#6266: Elite

, den pendlar mycket djupt och slår i hård botten.

Kom når Ni vill, ni får" ändå se hela programmet

 

 

åäElite-Teatern

vid kyrkar.

Rikstelcfon 193

vi

Rikstelefou 195 (Innehavare C. w. Andersson)
6,- (1.9

PROGRAM

tr. o. m. Fredagen den 16 t. o. m. Söndagen den 18 Febr.

 Svensk film! Enastående sevärdhet!
OBS! Säsongens största sevärdhet. OBS.l

H. M. Drottningen har i dagarne låtit anordna en kinematografförevisning å
slottet, till vilken samtliga k. husets medlemmar inbiudits
Härvid förevisades denna storartade bildserie.

lltlllilil iillilillS lllllillljil illil;

l dessa F -båts-tider av största inträsse för alla.

Övningar vid svenska flottans torpedskola.

Torpedskolan har till ändamål att utbilda den personal, officerare, under-
befal och manskap, som skall tjänstgöra vid torpedbåtar. (lvningarna äro dels
teoretiska, dels praktiska, de senare omfattande torpedskjutning, evolutioner,
anfalls- och navigeringsövningar, maskin- och eldrumstjånst m. m.

De bilder som här förevisas från torpedskolan, inledas med inspektörens
amiral W. Dyrssens ankomst å en torpedbåt, vilken lägger till vid sidan av
torpedkryssaren Psilander. Amiralen, åtföljd av sin adjutant, går ombord å
kryssaren, hälsar dess befal och inspekterar därefter besättningen.

Psilander, som nu år under gång, utgör mål för torpedbåtarnas anfall.
Först anfalla 4 lzkl., därefter 4 ilzkl. torpedbåtar. Man kan å bilden se banan
eller nkölvattneti) efter de torpeder som skjutas.

Denna bana uppstår av följande orsak. Torpederna, cigarrliknande pro-
jektiler om 650 kg. vikt och 5 m. längd, framgå med cza 30 knops fart" på
3-4 m. djup under vattenytan. Då de i fredstid skjutas mot fartyg, äro dc
oladdade och framgå på så. stort djup, att om dc straffas, de dock gå under
målfartyget. De framdrivas av komprimeer luft; sedan denna luft arbetat i
maskineriet, lämnar den torpeden och uppgår i form av otaliga luftblåsor till
vattenytan. Dessa luftblåsor bilda torpedens kölvatten och angiva dess bana.
i fredstid flyter torpeden efter utgången distans upp till vattenytan och kan då
åter ombordtagas samt ånyo fyllas med luft och avskjutas. Hundratals skott
kunnaI således skjutas med samma torped. l krigstid språnges torpeden vid
anslag mot målet.

Sedan torpedbåtarna avskjutit sina torpeder, gå de helt nåra och akter
om Psilander. Aven den oinvigde bör kunna av bilden förstå, att det kräves
goda nerver, vaken blick och snabbhet i uppfattningen för att hantera en tor-
pedbåt, särskilt gäller detta under de nattliga anfallen, vilka ju icke hår kun-
nat framställas. Vi förflyttas nu till Psilander-s kommandobrygga, vars befäl
synes vara intråsserat av en förbipasserande större tysk lustyacht. Det händer
någon enstaka gång att en torped går för högt och stöter mot målet eller att
Den blir då skadad och ofta
så att främre delen eller laddningskonen stukas Vi få se en dylik stukad
torped. vilken emellertid lätt kan återställas i fullgott skick.

Våra bilder visa även huru torpedbåten Arg-o, vars chef är prins Wilhelm.
bärgar en skjuten torped. Prinsen synes i vit mössa å tru-pedbåtens kommando-

 

brygga. Den rök, som bildas vid torpedens spets, är""ett kalcinmljusyapterat "f f"

för att torpeden lättare skall kunna hittas.
backar torpedbåten med full fart.
torpedtuben.

När torpeden väl är ombordtagen,
Vi se därefter huru torpeden införas i däcks-

Så kommer torpedsprängningen.

En torpedbåt framgår med stridsladdad torped och skjuter denna mot en
brant berghåll. Vi iakttaga banan och efter någon stund det oerhört höga
vattenuppkastet vid sprängningen. Efter detsamma. letas det efter rsprängd
tiska. En dylik torpedsprångning äger vanligen rum varje år, varvid en av de
äldsta i förråd varande torpederna avskjntas.

Avsikten med denna sprängning år att hålla god kontroll på sprängmed-
lets och övriga anordningars effektivitet.

Den serie från knsttiottans övningar, som här förevisas, torde, -ehuru na-
turligtvis endast ofullständigt återgivande det rörliga livet å vår kustflotta, dock
påvisa den intensitet varmed vårt sjövapens övningar bedrivas.

Hunden Bob som fårvandllngslronsfnär.

Ur indianernas våld.
hlhhn BILLVS RÅDIGHET. Ur livet i Västern.

Nybyggaren Nelson och hans hustru samt deras två barn. Billy och lilla
Annie, bebo ett blockhus ute i vildmarken.

De i trakten kringströvande indianerna bli förargade över att blekansiktct
inkräktar på deras territorium, och en dag gå. de till anfall mot nybyggarhcm-
met. Nelson och hans hustru åro ute på. arbetsfåltet, och "Billy kan ingenting
göra till husets försvar, men han har rådighet nog att hissa ned babyn .och sig
själv i en djup brunn. där de små gömma sig, medan rödskinnen plundra och
bränna. gården. I

Nelson och hans hustru upptäcka. snart, att deras hus står i brand, och
de skynda att påkalla närboende nybyggares och cowboys hjälp. l flygandel
fart rider den lilla undsåttningsskaran hån till brandplatsen, men när de komma
fram år huset nedbrunnet till grunden. Det olyckliga nybyggarcparet gripes
av förtvivlan når de icke finna sina barn, de tro att dessa dödats vid indianer-
nas överfall, men så få de höra ett ljud nerifrån brunnens djup, och snart trycka
de sin älskade baby och hennes rådige räddare i sina armar.

Spännande drama. rikt på åventyrliga situtioner.

EXPRESSNVHET! i

KRIGET I TRIPOLIS.

Ny, lyckad bild från krigsskådeplatsen visande bl. a. interiör-er från staden
Tripolis under krigstillstånd.

De två medaliongerna.

Hunden som äktenskpsmklare.
74974)

Barn äga. tillträde.
.Båda programmen nästa Vecka bli förbjudna för barn.

   

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre
Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter. 25 of.,
Program gratis

Föreställningar fortgå i oavbruten följd, .
vardagar kl. 6-10 e. m. Jön- och hälgdagar kl. 5---5, 6-40 e. m.

Ian gör entni när som hålet samt kval-sitter tills man sett hela programmet.

rabatt.

 

 

Il- IIIB-.IIIIOIII

TRA aoLNoRRsvat-:sr Luleå 1912

 

 

 

 

merBon wfu lleu Jääepaq qoo JeBepuew

...W-y

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain