#6267: London

är

fortfarandel den

 

förnämsta och giver förstklassiga

förevisningar à

Godtemplarhuset i Gellivare

Torsdagen den 15 Februari
kl. 8,15 e. m;

 

 

 

,-I 000 enligt nedanstående! pngI-am! fyllt-coca...

O O. O. .

O O O Q
I. .o
g i - :o g
e Amerikansk sensation! 000 stNsK HALleMMEs-Konsrmm! I

 

 

,-. I
.O

Salongsdetektiven.

3. Förlovningsringen. ä. Ubeveklig
Den Förlorade handsken. ö.

R. Vad han sag. H. Hatt-
12. Fången.

15. Belöningen.

li. Groda. vänner.
4. Arresterad. :3.
På, spår.
ll. Övermannad.
14. Infängade.

juveler-are.
Sal ongsdetekti ven. T.
utbytet. 10.
[3. rllelefonen som räddare.

En djärv lisi.

lö. Två lyckliga par.

mmlmmm
Bröderna.

Förvillelse och upprättelse.
Ett lärorikt livsdrama

Pete och Joe arbeta på. samma affarskontor i U. ö. A.
Pete är en arbetsam och ordentlig ung man, Joe däremot
allt för hängiven åt ungdomligt lättsinne, vilket slutligen
leder honom till att olovligen lyfta på. sin principals bank-
konto. Principalen upptäcker snart bristen i kontot och
tager Joe i förhör. Denne nekar och lyckas undgå vidare
efterräkning, då Pete ädelmodigt tager skulden på sig och
blir körd på porten. Pete beger sig nu till "Vilda västern"
och för här en guldvaskares mödosamma liv. Hans dagar
förljuvas dock genom den kärlek han vunnit av en ung
lärarinna Marian Boyd vid ortens skola.

Den läxa Joe fatt, har emellertid ej varit tillräcklig för
att hejda honom i utförsbacken. En dag ernottager Pete
ett brev, vari Joe underrättar, att det fortfarande gått illa
för honom, och han har därför beslutit sig att pröva samma
liv som den äldre brodern. Han anländer till platsen, där
han. lockad av Marians behag, genast söker vinna henne
för sig. Marian nekar dock vid ett avgörande ögonblick
att bliva hans. Utan att tänka på vad han är Pete skyldig,Å
beslutar han nu rödja denne ur vägen. En av Marians
forna. små elever har emellertid iakttagit Joes förehavande
och underrättar Marian, som beslutsamt ger sig av efter
honom för att hindra honom att utföra. sin hämska föresats
och kommer just lagom härför. Nu äntligen finner Joe, på
vilken fördärvets väg han varit och begiver sig till Mexikos
guldfält, varifrån han efter ett par år kan sända Pete och
Marian ett brev med uttalande av hoppet om att nu värk-
ligen bliva en bättre människa, samtidigt som han inneslu-
ter en dyrbar gåva till deras lilla ättling.

lle två medaliungema.

Hunden som äktenskapsmåklare.

 

...nu

 

 

i Ill-06....-

Järnbäraren.

Efter Jag. Blanches berömda skådespel.
Isuonsatf dv fm regissören vfdmifuhgl. Dramatiska1 Teatern

hr GUSTAF LINDEN.

lnspelul nu." 1:a M. artister vid Kungl. Opel-(m, Kungl.
[Humanet-1.1. Teatern ochl Oscars- Tmlern, M. a. lm- Stiebnl,
liliago. Brolin-Hille och [man .Hcdqvisf m. fl.

Inne-hållet i "Jdrnbäffm-en" sådan den (år (mist-riven för kine-
nfurtografislrt ändamål är i korta. drag följande:

-lärnbäraren lever ett stilla ooh lyckligt liv tillsammans med
sin enda dotter Anna, och har ett par rum i samma hus, där
den bekanta källaren u"Blå duken" är belägen. Emellertid skall

en till synes helt obetydlig episod inom kort grumla järnbärarens I

lycka och till och med driva honom till en Förtvivlans handling,
vars följder han dock skyndar sig att förekomma.

Två goda vänner, brukspatroncn Dahl och häradshövdingcn
Jäger beslutar sig för att skaffa sig omväxling i de något en-
formiga nöjen som bjöds dåtidens Stockholm, genom att förklädda
till arbetare besöka en källare där arbetare plågade hålla till.

Det går friskt till kring pokalerna på "Blå anenu och Jä-
ger och Dahl prisa den goda idé, som låter dem pii så nåra
håll studera folklivet. Någon föreslår, att främling-arna bjudas
in till det gemensamma dryckeslaget. Det sker, och nu börjar
pokulerandet allt mer övergå till orgier. Då varken Dahl eller
Jäger äro roade av den tävlan som nu börjar om att kunna.
konsumera mest, utan försöka att kasta ut de ät dem serverade
suparne bakom sina ryggar, upptäckes dett-a, och ger anledning-
till att de upprymda arbetamc börja gràla på och slutligen an-
falla dem.

l det tumult som nu begynner skulle de två vännerna säkert
dragit det kortaste strået om icke järnbärarcn genom sitt fönster
sett vad som tilldrog sig på. källaren ooh genast skyndat till den
svagare sidans hjälp.

Det lilla äventyret skulle således ha fått ett lyckligt slut för
Jäger och Dahl om icke den senare råkat se litet för djupt i
järnbärarens dotters ögon. Den ung-c, rike, och av damerna
bortskämde brukspatronen Dahl går till virket för att full-
följa sina planer på den stackars flickan. Han sänder henne ett
brev under förevändning att tacka för den hjälp han och hans
vän erhållit, men låter brevet åtföljas av en briljantring. Annas
fader får se brevet och ringen. Han anar oråd, men beslutar
sig för att skärpa sin vaksamhet.

Dahls list bereder dock väg till Anna. Han passar på vid
ett tillfälle, då järnbiiraren är borta på arbete, och lyckas förmå
Anna att Följa sig ut på en liten fäst. Det bär iväg till ett nt-
värdshus, där i ett enskilt rum en lnknllisk måltid är dukad.
För Anna är allt detta något nytt, som först tjusar henne. För-
försren vet vilken bundsförvant han har i champagnen och den
flödar i strömmar.

Det dröjer icke länge förrän han har nått sitt mål. Anna
är hans! Men nu vaknar den unga flickan upp till besinning
och råkar i den djupaste förtvivlan. liörföraren mäste bära hen-
ne ned i sitt ekipage och skyndsamt köra hem sitt offer.

Järnbäraren inväntar med oro hennes hemkomst. Ett par
av hans kamrater äro icke sena att delge järnbäraren sina miss-
tankar. Men det är onödigt besvär. inför sin förtvivlade fader
bekänner Anna allt. y

Tiden gör, och snart kan Anm. icke längre .dölja frukten av
sin förbindelse med Dahl. Hon lider djupt av sitt felstcg, men

. hennes fader lider, henne ovetande, ännu mera.. Hans lidande

övergår emellertid snart till hat och detta hat
en allt starkare låga.

En dag tar han avsked av sin dotter, plockar ihop sina.
.spar-da slantar och andra värdeförmål, skriver en kort testamente.-
risk anteckning, slår in alltsammans i ett paket och går så att
sätta sitt beslut i väl-ket. På vägen till Dahl lämnar han in
det nyssnämnda paketet till häradshövdiug Jäger. Han träffar
Dahl på dennes kontor och hans hämdakt är snart fullbordad.
Ingen pardon, är hans ord, och Dahl får med livet sona för sitt
brott. Och sedan återstår den stackars järnbäraren intet annat
än att själv lämna den värld, som numera. endast kan skänka
honom lidande.

blossar upp till

 

 

 

Inträde 50 för! äldre, 25 U
 öre förI bam

Vördsnmt

C. W. ANDERSSON

  - mmm r

Hule-.i 1912.

I

Tr. A . -ll Non-ske) net1

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Gällivare
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain