#6209: Elite

li

Fr.

 

o. m. Fredag den 17 t. o. m. Söndag den 19 Maj
-

Livet bak kulisserna

II
......Da.nsosen

Storstadsdrama i tre akter och en epilog, med huvudrollen av
världens förnämsta filmskådespelerska, fröken HSTFl NthEN.

 

 

tzsta akten. 20. Den andra namnges. 3-die akten
21. En straff redikan utan föl- .f- I .. . I ..
1. En förmiddagsrepetetion. der. p J pmng med doåeni
:2. Dansosei". . 22. En oförklarlig oro. 53,,- Der, naskhä Sanningen
i" Camille lower" .. 23. Lxssnerskan- Jag har förrätt Eder Imen än -
f. än aregirigkdansos. 24. Mötet. " m. deJc i 7 (i g
ö. nI överras ning. 25. En smärtsam upptäckt. , c " -
(3. :jNi juften talangtt. 26. Lätt att övertyga. gälsllårcäggfåiåing
l. remiära on. i " - - "-
8. f i . . Icke mäktig sina sinnens bruk.
9 En Påtvmgtzttl 1011- 2:dra akten. 44. skottet.
1)" ennnya S Jalrnan" 45. På Teatern
](1- åklaidlogen- i V 27. På. bankett hos Simons. .I 46,; Baka-kuliåsernaw v
Å " amluepch Jean... .. 28- Gammelsupptiäckti i  i .i Camille erfar föliderna av sin
12. Paul Risoli ser for forsta gän- 29I Skandalen. f l godhet l i i
Ä gen gammel 30- Hycklefskan- 48. I dödens armar.
lå. Hemliga, brännande blickar. 31. Förd bakom ljuset. .
lll. Vem är hon och han? 32. Ljuva drömmar. Epilog-
lo. Fru och herr Rentier Simon. 33. En fasansfull upptäckt. 49. Bland goda medmänniskor. Ro-
19. Ett farligt diibbelspel. 34. Camille vill häninas den lidna serna återvända.
ll. Den vackra modellen. skymfen. Livet småler på. nytt mot Ca-
18. Rischs atelier. 35. Hon bedrager er! mille. - Ormen i paradiset. -
19. Ett otillåtet möte. 36. Kärleken besegrar svartsjukan. Det godas seger.

u Camille är en balettdaiisös vid en större opera iParis. Hennes
aregirighet finner dock ingen tillfredsställelse i det tomma och intet-
sagande liv, hon nu för.

En afton under pågående repetetion gär balettmästaren i säll-
skap med den unge författaren Jean Mayol över scenen. .Vid detta
tillfälle blir den vackra dansösen presenterad för Jean. lamille
tanker: Kanske det är lyckan, som räcker dig handen.

s Premiäraftoiien Fär inne för Mayols nya drama. Camille sitter
ensam hemma. .Plötsligt går dörren upp, herr Mayol och regissören
pa teatern. störta in. ELMin fröken, säger Mayol, Ni måste rädda ossf.
Innehavarinnan av huvudrollen "i mitt nya drama har plötsligt blivit
sjuk. Allt är förlorat, om Ni icke vill övertaga och spela rollen;
Ni kan v den ju. l full karriär bär det ästad till teatern. Aftonen
bliver en strålande succés för den hittills för publiken obekanta Hickan.

Å Enl-ny tid börjar nu för Camille. Hon firad och lycklig. Och
Jean, aven hall är lycklig. Under en utflykt saiiimanträffa de med
Paul Risoli, en ung målare och vän till Jean. Camilles vackra an-
sikte gör ett djupt intryck på. den unge konstnärens sinne. lilan
heder Jean fä måla Camille. Denne samtycker därtill och dagen
bliver bestämd, dä den första sittningen skall börja:
u ,Ett ekipage kör fram. till restaiirationen. Jean springer glatt
överraskad uppV ochy hälsar på de åknnde. Det är ltentier Simon och
hans hustru. vlainille frägar Paul vem det är och fär då. till svar
deras namn. i?

Paul Risoli går oroligt fram och tillbaka isiii atelier. Han vän-
tar Cam-lille och Jeans besök. Camille och Jean anlända och sitt-
ningen börjar. Dä Jean går, anförtror han Paul, att han skall gå,
full ett. möte med fru Simon. Paul förebrär honom detta, isyiiiierhet
då han har hela Camilles kärlek och hängivenhet. Jean svarar, att
han redan är trött på. Camille och hälst säge att han var av med henne.

Vid nästa sittiiing kommer Camille allena. Camille frågar Paul
0111:I Jean varit här. Då hon pä sin fråga endast fär förvirrade och
letl-åigna svar, griper henne en oförklarlig oro, och hon skyndar hem.
HON kommer tids nog för att bliva vittne till Jeans möte med fri-i Simon.

En afton är Camille mot ett svindlande stort honorar engagerad,
att vid en bankett hos Simons framsäga ett par monologer. ifrån
sin upphöjda plats bliver hon vittne till hur Jean trycker en kyss
på. fru Simons axlar. llon avbryter sin monolog, pekar med handen
mot platsen, där fru Simon och Jean stå., och säger: Se där tveiine.
som bedrager Eder, herr Simon, "och mig. i

Tidigt nästa morgon kommer Joan och medgivcr att hela skulden
 hans. Efter att hava erfarit att Camille ännu sover. avlägsnar
han sig frän atelierii. Camille har dock hört deras samtal och gläd-

jesträlande kommer hon ut i atelierii och smekande far hennes hand
över den plats, som Jean just lämnat. Härvid upptäcker hon en
biljett, som Jean har tappat. Efter att hava kastat en blick därpå,
iitfar hon i vilt raseri. Ältaskt kläder hon på sig och skyndar hem
till herr Simon. Med nägra ord underrättar hon denne om att hans
hustru just nu sammanträffar med Jean och antagligen snart är i
deras hem, då. de skulle träffas där kl. 3. Till hennes bestörtning
ser hon Simon framtaga ett vapen ur skrivbordslädan, och Camille,
som fortfarande häller Jean kär, kommer då att tänka på., att hans
liv svävar i fara. l-lon skyndar till hemmet, förklarar vad hon har
gjort och vad som kommer att ske, och för att rädda Jean föreslår
hon sin rival, att de skola byta kläder. Så sker ock, och medan
fru Simon stannar kvar, avlägsnar Jean, ätföljd av Camille i fru Si-
mons kläder, sig från hemmet. Simon störtar fram, uppdagar dock
hastigt, att det icke hans fru, utan en för honom främmande per-
son, som är i Jeans sällskap. En person nedkoinmer från trappan,
som vid hans äsyn vänder om. .Han skyndar efter. Knappt vetande
vad han gör, höjer han revolvern o. gestalten framför honom segnar ned

Samma afton får Camille av den bestörte Paul veta varthän
hennes godbet har fört. Hon reser sig upp, tar nägra steg och fal-
ler medvetslös ned. Då läkaren kommer förklarar han, att hon är
utsatt för en hjärtattack och hon avtörcs skyndsamt till ett sjukhem.

.Pauls gamla älskliga föräldrar få. en dag brev frän sin son, vari
han heder dem mottaga en ung skådespelerska, som har lidit mycket
och behöver all den värd och omhuldan, som de äro mäktiga att giva.

Camille anländer och blir på. det bästa oiiihuldad av de gamla.
Tiden läker alla sår, och, en dag se vi Camille och Paul lyckliga
vandra i Pauls föräldrars trädgård.. Ormen är dock icke långt borta,
och en dag, då Camille sitter ensam. på trädgärdsbänken, iippenbarar
sig plötsligt Jean för henne. l eldiga och lidelsefiilla ord åberopar
han sin kärlek för henne, besvär henne att återvända till honom
och tänka pä de lyckliga dagar, som de haft tillsammans, och icke

Ipä de sista stormiga och inolnbetäckta.

Camille är nära att falla offer för Jeans vältalighet. Dä fär hon
se Paul, som obemärkt av dem båda har närmat sig. En blick upp
i hans trofasta, nu sorgsna ögon, säger henne, att vid hans sida är
den tryggaste och säkraste hamnen, och utan att säga ett ord, gär
hon fram till honom, lutar sitt huvud mot hans bröst och säger:
Den mig älskar, den älskar jag tillbaka.

Jean står ett ögonblick, blottar sitt huvud samt avlägsnar sig
med dröjande steg. För första gången i sitt liv känner Camille vad
sann lycka och kärlek är.

Barn äga ej tillträde.

 

 

liiilea 1.912. Tr.

A . ÄB. Norr-sken ct.

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain