#6151: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

fWAL i

Måndagar och Torsdagar nytt yprogam!

 

 

MAXIM MAXIM MAXI-M MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXINMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

Maxim

  

Övre .Norrlands elegantaste biografteater

TELEFONER: Maxim 198. Bostaden 193. Elite-Teatern 100. -

?ro gram
Torsdag-Söndag 3-6 Oktober

WWW

Paihizs Veckoiournal

Nyheter från alla land

Tjugo suärmödrar

om en Isuärson

-QIIIII-llåbllllllIII-IIIII-IIII...
. O
O
O

Ädelt dåd =

Ett kinomiatografiskit skådespel

om en aviatikers sgalvuppoffring

O
.O

v
.o
o

Ill-IIIIIIII....II-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII.III-I.

AVDELNINGAR.
26. Vill Ni, eller vill Ni ej?

N Nej, och återigen nej!

. På fiygplatsen.
. Träningar till

(G l-l

den förestående  l.

illÖ,J-(ltiyg11i11gelil- 28. (tott, då ringer jag npp polisen.
8. Två. konluirrenter. 2.9. Uslingl Hit med pannan.
fl. Vid-art. uviatikern: lpresenternr 30, Se  Det kallar man för en
sin konkurrent Aubert  förståndig ung man.
systern. 31. I dåligt humör.
ö. Love ot first sight. 32. Viclart jagar Aubeth på port-en.
0. Rosen. 33. Har Ni inte nog av Lydia.. Skall
T. Fyndet. Ni hava en till?

8. Denna iir nog ditsatt för min 34. .Syster och broder,

skull. 3.5. Du får icke falla offer för hans
9. Ett ovälkommet besök. smioker.
10. En något för hetsig flygare. 36. Brodern dikterar och systern.
ll. Lugn min vän. Växeln ekall skriver med tårar i ögonen.
betalas i morgon. 37. Vidarts onde ande, Person, upp-

]2. Ut, ookrnrel
13. (lckraren Par-.son går, men lovar 38.
b  m nd. . 39.

träder igen på skåldeplatsen.
Elsa talar med Parson.
Konkurren sflygnin geda gen 

l-l. Vidort hos sin förmyndare. inne.
ll). ltldert konto är övertc-eknat. Ni 410. Aubert och Vid-art konkurrera

har fått mer. än  har .rätt om höjdflygningisprieet.

att giva. dll. Elsa förstår att endast en -segir
lG. Max Aubert vid sitt arbete. kan rädda Vidart.
7. På. flygplatsen 42. Elsa vill själv tala med Anbert.
18. Lydia. Max gamla fästmö, före- 43. Låt. min broder vinna. i

brin- lionom för trolöshet. 44. Min fröken! Äran måiste gå.
 .Lydia beklagar sig för Vidart. framför affärerna,
20. Ett hemligt möte. 45. Ooh kärleken går framför äran
21. Max Aubert erhåller Elsa Vi- och affärerna.

dar-ts "ja". 46. Edert. brev var således.

Min broders värk!
I så fall, Elsa, skall han vinna
öra-n och premien, och jag
vinna. - - -4

22. Vidurt hos procentare. 47-
253. Icke en dag, med mindre, än att 48.
Ni ökar på. växeln med 1.000 I
kronor.

 

24. na, våldsamt uppträda. 4.9. Mig! :
25. Ett obehagligt vittne. 50. Den högsta belöningen. I
O. .O

... I - 

. .lill-Illlll-nllllmllllllllllll

Katalog med beskrivning vid ingången
I till ett pris av 5 öre
cm

088.! Till detta program äga barn i sällskap med

föräldrar eller målsmän tillträde.
Ej ensamma.

 

fàiljettpris: 50 öre "(:sta pl., 35 öre 2zdra pl.

KÖP-- KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 SvTYG-KEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. ":60. Gäller för båda biograferna.

 

 

WIXVW WIXVW WIWXVW WIXVINWIXVWVIIXVW WIXVW INIXVIN WIXVW WlXVIN-INIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVIN INIXVW WIXVIN INIXVW WiXVWQWIXVWWIXVIN WIXVIN WIXVW NIXVH WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW NIXVN HIXVN WIXVN WIXVW WIXVIN INIXVW

 

 

F Luleå. Tryckeri .ft-B Norrskenef. 1912

.AXIMVMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

vänd!

.nawmmåold elaq as gpug ag; m fmn gN .lgu wo).

 

 

:meäon nllu Jeåepsmj, qoo .må-epugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain