#6269: London

I

 

       
   
   
 

till sist ooh i sista stund. lön helliiilrtrtnsviiltl simmat-t- ftir hörnv
w w w 0.... Nim-vel :inget-ttrop, räddar honno och för honno i lttnd. w w w w
0 O O . l hemmet rtider stor förtvivlan. Uli, öppnas plötslig-t dörrttrnti . o O 0 I
.- och det som förlorade ansedda barnet inlliirtis. Föräldrarnas glädjé .-
O behöver väl ioke förklaras. lltx ftilltt varandra om halsen och lovtt Q .
.. bot för framtiden. O O Vacker, väckande och väl iscensatt bild! ..

är fortfarande den förnämsta och giver förstklassiga

förevisningar à

Gemla stadshotellet i Lulee

. Jiieffondayen sam! Sökningen  
O den  Januari O
varje dag kl. 8 e. m.

.III-III l. d 0 d III-II I.
.een-m- en ngt ne anstaen e pro ram: nun-4:..

0.0. Oo
.I O. -I
.I I r .I
.I VICENLA - PAUI)A 
H .e vERoNA -f .-
 ::
 llå samma järnväg komer man till dos-oi. troy stödor, titt att dot iir liitt- ooh liokvlimt för turister att lit st- samtligas sevärdheter .-
:: I YltlldNZA är huvudstad i provinnlon nlt-d summa namn vid gränsen mot Tyrolen VERUNA, belägen på floden Adizit; .I
I. striindor, iir dubbelt så stor som förstnämnda. stud och liter ett delvis- mycket gtåtligt utseende, A PAllDA iir tan

. ntornttnl vill liodon Itttt-.ohigliontn med trtt .hnlft hundratal kyrkor ooh mlingtt nndrtt framstående byggnadsvärk

and:

Q!

I

mode.. OBS-1 o OBS-t o oasn W

Siöldlzn av
"Monna Lisa"

Sit. snart Ni utfört on viirklig jour-

WQ AMERIKANSK KONSTFlLM "mm

Kärlek nell politik

llon nn-rgt- frunnttstiivnntlt- opp-lsitionslnztnnt-n Ilttly mäts-to
till varje prisl hindras titt hli vnld. Hub (lt-.t härslutndtl blocken-te4

lodart- :tv valstridtln "llosson" Ättvortl lnlr limnit modlotl dtfn

l. Nlonntl llisn. 2.
Q

guldlonl-:zttln sirl-lntln. lån oförniktight-t av lit-.uno l.n"ingar (look

" U AII- l - . V" "V " . :1) )z(- I Å. ;. J.
hola plant-.n att stl-under., tlti. hlooktät rt-tlttn irltlmiortulo. ooh "Allbtbmgd- bli-lll M m ml" dom"- l- l l i" komm-imknqlw

oppositiont-n sogrnr. liör Franok omtalas don dålig-:t tillsynon på. honstniirsnmstiot

"Blockets" linetoldlido tiil-lin ll. l liijonl-.ls ltllltl och honlntnr att stjäla "Molina Linn". el. Franck nndorsölwr

Strid Pil llY Och död terräng-en. .3. llon nlvliltnt-Y lntilttron. ll. Nästa morgon.. T.

l.
"2. Dal)Y lnzintt- intrigch hol-l" lll.
:l ll.
-le

- lm dining-Hm "lll-"Mm" Halls lmlmsk" Val Hos lnnsl-.nmdircktöron H. Tidningsnrltlipp. "Montin llistt"
. Ä 0 ens U-ltrn l2. ll-i. 1vnlntnttt-n . .  . .. .w
i m n I I" k I, i i n i l I stulen. lntt hasko tor mlisenmdirtlktortnl. tail" lill-.(ltirbetnre
.l. llosllon vt-.töns :tr El. Hager-ni Ptnwrntly möpt-t . . , .
e. i, . .   -letun Fram-.k trio-vr lwhindmt "Jlflonnn lisa". il. Nan-ml lör
li. hllkorl-.tz ing-tan polltlk lll. lold nn-tl lorkrosl-nntle nm- "i" i

i. (liitermtil i stiillot .intimt lmdrn gang-on

8. Ett ödesdigert avtryrk lö. Räddorslkttns belöning I...I.-I...l-...I--.I...I-...II-...l-...l-.l

 

Sista expressnyllet .f Dramatisk aktualitet!

O

g.)

En bliok bakom kulisserna av det politiska valspelet i Amerika
se
O

III-IIIIIIIIIIIIIIII...II-III... I .I.III-III...III-IIIIII-IIIIIIIIII

Ombytta none-r1

inspelat av American Biograf

Med Jnnglren-btlnen npplör Alperna

...III-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII-I.III I.

GS.

4 k k 1 4

o
o o o o En hälsosam lektiOn iirlfåeftflem o o o o
0.0.0 0.0.0 :0.0 M 0.0.0 0.0.0 å.. :år

ltilllt Mary blir sit rörlllndll tttt lnodt-rn skull göra honno still-
sknp med till lntvsstrtmden, mon sysselsatt som rnodorn iir med on
inträssunt bok, l.tvvil-mr hon den lillti liioletnl nttnn enl-t on slntfkning.
.lim-ya for riiknr fn hörn sllrntttlt-t ooh lntrnlntttr .sig för att låta, hor-
net få sin vilja fram.

Det är mycket folk vid stranden tmlt bland dem träffar .Vlarys
inr t-.n lgrann-nal kåir lwktnlt, som han t-llor någon tvekan; shit sig
ned bredvid. Deras stilntal blir nnlntort ooh intressant ooh Mar),Y
hlir on stund avglölntl. Den lilltt vandrar nedslagen och ensam
omkring på stranden, råka-r förirrn sig,I för långt bort, blir trött av
sin vandring,I ooh somnar till sist pil. on ston. Plodon kommer, men
den lilla sover lugnt.

Fadern upptäcker ettor ten stund lmrnonts friinvttro ooh börjar
oroligt söka, eftor det. Vtittnot stiger alltjämt. Stenen på vilken
den lilla sltlmrttr, kringilytes. och plötsligt väckt-es llllttr)I med för-
skräokelso vid känslan :rv det kalla vattnet. 4lflen hjälpen kommer

Sieilianslla
monument

intriisstlllttt lånllllingttr

ill llllllllllllll
o
KUMIGIH  KUMEHI

Mormon och lntllsI

frn ll on till-olik övtnwlntll

lurllfllll "En myt-fktrt rolitn;I fmniljt-.ni-tonh

III-IIIIIIIIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIII.

.il-III.IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII.

:OI-III...-III-IIIIIIIIIIIIIIIIII

020

.lll-"IIIIIII-v

Olle! Bern under lö år ngn e tillträde Olle!

...l-IIIIIIIIIIWIIIIII-IIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII..

 I n två-ide 50 örle 

Vördsamt

C. W. ANDERSSON

 

lllllvil lillil. Illl. Å.-li.

Ytnjrt-ktlnf-l.

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain