#6163: Maxim

Kom när ni vill, ni får ändå se hela programmet!

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt prog ram.

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

MAXIM MAXIM MAXW MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAÅXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

:aan

-1

9.

10.

IProgram

Måndag-Onsdag 18-20 Nov.

wåwäéåé

Vid Dalälvens källor

Härlig naturbild.

Cirku-sliu

Snappshots från en amerikansk jätteeirkus. Uppseendeväokande ny-

het. - Monopolbilol för Maxim.

WIWW

Heltimmesskådespelet

FÖRSTA DELEN.

.Fånriken år förälskad i sin för-
mans dotter.
Först sedan Ni blivit beford-
rad torde Ni anhållen.V om min
dotters band.

. Fänriken tager avsked av sin

älskade före sin avfärd med un-
dervattensbåten "Plunger".
Var god visa mig undervatten-
båtens inre.

Befallnin g.

Till Kommerdören herr Wen-
Worth, Håretådes.

Härmed erhåller Ni befållning
att genast övertaiga befäl-et å
undervattensbåten "Plung" för
att avgå till havs med den till
Hampton Heads.

Ni kan på dennaJ resa stanna.
på djupet. så att Ni ej råkar
stöta. samman med någth annat
fartyg.

Denlm apparat f registrerar hu-
ru djupt vi äro under vatten-
ytan.

Genom denna anordning fylles
barlast och viattenbellållaren
automatiskt med vatten, vari-
genom luften utströmmår och
båten. sjunker.

. .Befnllnin g ;

fill Fänrian Herr lVoord.
Här.
. Herr Kommendören Wenn-

Worth har redan erhållit befåll-
ning att genast gå till sjöss

14.

16.

i...

18.
19.
21).

21.

N;
(i)

24.

fl

Rddddd fràn
havets botten

med undervattensbåten "Flyn-

ger". Han kommer . ookså Vatt
meddela Eder alla vidare in-
strukitioner.

Kapten "Wilsen

Undervåttensbåten "Plunger"

går till sjöss.

. Utan. att ena .något stiger kom-

mendören ned i maskinrnmmeit.
"H err Kommendör WVennworth
det årE något i maskinrummet,
som ej år i sin ordning."
Herr Kommendör, vi måste se
till att så fort som möjligt sti-
ga. uppåt, i annat fall äro vi
förlorade.

ANDRA DELEN.

Förr-rådet av luft blir rtllt min-
dre, faran allt större.

Vem vågar stiga uppåt för att
skaffa hjälp ff ,

Fånrikens självuppoilfr-ing. Ett
skepp ilar till hjälp.

Dyleuren  ned ooh samman-
binder luftpumpen med un-
dervåttensbåten och tömmer
densamma, så att båten så små-
ningom stiger i höjden...

Vi äro ej istånd att manövrera.
båten, då vågorna brutit sön-
der :maskineriet

Den tåppre fånriken mottages
med jubel.

Fänrian råder officeren att
genast lämna land.

MMiMMMM
Robinetts apa

Stormande skrattsucoés.

Till detta program äga barn i föräldrars sällskap tillträde.
samma.

Ej en-

 

 

 

 

Bleettprls- 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra plats.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:-60. Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

VH HIXVW VHXVN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW INIXVW WIXVW WIXVW NIWXVW WIXVIN WIXVW NIXVW HIXVW NIXVW WIXVW WIIXVN WIXVW WIXVW WIXVW NIXVVI HIXVN WIXVW WIXVW HIXVII HIXVH HIXVW NIVXVW WIXVH VIIXVVI WIXVW

 

 

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAX

 

Luleå, Tryckeri-A.-B. Norrskenet,1912

VÄNDI

5 wlwi vilwi wlx

namuieaåoad elaq as gpue m ru fmn ru :gu uno).

 

 

 

 

-umaäoul nllu Jesepsaol qoo .resepqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain