#6264: Svea

givet förevisningar å

 

 

 

dagen den .

enligt följande program:

Bilder från södra Tunis

Vackra bilder från oasen (labes med omgivningar.

av underlig lwnstruktion och lill slut torget i Nabeul,
där köpmännen drivaI franrför sig sina äsnor7 som ej

äro större än hundar". sina tröga men ståtliga karnele-r.
l vilka äro lastade nred allehanda orientaliska frukter.

Vi fa här först se oasen (iabes dadelpalmer, som
utbrcda sina breda blad likt parasoller över trädgär-
dar-ne, vilka under skydd härav kunna frambringa
uppfriskande och härliga frukter. såsom vindruvor. l

Anglosaxarnes siste konung

Stort gripande skådespel.

aprikoser. fikon. granatäpplen och välsmakande grön- I
saker. li)ä.refter konrma de farliga mötena med de
giftiga cobraormarna och äsynen av de fördärvbrin-
gande gräshopporna. Vidare fä vi se en vattenkvarn

lin historisk tidsbild fran Wilhelm lrlrövrarens tid l. lidit och llarold. j i. llä folkets uppmaning äktarllarold llldvins syster.

iii:
l
l

är bakgrunden för ett vackert och stilfullt kärleks- yl"rolovningen. 8. lfldits offer.
äventyr frän gamla dagar. lift äktenskap utan kärlek.

Kurs.r ltldvard "llekännarenf" är död. llan har till j fl.

llet är ett äventyr om den stoltc riddaren. som sin efterföljare bestämt Wilhelm. hertig av Nor- lll. Wilhelm lir-övrarcn landar.

icke fick lov att gifta sig nled den kvinna han äl- mandie. men dct engelska folket har valt llarold j ll. lnnan kampen.
skade och som därför drog i krig för att glömma till kung. 0 12. Ett sista farväl.
sina sorger. som här visas. Spelets kraft och hand- -L Wilhelm av Normandie kallad lCrövraren. j lä. lvampen vrd llastmgs. Vrlhelm ar segrarev

ö. llarolds kröning. l-l. lidit söker efter llaroldsl lik.
ö. l-In kung har ingen ro. j IT).
som hittills aldrig något filmsdrama intagit.

lingens hela dramatiska värkan ställer denna bild högt
över de historiska skädespel. som man är van vid att se.

Detta enastående skådespel står på en dramatisk höjdpunkt,

En blixtfärd genom vår huvudsta

l" red .

Utsikt fràn Maria-Hissen. i Genom "gamla staden".

Med Katarina-Hissen.

llerr förtrollade klockan eller tiden är ur led

llerr Kleman firar sin födelsedag och man är pä
alla hall och kanter sysselsatt rned iordningsställan-
det för fästen. l)ä rakar en kammartjänurc stöta
till klockan och vips börja visar-ne fara runt med en
svindlande fart. timmar bliva rnirnrter och minuter
bliva sekunder. l)et börjar se ut som om man inte
skulle hinna bliva färdiga tills gästerna. skola anlända.
Yllyvärr infinna sig också gästerna punktligt på slaget,
nren rned förtvivlans ansträngning gär det någorlunda
att få det hela att gä ihop. Man roar sig av hjärtans
lust. rneu hr Klemaus klocka räknar tiden pä sitt vis,
och nästa morgon äro både gästerna och värden minst
tio :ir äldre. Kleman anstränger sin hjärna och fann

 

Komiskt.

sist pä ett räd. llan ilade ästad till en urmakare
för att fä klockan reparerad och därmed oeksä tiden
att gä sin gilla gäng. llrmakaren kom, men kunde
tyvärr inte göra det ringaste vid klockan. varför
hair äter avlägsrrade sig. Nästan förtvivlad och minst.
tio är äldre steg han ned för stegen och där hängde
fortfarande detta underliga monstrum jagande iväg
med tiden som on gallring.

till

Hr Kleman och hans gäster äldradcs fortfarande7
men hr chman var inte benägen att frandeva sitt
liv med sådan snälltågsfart och gav därför urmalurren
klockan till skänks om han blott ville taga den med
sig. lrlan tog den, men ack, var han ställde den blev

 

allting som förtrollat. Klockan gick alltjämt sin vilda
gäng och allt soul kom i dess väg började skynda
för Vatt ej komma för sent. Vagnar och människor
foro fram som galningar genom gatorna, allt tycktes
vara för-ryckt. yllill sist blev urnrakaren alldeles för-
tvivlad och har klockan ater till hr Kleman.

llr Kleman kan nu fira sin llltmle födelsedag.
llä höres plötsligt en förskräcklig knall. lrln fjäder
brast i klockan, som stannade och med den även ti-

dens vilda framfart. llan kunde äntligen lugnt och
sansat göra en överblick över rummet och f himlen
vare lovad w det hela var lyckligtvis blott en syn-

villa.

Exllrrsrlwlrell Indianells brud Exurerrnrllrl!

Spännande indiandrama i flerfaldiga avdelningar.

llcnna film berättar om en ung flicka fran västern
och hennes kärlek till en indian. lrln mexikannre
soul försöker att kyssa. henne blir bortjagnd av indi-
ancn.

lrittle liear. indianen. sitter i sitt läger. da hans
kär-esta konrrncr pä besök. llon givcr honom sitt
fotografi och till gengäld givcr han henne en mängd
gavor. lrllickan gär heur och visar sina föräldrar vad
hon fätt. men dä hon omtalar att hon vill gifta sig
med honom känner deras vrede inga gränser, och
dä little llear i detsamma visar sig för att anhälla
om dotterns hand blir han avvisad. Kort efter smy-
ger den unga flickan sig bort frän hemmet in i sko-

 

gen. llär träffar hon little llears syster som har
fallit ned pä ett klippstycke, hon sätter henne upp
pä sin häst och rider hem med henne. lflmcllertid
har hcnnes flykt blivit upptäckt i hemmet, och fadern
rider ästad för att för-följa henne och kommer under
sin ritt förbi det ställe varest rncxikanaren och hans
sällskap hälla till. llä han har gätt förbi kasta mexi-
kanarne sig pä sina hästar och rida at motsatt hall.
lien unga flickan har emellertid kommit tillbaka till
sitt hem medhavande irrdianskan. llon lägger henne
på en soffa och förbinder hennes ben. Strax efter
kommer mexiluurarcu ridande dit. Alla bliva mycket
förskräckta. men indianskan stiger upp pa en stege

 

Ett filmsdrama utan motstycke.

och genom en lucka i taket sänder hon med en pil
ett budskap med bön om hjälp. :llcxikanaren tager
den vita flickan tillfänga och förer henne med sig
bort. Irladern söker emellertid efter sin dotter i in-
dianlägret. och medan han är där faller brevet som
indianflickan skrivit ned för hans fötter. När indianen
hört lmr det var. lovar han att han nog skall finna
flickan och sända henne hem. llet lyckas honom
ocksä att finna och befria Hiekan efter en härd kamp
och de rida bort förföljda av mexilumarne. yllill sist
uppnar tlickan sitt hem och är.i säkerhet. och hennes
fader giver henne till little llcar pä det villkor att
han skall kläda  som en civiliscrad människa.

Keisarens Grenadier

Gripande bild

l sin blygsamma kammare satt en gammal be-
kymrad lgeneral och tänkte över tidens bislerhet.
Sedan nägon tid var nämligen hans ej överflö-
diga pension ganska starkt reducerad. l)en po-
litiska omvälvningen hade uödvändiggjorfI en
reducering av samtliga stutspensioner. (leneralens
lilla förmögenhet hade för länge sedan gätt all
världens väg och nu tittade sorgen och bekymren
rätt ofta in till den gamle. Det var nu äter tid
att betala hyran och det var just detta som nu
gjorde lrononr sä rsvärmodig. ty han visste sig

ingen levande räd att skaffa pänningar härtill.
rllrll i alla bckymren anlände värden. men som

ofta hänt förut. mäste han avlägsna sig med oför-
riiftnt ärende. Värden. som nn fick en ingivolsc.
gick denna gäng till en antikvitctshandlare. och
bad honom följa med till genoralens bostad för
alt värdera vad don gandel ägde av fornsaker.
Nu mäste generalen fram med vad som fannsl
och han plockade även fram den ena rnöbclu
efter den andra. men tyvärr fanns intet som ägde

värde. inför antifwitelshandlarens kritiska öga.
Till sist fick han dock syn pä Heden-slegionens

kors. vilket hängde iuorn glas och ram pä väggen.
lror denim sak bjod han en ringa summa och
ögonblicket där-pä var både värd och antikvitets-
handlare utom dörren. Affären ansägs gjord och

En emo;

 

den gande generalcn hade endast att med svi-
dande hjärta stänga dörren efter dem. Vad han
miste var dock del käraste han ägde. det enda
av värde och för honom ägde det större värde..
än för nägon annan. Det väckte till liv gamla
minnen. minnen frän förgängua lider. dyrbara
minnen. ty han hade egenhändigt emottafgit det
ur Napoleon l:s hand. "llrösllös föll den gande
krigaron ned i sin länssfol. fröstlösf betänkfe han
sin nuvande ställning. Plötsligt sprang han upp.
[lot gamla krigarblrnlet flöt än en gäng äter
"armt i hans ädror. Han ställde sig i "giv akt?-
slällning framför kejsarens byst och beklagade
sin ställning. sä tog han sill äromärlur och satte
sig äter. llan för-sjönk i drömmar tills han plöts-
ligt tyckte sig vakna vid att någon vidrörde Irans
axel. Han rätadc hastigt pä sig och fann kejsaren
stäende framför sig. Kejsaren pekade pä heders-
legionen och försvann därpä hastigt. lålixtsnabbt
levde-.nn den gande krigaren genom sitt gängnn

liv. .ftrofulla bragdcr. sorgliga nederlag. fäder-
neslandels väl och ve i goda som däfiga lider

passerade ml hastigt nog för den gamles själs
ögon. Han mindes. huru han som mängon annan
när krigsbasunen ljöd. ilade lill fanorna. grep
viirjan stadigt i hand och gick att rädda fäder-
neslandct. Är lTTö. dä lrlrankrikes fana seger-stolt

 

i flera avdelningar från år 1830 ur en gardesgenerals liv

drog genom Italien. fick han. säsom ungr löjtnant
lyckan att fillfängafnga den fiontliga härens gene-
ral och ställa bouorn fram för kejsaren. liln tung
päse dukafer var den bragdens lön. Vid Ausfer-
litz. don ärofullu dagen. lmr dänade ej kanonerna
dä. lmr flögo ej kulorna kring öronen. och på
aftoncn. o. vilka ögonblick. när segerpalmerna
delades ut. llen dagen träffades krigaren av en
fientlig kula vars blotta minne änrnr i dag smär-
tade. Skönasl av alla var dock den dagl dä kej-
saren egenhändigt fäste hederslegionens kors pä
krigarens bröst. Men ack. minnena frän 1815,
frän Fontaineblau. dä kejsaren för sista gängen
tilltalade sina soldater "adjö trogna". huru smärt-
samt ljödo ej än de orden. Klart säg han lärarna
bliinka i kejsarens ögon när denne gav honom
avskcdskyssen.

Visionen försvann och den gamle soldaten steg
upp. gick fram fill sin koffert samt tog ännu en
gäng fram sin gamle uniform. l rocken fann han
en päse dukatcr. "lreve kejsaren. som har hulpit",
ropade den gamle krigaren. llen gamles .nöd hade
tagit en ände. han kunde, nu betala sin hyra. hans
legion var räddad och han kunde i fred och ro
njuta sina gagar. "lreve kejsaren".

lig - lämpojke

Vänner av ett gott skratt böra ej försumnia att se denna bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biljettris: .50 öre, barn  i

 

 

 

 

   

 

 

buds-ii lflll). rlira-Åfll. Norr-skenet.

Information

Title:
Svea
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain