#6280: Västgötabiografen

fl

 
 

ä tgöta-
lllllll-"Ell

(Mndlm av Svnska Bingralägarliirhundnl)

 

han stnn föreställning 

Gundtemnlarlnknlen, Töreboda
Lördagen den25 September lll. 8,15 e. In.

 -- PROGRAM:
: 1- llnnungens beslih i llddennlln den

 ltarl X Gustats staty antäckes.

.z

 

 2-v De två batalierna.

Drama av Witagraph.

 

 

l El:  älg .il l y lina Ö "U l   l d O  - . . s
VAJ (if  I. 1- c. I h l - I .lugn a g, l 1 4 g

dödligt sår-ad och Fragier finner
lllonom på slagtlfiltet .ännu vid liv.

D. lfimnlar din" nälnnen en medal-
jong s-nmt brev 0th Iber honom

sorgsen sitt uppdrag men får då
lznv :Glad-vs vetfn Äatt D. var then-
nes bror, Ivilken på grund av. dåligt
uppförande nödgals byta namn

nolninV en ögonsjulcdom som: llton .led
i KortÅ efter sitt tillfrisknande Ohm blind.
far :men bre-v från sin trolovade; y

Ted

. sårad, men får -ldjàllp av sin vän ;

 

  

 

Åter en stor lustspelssuccés! Roligt

dy i sollan.

Officin National Film. Berlin.
Lutspel i 2 akter.

 

   

 

 
   
  
 
   
 

HUVUDPERSONER:
Mixturén, kemist ..................................... ......... .. Victor Arnold.
Hedda, han! hustru ........................................... .. Anna Håller-Linde.
Edith. deras dotter .............................................. .. And Nissen.
Teddy ...................................................................... .. Paul Heideman.
Martens. Teddys tar ........................................... .. Maximilian Wolf.
Filii, husa hon Mixturén .................................. .. Tatiana Irrah.
En korgmakare, hennes fältman ................ .. Hans Bilrode.

 
 

 

 
 

Den vackra skådespelerskan Aud l
Nissen spelar i denna -muntra fars
en ev huvudrollerna.

  

det mest komisk-a slangW sluljlllgen
upptäcktes ett den sloöna oklälndà
just i-"ir densamma som för länge

Teddy trängt-ar bestämt att gifta
sig lmed den som llmns tar utsett
ät llnonom och som han aldrig sett.
l still-ct förälskar than sig i en
ung "flicka vars mmm than icke

ens (dinner, oolt pr-alrtlserar sigl på
ett :högst originellt sätt in 1 :len
skönas okända llllem, där hån rä-
lmr ut för mån-ga obehag, tills det sedan, utsetts il Ilnonom :w de
efter en massa förveekllngtår av resp. tiderna.

    
    
    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

l.- Teddy oofr hans far. ll 4, För att skingra sina dystra ning. Fru Mixtnrnén får emel- 12. En detektiv. kHenn llmr redan
l , . .) - i tankar giär Teddy en prome- lertid inte se den, ty då nlnän- fattat misstan ar. ;
2"" :Ei-:ex :Ezrnylffålrlu nad. der en olyckan. 13. Teddy .vet intet-att ltran 
på leden, att min son Tecl- 5-1 OlllckligWY-ä Försvinner den O-L 9. För att locka ut sitt ideal, finner Sing l Sm tilltänkta SW-
dy nin- lnännn-a Er dotter Edit.I bekanta SkOnl-hefen- I lnåller Teddy serenad. 14  d M0 9 I.
Vi den ju för länge sedan gloth 6. Hos dnerr Mlxturén. 10 MHum) jag Ska" bemnnatam. I dl We? Norr: :få fortgåtå: 
upp: att de Skola patr- T.) wjlflg milt" Llppfllnllit till lll-b . jag ken hederlig Ikvinna.I Iy ha vi Snart avnårdat git
son lcornmer därfo-r att beeO- märkt sömnmedel, men m-:m I kågkofferten låg en ung än: mth drssl-n1 I
IN EV mom fle .närmaste dål- f-år endast ta in det i Små do- [ia img-g Som är kän- i mi D. e -4 I .
game- El" Unglvne siser annars verkar det som "ä I g - 13": T-udys far kommer.
- , t I. I . l ll. (Brev): nyrlnanslvälrlda! 16.. Kvällsmuten serverad.
Mertenw ett andande tålm- Fnätrnlinlgeln, som Ni såg l bä- 17. Ett oroligt natttäger.
3.; .slag gifter mig aldrig med S, (Brev): nljimna denna korgl- ten vid stnanden, lhar låtit b-"i- 18.y Vid "mi-dn-att.
den där .kvacksallvnrens dot- kottert till lnlerr Mixtunén.;"D"en na in sig i en koffert l detta 10.; Det .Elr min son.
tenn.1 inne-nätter en stor -öwettaskf-N llnus -- dörr-att 1fiträflfa En). 2 Oon det min dotter.

   

  

   

II1

 

Dråpligi

 

 

 

4- De keiserliga trädgårdarne i Potsdam.

Ngupptagna bilder lran det stolta keiserliga residenset med dess storartade anläggningar.

 

 

5.

len neln den nneknn lndngdndenlgnn.

Lutspel av I Gaumont.

 

 

 

088.! Ovanstående program utgöres av endast nya, verkligt intres-
santa bilder, det mesta genomgånget censur-en i Stockholm så nyligen
som. den 20 sept. l9l5, vilket måste erkännas är ett bevis för att Väst-
göta-Biografen ifråga om nya rena bilder ej kan över-träffas.

Besök därför Västgöta-Biografen, vilken, med tanke på ovan upp-
tagna program, ger bästa behållningen.

Entré: 1:a plats 50 öre, 2:a 35 öre, barn 25 öre.

Vördsamt

Alex. Johansson.

Telefon 36, Skövde.

zT.-B.vffénftäflftir:wSllnovv.-li :er .5171-01wa I

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1915
Place:
Töreboda
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain