#6278: Västgötabiografen

f-v-f sf? -v-.

 

 

l.

 

Den unge eleg-:lnten Teddv, som awtrigerskan fröken Evä von Rik, ter denna uppträda som de
tirvtagers ka ii.

 

Gediempiai-iiiiaien,  
 Måndagen den le September lil. 8,30 g,

 

 

lgöla-
 GRAFEN

har stee föreställning i

PROGRAM;

 

 

 

l Jämtlands fjäll.

-------------- Härnön-ande vackra natur-scenarier.

 

Renhiord. 7- Hur renen skaffar sig föda vintertid. - Lappens flyttbara hem. - Körning med Akia. - Hjordar på vandring

Verduns kapitulalion.

Verdun belägras av österrikarne, general Baurepaire förklarar till ärkebiskopens utsände
Nar han nu ei längre kan försvara den, går i

Lustseel i 2 akter med PAUL HElllEltlAll l huvudrollen.

en drag upptäcker att lilan riii- oeiil khennes siällsk-apsdam.

ner-ad, letter av sin v-"in Fred över- Teddy känner sympati för den yppar liva under en lysande fest
tala sig till en utflykt för att sking- Ein, s-:im finner belliiag i Teddy Förmentia, :iv sin ylii-Zirskuirinnä ö: i sin furstliga vil-la sanningen, oeli
; ra sina dystrzitanlcrr. Dferiinder göi- ocn vill bli .åilsknd för sin egen vermodigt fbeii-andlade siillskzipsdzi- trots åtskilliga slitningarjfa till-sist
"i ra de två vännerna laelelntsiclp skull oeii ej liör sina millioner, iit- men, en svmpeiti; som snart iöver- de älskande varandra ochl finns.
tj med tvii unign flickor: den rika ger sig för såtilskapsdamen ocii lå- gär till lciirlek, medan Trans vlin lyckan.
l ll
 Eesta akten. ll; Tror du skulle vara så Ni Iherr mvcrläet pengar? Skzidä" :linne-r tjiäitrizjypengeiwxi .illvejit-
i . i f. if v . tiilbedd, om inte liiade mi- att rita flie or :Iiro mi osvm- can jag aa om or er 
l ài Teddy (lä-:aälglàäil-jzzn. 60 na miljoner?l q patiska! g jag "redan lilar köpt en lott i
i Skräddare u 11823.- 50 12.I Bort Imed funderinigarna, nii 4.: (Brev). För-gilt mig ej! Pos- folfcnei- Sing-alltsa Ja Om n
i "fe-.im lemvattel- 4711 2 resa vi! te rest-:inte 4. Ill."I I(Brev). .i er fnmn-.faller-o-
i Skomakare 540: - 13; lin ykvinna är alltid tacirsäm 5. (Brev). På återseende! Pos- 1 ionffXCk-lfg img Ill-(Jguktnmg
i 3; Tnansport 24,1076:57 för en liten uppmärksamhet.. te res-ante 45 f, GJI t R I 12 talilglåcnrslek Tåidrll- St I
:.- - 1- . i. f- "j TaM 3;- l-fni en, 6. "ör-fått min " lä tibiet, rören. .. rev . i: f rde iir" ren.
i RtOrmen 76" Jo Väjghy glynégmmengj-j jag kan ju inte vard ond pä jag skiille icke vilja-1. förlora
i 1014115 182; 00 16.. Den rfittn igrupperingen. (ff: 1 .I I Eller jfllnsklapg, Mafhllnda VL"
l Diva-Se! 40: 231,12 17, win Vin Och; ungdom höj-a 71 Neian dagar senare. ni oeii eder ven i morgon-go-
l sewe... .ewa-Sw; ihop! 8- (Brev- W Sten, .Karlaplan mig att deltaga fen
i . i - i - suis:- VI-pjsikq Speed teater, [åtg- år 4, 12 miaj 1015.I Forgat mig liten supe imiit lliem.l Min
l 4A Teddlfs Win Fred- i din sånger-GPS.me Ochfdu är ej i qPoste restante 4. Kära suilskajnsdam har uttryekt en
i 54 (BYN).- Kåle iWOFSOn! Du! min rika lmatmor. 1 Fnöken! pinnr mitt lijrivr- v-arm ionskzin om att Fa uter-
I lliiar gjort slut "ditt icke ioi vm frö-regn vara vänlig- bc- te, att ni eir rik emedan Lag se er.VI . 1 1 .
i obetydligia arv. Den =ii"j?ilp gif-ina kaffe? rcke kan tåla rika flickor. Var- Med irjrertlign hälsningar I
i som jag lämnat, var onödig; 20,. En Säfjan vågrät-dig fjofja, jag för lär "ni inte fattig som en FTV-a Rik-
 tr. enligt" din uppgift liter er velocipedeeri säg upp er. lfvrkrätt-d? les Skulle genast i3r Kväiien. i I
i du återigen en hel lillen föl-- 21.. jag är er stackars släillsicztpsf- efDiUClil el mm lllläHCf-i lj-"afle 14.. Det .fti- iiäfgonting som inte
f imiö-genliet isfkulder.. jag dam anfsä, i-:ill tänker! jalg oftn pa vzlr riktigt stämmer.
 lean numera icke igrö-rei ån- 22,;y MEn-gå .säg då, up mig man- trevliga vartripp. 15.: Nj- jönskar att jag vore fat-
j nat för dig :än ge följande niska!- v Eder Fred Sten. tig, er jönskan år uppfyjijd!
i råd: men! 23". Frökenplilämte ettigfas vatten o... (Brev-r Teddy. Pi ämm-16," Nr iir mirjoniersiea. En sin
 Öl: Åfbetill HUF lgiötf man egenl- låt migl ende! Poste rest-ante 4. Kära gemenliet.
i ligen det! 24:-. Ni är .Uppge-1.31? l 1 fröken! Efter mogen 1över- I?4 De Ibå-:lri lia endast sikilts år,
? 7."b Strunt i alla sorger oeli" be- 25-! .ir-fing gifter mig, geflan , med läggning inser jag nu, attödet för att så mycket snarare tör-
4levmmer, [gör en vårtripp med Gen Stackars inclqu OCH 46- kallat mig, att genom gifter- enas, -
migi "ver med henne nu mina Skiil- min nerna ei- iir ert slaven; 18; Hun suckar,
i 81 Fröken Eva Rik tryckes av Elm.- ,Mepjdenjandfa, Skulle Jag Jag är lika fallig 510m m..y Men 10! Kom lI-in en gång till det vär-
l Sina miljoner. mic "WW m Fm mnloner- 10.. (Brev). jag skall arlbetä för geivönia trädet dlärr du var lvck-
g 0; Sällslloap-sdamen fnöken Lilly er oeii mig. För tillfället litar lig!
i Glad. mura akten, jag visserligen icke en aning 20.; Hon stickar. I 
" 10.. (Visitkort) B-aron Amandus , I om liur man lkan förtjäna en 21." Kom fin en gtång till det var:
von Otur. Med t-aeksamllilet l-f Väl-Ym- f y femme, men med lite god vil- i grön-a trädet dläiir du var lydk-
j-Örim utomordentin ange: :Termer-f Underlättar just intel iii-Ordnar stigvnlltrFöf-zftt-ö- its-f m" i r i
näma kvällen. ätertäget. vertyga er om att jag verkli- 22.; Listen lyclozis.

 

 

 

 

  

 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

c M att han ej levande skall uppge fästningen.
han i doden, sedan han utverkat fritt avtåg under militära hedersbetygelser för sitt folk-

 

n rika Fred ocli- den förmenta arvteiger-
sken eleli" förälskade i" varandra. Sa

M

 

.. Från de kungligas Dalahesiik.

Siljan-borg över Siljan och Rättvik. - Till Sparvgårllen. - Till l-ledsåsen.

 

5.

 

Extra skämtniummer.

Entré: 1:a plats 50 öre, 2:a 35 öre, barn 25 öre.

VöI-dsamt

 

Alex. Johansson.

Telefon 36, Skövde.

 

A.-B. CentrallT., Skövde, 1915.

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1915
Place:
Axvall
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain