#6220: Elite

Allolnoll

Elite-Teatern

vid kyrkar.

 
 

 

Stadens ende, eleganta coh moderna Biograf-Teater-

Rikättllefbn 195 (Innehavare (I), Åndgrssgnj Rikstlälltlfbn 195
rr w . w

PROGRAM I

fr. o. m. Fredagen-den l2 t. Vo. m. Söndagen den 14 jan.

 

...4. ,.-. 4-. .

li lin sln liiileuns lill lill

Bastia med omgivningar.

 

 

nisfroRisK KostrFiLM.
sToRsLAGET KRIGSSKÅDESPEL.

Belägrlngen avC-alals

 

 

 

1347

Från det hundraåriga krigets dagar
av cRElsEL-och ANDREANL i

 

 

 

l två avdelningar. 4 Kinematografi i färger. "
H U V li ,l ) HORHUN .MHN A :
Edward lll Hr [Gtiövnnt
Drottning Filippa lllru Masai-d
Walter av lllnnny Hr Dnrival
Guvernören  l-lr (Flodean

Valais, den bekant-n, seden gammalt befästa franskaJ hamnstaden7 hlevitr
13347 efter en lång belägring intagen av lllnglands konung- Edwnrd lll, som pil
sin begäran fick de förnämste borg-eine. i staden utlämna-de till sig, iklädda hot-
dritkt med rep om halsen. Det iir denna belägring och denna kzipitnlering,
som liiir på ett värkligt höpnnilsviilolmnde tidstrogot och verkningsfnllt siitt
framställes.

Första avdeIHHigenl: v

...Kyrk-w, nanm-ligare;- l L - .lysa-weiragke-rwaijwfrm

 

Den Olyokliga staden seden tio månader inneslnten av engelske armén.
Anfall efter anfall ha tillbnknslegits, men ständigt återkomma nya. fientliga I
skaror, vilka, av försvarar-na på, vallarnzi mottages med vapen, av oliktJ slag,
kokhett vatt-en etc. Hotade av hungersnöd utlämna invånarna de sista förråden.
Guvernören europas om hjälp, men står maktlös mot den hotande nöden.
Emellertid lyckas han sända ett bud till franske konungen med begäran om
hjälp. ooh denne kommer i spetsen för sin armé för ett undsätta staden. lillen
franska bären lider ett förkrosalmde nederlag vid l-iillenevne Vln Hei-die, lich nn
är stadens öde lavgjort.

,.llldwerd lll, som räknar på stadens snern lizill, låter sin geniål, drottning.
Filippa. komma över till Frankrike. ooh men blir vittne till det lysande mot-
tagande hon röner i engelska lägret.

Invånarna i Valais samlas till rådslag om kapitnlntionen,

Korn när Ni vill, nirfår ändå se hela programmet
mer Bon :Win llaq Jiiyånpaq qoo Jeåenngw

Andra a Vdelningen :

Result-litet zilv (lalnisbornas överläggning blir, litt gnveriiiören beger sig
till engelska lägret för ett hos konung Edward För-höra sig rörande knpitnla-
tionsvillkoren. Guvernören avvisas emellertid, men senare sänder konungen
sin över-befälhavare in i striden med bud, lett om ioke invänerne vilja springa
över klinga-ln, kräver han att senI av stadens främste horgnro skole med rep
om halsen ooh stadens nycklar i händerna infinna sig i hans läger. Hex bor-
gare anmäla sig hjältemodigt ett olirn sigI ooh vandra nt till fienden, där ko-
nungen ger order om denna avrättnnde. l siste ögonblicket lyckas enwllnrtid
den ädla. drottning Filippa rädda deras liv.

Ett skådespel av stor dramatisk effekt,
Krigsscenerna äro utomordentligt imponerande.

wbwow

 

 hö sjö

Ett ultramodärnt amerikanskt drama.

 

 

Briljant arrangerat sjöstycke.

Vagczo

Barn äga ej tillträde.

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre

Barn under 12 år 15 öre, under 15-år 25 öre
Köp Elite:Teaterns kupongböcker om 25 biljetter. 25 04, rabatt.

Program gratis

 

 

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
vardagar kl. 6H10 e. m. .lön- och hälgdagar kl. 5f5, 6410 e m.
Man gör- enfré när som hälsl :lamt kmrsilter tills man sell heln programmet.

Enligt den nya biograflagens bestämmelser äga barn under 15 år icke 1
tillträde till Biografen efter kl. 8 e. m. utan i äldre personers sällskap. 

I W i i
I  IOWIIIOIlIK

TR.A.aoi-,NoRR3=:az.-rr inner. 1912

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain