielia den stora, "internatio-1
nella repiertoaren, som det .iiir alla
skådespelersåkiors miiil att framställ-

som var lhennes eget ooh ingen
annansi.

Det sammanhänger med Betty
Nansens inre konstnärliga utveck-
ling att Ingen teater förmått .blinda
iiienne för en längre tid. Hennes
 lirar gått från Nationalteatrar-

(15390115151 Uttlfyvckvkatniglwä ef] iPllÖtS- något stort av Betty Niansensi 11? Malt-fd? l itHemmet-W Marit-lf?- ne i Köpenlhiamn odlt Kristiania
tyg Belli lhlastig info-vak i figturens konisifiimeh vite i nkamelvadamenn, Victorien tm Scenen I StockihioimY men ny,-Ll

sjiiiilsliv".

Det var inför en sådan seen i
Betty Nansens frialmsltttäillnjfng avi
Amelie Sikramrs- nAlgtnietei) som Her-
man Biang len .gång utbrast: nMån-
ne någon av. viåna klonstnläirer kan
måla den ttalvlan ? Om :någon-fktund e
det skulle linan tbiliviai odödliga.

Man kommer att tiälnka på detta
inför Betty Nansen i film.Y Hör

Betty Nansen står nu plä filöiden
av rykte. Nlär lilon ulptpltrliiider på
en teater .är det en flestalfton. en
afton, då Iseenens ikonslt vinner en
seger vid sidan av tTdrftlat-taren.
Betty Nansen lär för Norden, 1vladk
fru Sali-allt Bernliilardt lär för Frank-
rike, vad josepllv Kains en 
var för den tyskla teatern.

Beskrivning 5 öre.

Sa-rdous Cyplrjenne oolr slutligen
lady Madbetlfi oron Alm-alle Skrams
Agnete. de sidan lhärav Henrik
lösen ocllr de mera framstående
av de yngre nordiska författarna.
Skönast I:ia-v filennes slkaplefser 
B jötrnso ns nTolra Pairslbtergp). .

Men gott som alla. roller filar
tron lbiearlvetat odli omformat tjlls
de fingo det slutliga uttrycket,

Köp och läs den.

Entré: 1:a plats 50 öre, 2:a 35 öre.

Även på sita föreställningen vias lustspelet "Röst-rätt blott .för kvinnor" och kan

erfarenllieter oelli nya möjligheter
lira .alltid kallat lhlenne vidare.l Betty
Nansen lnlör tiill de konstnärer, som
aldrig tröttna att lära. Nliir nu
Betty Nansen valt filmen, lär det
av samma orslak: tlölr att liiira odli
erfara. Filmens mlmfiska fordrin-
gar iiiir 1en ny möjligfhleit för lhtennes
konst, ett nytt krav på leoneent-
ration. "

därmed sägas att Vätgöta-Biogratens program ger dubbel valuta.
W Välkommen .V .V H

Iaf-BT dnii-àiirfskävdef1615.

Vördsamt

Alex. Johansson.

Telefon 36, skam.

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1915
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain