#6279: Västgötabiografen

ll"stgöta-
BllilillFlill

 

 

han stnnn föreställningar i

Mariestads neaier f
Söndagen ilen 5 September lil. lin e. ll,ie e. in.

V 058.! Kl. 6,is stor Barn- och Familjeföreställning

med l5 öres entré för barn, 35 och 25 öre för äldre.

:

 

O
1. Gaumonts veckorevv. N.o 5.

Typ på tyska Vaeroplanbomber. - England efter stormen - . .I- nerna. -- Frankrike. Beväringarne-.- - Övningsmarsch. - Grävning
Toronto (Kanada). Ett kanadensiskt regemente... - Southampton. Ov- av skyttegravar. -- Fälttjänst. - Frankrike. Ett tyskt tångläger... -
ning med kadetter... - l skyttegravarne... - Frankrike. Snö på rui- Utdelning av livsmedel.

 

 

 

 

 

.Från Barnens ö.

Specialupptagning- för Biograf-A.-B. Victoria.

2.

 

 

Mer än 800 Stockholmsbarn få där njuta av sommarens härliga luft och erhålla vederkvickelse.

 

 

 

3. Trogen n döden. mama.
4- Kärlek och pängar.

 

Lustspel. Lustspiel.

 

 

-s

kärlek.

Skåöespel i 2 avöelningar.

Fattigdom och bekymmer ha tvingat den unga Yvonne Bergére att taga engagemang på en sämre varieté. Av en slump i

lär hon känna en ung konstnär, de Iörälska sig i varandra och han löser henne från hennes kontrakt. Men en svartsjuk i

: rival lr nära att krossa hennes nyvunna lycka, tills det slutligen lyckas Yvonne att genom sin mildhet och ödmjukhet 
:i avvända det hotande slaget och för alltid återerövra sin lycka. i

ll
AVD:E LNINGAR:

 

l. -Vlvonne Bergfére har under Si Clievilliard vredgias iö-ver, att 15..I Och medan tion berättar sitt 19.; (Brev) Miri kiire son! Din 
namnet Stella. tlöir fjorton da- Maurice fiö-rsummar yli-:ins dol- livs historia, känner han; att mor- och jg be dig .genast 
gar låtit engaigeria sig som ter och beslutar tagta reda på, tion är välrd en lblittre lott., komma hem, ty det imåste bli ffi1
sångerska vid Casino de Pia- vem modellen .är r Q , ,,. 1 slut mellan dig och den där 
I I I , , lö. Yvonne tror, att ett nvti, ,- .k .,
ris i en liten iandsortsstad. Q. rija, Jag vet; en liten bru- , .- . . - .. ,  -, r-  - sängefb 4111- i

. . - . . .. . .. lyckligare liv slull bioria for D f, ,

2. Sina lediga stunder tillbrin- nett ilius iklanninigtt Det air .herme- r I, in ar..
gar iiion ide vackra omgiv- Stella, sångersildanle go:- I Pam". . .. 
ningarna, "- 10 CASINO DE PARIS 174, mer hennes kontrakt. An- lll Under Sin mors inflytande ar 

3 Konstnären Maurice Grandal .I " tingen .återvänder Khon genast Maurice beredd att avsta trån 

" ihar tagit in på Chevmards Program: eller betalar hion 400 kr. i sl-:ia- VVOHYIS- D ,.-:
hotell och kurtiserar sin värds Å"- - - - M "- w .- deståndl" 22"! Djagimde ardnghopplatsl att IiÅ
d tt Stella, sångerska. .- , 1 4, . Maurice skulle gifta sig med .-.
.0 61"- 9- -- än - - q - 18.l (Blev) Hr Giandal, Rue de mig ty jag är honom Icke 

4.i Stella vägrar Åatt-sälga sitt I-I n ut 4, Court 26, Paris. jag tillåter wärciilg. Mim jag vime icke 
namnfmen lovar latt sitta mio- 11- Qthnlafd namqu fiol" Mall" niiig lhiärmedmeddela, att Er Övergiva honom i hans Sorg i
dell iäven ntäfsta daigt. me Vem Stella imf- son rest sin väg med en va- -- - . P" i

n q U 12 E H . ..k . l. .x . l.. utan endast flora honom till- 

5 4 pa aftonen maste mm atel- 4  ien missna. ning. lie-tesangrerska, som hlan art balk-.a hem. Nu kan jag grå. 
upptrada. 13. Forestallningen. kdlmål [their-i Jag. fäder Erhåll 23I an klena barn! Edrn Ord

6.l Några dag-ar senare. 14."Y xVar snäll oiclh låt miigi slip- 1kanalhem h.,0no,ml Innan an bevisa, att Ni lhlar en god och

7. liTitta lbar-a så ihon lgtdr sig pa uppträda! jag litar inte hunmt beng någon dumhet; ädel" karaktär. Stanna och"

till b)

 

lust därtill mera i kvtä-lln)

vördsamt j. Clievill iard..
Beskrivning 5 öre.

 

 

bliv vår slonhustrule

 

6.

 

le stone ltenpliinningiinne iiiil linilienn.

Vårsäsongens stora galopplöpningar inleddes på söndagen den 16 
juli i Kvibergstältet invid Göteborg. Fälten i de olika toppen voro ej så

särdeles stora, men kvalitativt så mycket mera anmärkningsvärda. Lop-
pen gingo flott och elegant, och det bjöds på åtskilliga överraskningar.

 

 

Extra skämthummer.
-

7.

 

088.! Hela programmet levererat av A.-B. Viktoria. Stockholm. ooh består av uteslutande
nya. synnerligen sevärda bilder, och inhjudes allmänheten att se och taga del av ovanstående
om växlande program.

 

 

Entré: 1:a plats 50 öre, 2:a 35 öre, barn 25 öre.

Vördsamt

Alex. Johansson.

Telefon 36, Skövde.

 

A.-B. cenimiiryeieeriei, snövae. min...

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1915
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain