#6265: London

0

(han ännu popul-

 

förnämsta ochwgiy-er förstklassiga

törevisiiingar à

Gamla Stadshotellet i Luleà
Zåiafagen sam! Såå-:dagen den
20 oeå 2] Januari

  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

O
o i
l T l " 4 m Nytt lusispell Ny" [Haspel] -
allerna pefna . .-
Härliga naturlavlor g a a a
I I I I I I I I I I I i
lm dràplig komedi, full av originalitet och
värklig humor
 ä I r  Bilden lovar att bli en enastående skrattsuccésl
J Y O I
En färd som kunde blivit till döds 
.llr YllhulllulsI iir ulli-ltiilld soul ingenjör vid ett lllulhyggr långt
hol-lll i Viistlml. Där lvvl-lll hull lyrklig fwll glud i skött-l :lv lnträssant Värklighetsbild
litt hlnllll-ltl-:lndiÅ llt-lll. i
lllllll-lli-lrtid uppstår .silitllillgzul lllllllun jiirnviigsliulngvt lir-h (ll-ss
:vill-llvl.-lrl-I llilr dnsuu llv dilrktörvll viigjrllu lvl-gilrd l(lllllliirlliiltring. 1
Striijk fiirklulwvs, null illgvlljilr vllhulllur. lrgiir ä-llllll-lllsllln link lllnd :FE m m m m m å
sillll. llrhutskulurim-l". rllrufikull pu jiirllviigi-n stoppus. uvh ut!
hjul röv-us dill". llu lnntlllg-lll" dirvktörl-n (lll lll-nundlk llllllol-riittelnv . . . .
frlill sill hl-nl: hann nndu huru ligg-(lr svållrt sjukt. kzlllskl- för
dödnn, lll-ll hullll-l llulkll llvr llunlllll gilllust knululu. llllliijlig-tf
lntm lll-lg lill" gel. lllj l-lls för nu .midnll sink.
llell här lll-vtllr ing-van yllhnlllun ull-d lll-ul; hull vill vild i-ll
hulvl-skiill-llzl,ai lsll, slillllllt iigullllliifk hut-vill-.ly lwill lllnl lll-nia prii-
twstur gor hull sig själv lig-nulllinkligl-ll uv för uti förskuffu div Social nutidsbild från Ryssland
rllktiirf-ll (inskut llåillmurl- lllll-:l-wd.
lll-ltåir dunk :nl-iijklllytcri! null skull Hull-rgiilhlnf ljljlhcls- llil l-Illllsl lllillllllllllllilllls llllllls lllvlllllilll-lllllll lll-lll årllllllll llllflillllll
Hmmm växmu fwh mm] hmmm". Mmm "n 1,.i-ivimjnkt i IMLqu Kul-ull" yslinu dag-lll" i vn l-liindig kuju. lllldi-ll stol-l :lrmnlyl lll-h hlirl
lliirhlllhnllnls luknnlotiv. soul hall sjiilv för. skall iiturviillda, En urlwtv, soul nmvlhlrtid liittus uv hans ung-:l dllltllr liimhvl. vilken
spring-pile hull l-luvllnrtid nlu-llliirki :ihörl råidpliigniugun (ll-.h Vllxll lllll-l llll "ll lvlllllilill llllll llllllllåållål lWlllllil" Vlll "ll llllllllll"
underrättar "llhnluus" hustru. som uiiudllr hnnnul uti tillkalla gell- llillllllll- lllllll llllllslllllll llllåfll llllll Nllflllilllll l-.llllllll-llll" lllvllll gullsllls
durmm. (mh Sjäh. Skyndm. (jr-tm. du strå-iblij tm Mmmm för lrlltrkilr, fiingshln denne-s llpplniirkl-lllmhiät vid dl-ll tillika Hinkllll.
lliidnt för url förhindra dr-tlil. lllilt iir i Mil-itu stlllld, Sillll olivl-kllll llllll lll-"l llllljpl "i lillll-.llil llllllllilll lllillll lllllllfl ll.llllllil lll" lllllllllll Vlll
hejan henlllls, Nicholas. mun hvswr folklig-.1,111 tänkesätt nvh hur vu iidlll
ytterst spännande händelseförlopp! Dramatiska sm. ationer! karaktär, llnslutllr uti gill-ll l-(uchel till lslill lllnklt nulll su knur
lut-r, utmll dv hinder hörd null truditilm rus-ll, vn händvhw. soul
. I I I I I l . I ulldnlr-.ay g-l-ul-lllr lll-.null uti-likt, (lllnlli- Zuroll". snnl l-j lliiuuull lill
l förhindfllisml. unhåillvr hur. ful-strul uul hättru villkor. ull-ll fiir i
ställt-t hullnur lll-h sing, lin null", hull hlir drivi-ll bort frzill Igod-
set ill-h sill hvnl. (ll-ipnll llv förtvivlan m-.h ursinllll, sluta-r sig
sportbud för dagen! Ylnrnll till llll våldszllumu nihilintl-rllu. som inkll sky nåiglilltf-för.
. utl ll-änllllls på1 fiirtljic-.kurlli-z lll-h hilns dntti-r föle sin fur.
O i . t l i-ll klllhhkilusinll hlir ull hluuhlll :lv sillll rlihilintklllnrum;
x  gvllnul lottning utsedd utl luilrdu ful-sl Fendurovnu. lindl-r:il-iiri
. I kliidnzul lyckats hon (Jr-km kuululu ill i ful-stulna slott vill litt fällt-
. ligt tillfiillll nl-h hur just höjt vllpnvt för :lt-t utföra sin gärning.
- då dut i sista minute-nI vridns nr hilllniw llluld :lv dl-ll just lill-
l-ltädnskulllulllildl- Nirzllnlus
Illill stl-uff vill lll-nun lim-.k inkv lltliillluu silliill-iklidv. lill-n fäll-
.l återvända för litt fill-killru för uihilistkluhhlfu att hon misslyckat-lf;
Da n s  Den förklaring-(lll nöjt-r hon sig emellertid med uti skrivll på
kluhhl-ns dörr. lich dvlllnu fiir läsa rlr-ll övvr hillllu-s lik!
Ytterst spännande drama!
En gripande framställning ur livet. lnteriörer fran E W l B
den modärna världen . EE w w 0-9 w w en
lilderl, soul utmärkas liv l-tt utolrlorduntligl mllvitxlundv och
llledryckande innehåll1 återger (ln ung- flit-kas null hennes familjs
liv från den dag, när hon i ell dillul ur lhh högsta sanlhiills- I
Ing-ren i gripesI liv lusten att ägna sig .lit livet, på scenen slim
dansös. och till den dag, när hon fr nu un fil-ml vurivtlldivu
I lvllkus räddll sin familj från ruill och undergång: I
U I
.O I . Skämtnummer .-
a en - -0
...lll- IIIIO .U nl lll-9.

 

 

 

 

Obsl Balll under lö år äga llI tillträde Obsl

:ein

 In träda 50 örfe 423,23-

f.a

Vördsamt

C. W. ANDERSSON

 

hill-all 1912. Tr. A.-B. Nol-:skrattat

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain