#6160: Elite

l e 1-1 

in

ogramimet li

.gt

li; Ni får 4"diniåisdilélå i rrY

 

WM-BXm

f;-

Kom när Ni

Måndagar och Torsdagar nyttvprogam!

 

 

vid kyrkan
(Innehavare: G. W. Andersson.)
TELEFONER; Elite-Teatern 100. Maxim 193.

Bostaden 193.

 

 

(LN

PROGRAM

fr. 0,, m. Torsdag den s f. n. m. söndag den s Den.

- I e.

En färd-på Fläkkefjordsbanan.

eller

En vigsel under en kapplölnlingv

ltolslzi tycker  .lo-m sin faders val,
hon har nämligen tycke för en nnW
nan. Men hon får mamma. till hjälp
och nu 1skriver hon till sin älskade:
"Käre Kalle! Pappa anser dig för
en lathund. men om dn lyckas få
något att gör-.1, så kom igen om två
månader. "

.Kalle tror att det är tillvar, och
börjar arbeta., men som Rosa endast
tror :att .Kalle 1är otrogen och ej bryr
 om henne, förlovnr hon .sig med
en .hr Field, som även gjort henne
sin kur.

.PSL en nntomohiltnr får liolsa e-
mellertid tillfälle att träffa Kalle,
och nu komm-.r de båda. överens :att
rymma tillsammans. .llfofias fader
och förlovade söka emellertid att
upphinnsi paret, som :ne-.l en dres-
sin söka fly sind förföljnre. Vid
en lnndevägls-övergliing irälfn. de på
enipröet och under .ölet dressinen i-
llar fram på ksenorna. förrättar prii-
sten vigselceremonien. I).fl fadern
ooh f. d. fästmaan ràlrn de unge
tu, iiro de redandnan och hnntrn.

En båifärd på Lerie

KONSTFILMI

Räddad

I KONSTFILM!

ur snön

eller

Olyckan i vildmarken

Spännande äventyrsdrama i 50 avdelningar.

Kit och .lila-vy, .som äro god-.1. vän-
ner, äro förälskade i Mary, som ek
mellertirl föredng-erl Kit, .som iir
den vackraste. illavy blir ursinnig-
nv avundsjuka oeh heskyller Kit
för oheiderlighet. De utkämpn en
strid med :sug-bollar, och .Davy blir
lig-grande plå plntsen med .sårat hu-
vud .och ett såret hjärta, ooh i sin
vrede svär han att aldrig mera viljn
hava .något med .kvinnor att göra

Firman Zelig har denna gång vis-.st ett mästerprov.

och går nt i berg-len för att jaga.
björnar. Kit och Mary gifta. sig
och lilro lyckliga. Fin yafton kom-
mer Kit hem illa skadad och Mary
går i nattens kyla1 och. mörker ut
att .söka hjälp i näsniaste hy. Hon
råkar vilse och finnes wav Dnvy. som
är ute tör ntt ill-å1 villebråd, och Dn-
vy för Mary hem till Kit. vilkens
hnnd han nu, när åren mildrat hans
sorg, vänskaplig-t trycker.

Spännande, gri-

pande vildmarksdrama.

Såhnyånyamn .

Kemisk skämtbild.

Ett gainninlt åkt-.l par får besök
av sin dotter 1och dennas man. Den
unge äkta. mmm-en har länge läng-
tat efter en tripp till. 3erlin, men
han kan icke utan att väcka. Imiss-
tankar hos ein kära hälft. Då lä-
ser han .i en tidning, att en räntier
Z., som befinner .sig ha1 samma. :önsk-
ningf-ir. har sagt .sin hustru att han
iir sömngvångnre. Vår unge äkta
man bestämmer sig för att även han
spela. rollen av sömngàngzire, och
kommer därför i tillfälle att  ge-
nomleva Berlins förlustellser .natte-
tid.

:Dfli han .emellertid .nästa morgon
kommer hem i något vacklande till-
stànd, faller den för honom bety-
delsefulla tidning-en ur hnns ficka.

 

Hnlns svärfar ifinner den, och då den
unge akta mannen även minsta. afton
upprepar samma historia, gör den
glanile likaledes för att komma. ut
på. galej. Då de hållay .under sind
försök att komnm ut mötas i lkorri-
doren, och förstå att de hava .salm-
nia ändamål,  de båda tillsam-
mans ut latt fästa. .De tillbakasnlttr-l.
frunrna. komma. vid ett tillfälle på1
spå-r efter sakens rätta. sammanhang
och förföljer dem. De möta-s på en
maskerad, där frnarrn kokettera
för dem och till sist  alla in i ett
Separntknhilnett. Här dem-.iskern de
sig, och svärfar och svärson ha där
efter blivit hot-ade från att  nt för
ett i å n atltln ft .

Barn äga tillträde.

 

Biljettpris: 50 öre Tzsta pl., r35 öre 2zdra pl.

Barn under 12 år 15 öre- under 15 år 25 öre.
KÖP KUPONVGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

Barn kr. 1: 10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Förevisiningar alla dagar 6-10 e. m. Söndagar mailné 3-5 e. m.

Över klippor, och avgrunderv

Kärleken besegrar alla hinder.

 

 

lewowuwowlwowwi

 

Luleå 1912, Tryckeriaktisbolnget Norr-skenet

VÄND!

naunumåodd elen as gpug de; gu fllgnlguidgu we).

-wedäoad nllu Jeäepsdol qoo deäepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain