#6143: Elite

Q; HQ

    
  
  

Elite-Teatern

flm. ,

 

-àx f- . v -
--Tfj",6t.e då vid kyrkan
Rikstele (Innehavare C. w. Andersson) RikStCleOH 195
ref" kf Nivå

PROGRAM
I fr. o. m. Måndag den 9 t. o. m. Onsdag denrll Sept.

, -..gagn-4 n... .

Veckans nyheter.

Manfclk-Hatare-àlilubben
h

vOC

Kvinno-Hatare-Klubben

Luftseglingsveckan i Bheims.
llolnolloltoll

Stenar från nybyggarnes strider med rödskinnen.

 

 

 

Elder Aldens är en nybyggarfamilj som jämte andra slagit sig ner
och fört upp sitt blockhus på den amerikanska jorden i den tid dä denna
undan för undan inkräktades av europeerna från dess indianska urbefolk-
ning. Förhållandet mellan denna och nykomlingarna var dock pä denna
trakt visserligen ej så gott, att man kunde anse sig leva i säker fred,

Från rödskinnens sida" hade också Aldens lyckats vinna ett visst
förtroende, ty fru Aldens, övertygad om godhetens makt, hade alltid visat
sig vänlig mot dem, och hon mottog hövdingen Squantums son för att
uppfostras, trots den ovilja sådant väcker bland de övriga nybyggarne.

När den unge indianen växt upp, tog emellertid hans stamkänsla
och stamlynne ut sin rätt. Han vägrade att deltaga i de vitas arbete,
övergav sin vårdarfamilj och-förenade sig med sina stamfränder, hos vilka
han hade lätt att upptända den ruvande hämndkänslan mot inkräktarne
ideras land. i "i 1"  I 

Hans fader gjorde väl allt för att hindra sitt folk att gripa till

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

stigen. Men Squantum, minnandes den godhet han rönt, går sin. egen väg
och skyndar att varna de vita.

Just när man i Aldens blockhus firar nThanksgiving day), sker indi-
anernas anfall mot detsamma. Men Squantum har hunnit varna nägra
ögonblick förut, så. att man hunnit sätta sig i försvarstillstånd, och pä
indianskt sätt vedergäller han sin sons otacksamhet och deltager själv i
försvaret.. Det blir en het strid kring huset, men invånarna lyckas hälla
stånd tills hjälp hinner anlända och indianerna drivas på flykten. Gamle
Squantum har emellertid livsfarligt sårats under striden, och när den
är slut sjunker han död ned.

Mycket spännande.

"QIO-WOIOI

 

 

 

 

Max har svårt at till en huslm.

:74)ng

Barn äga tillträde.

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under l2 år l5 öre, under l5 år 25 öre

Köp Elite-:Teaterns kupongböcker om 25 biljetter. 25 z rabatt.

 

Program gratis
Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

vardagar kl. 6-40 e. m. Jön: och hälgdagar kl. 5-5, 6-10 e. m.

Man gör entré när som hälst samt kval-sitter tills man sett hela programmet.

men dock ej öppet krig längre, sedan de vita hävdat sin överlägsenhet. I

stridsyxan, men förgäves. Mot hans råd giva sig indianerna ut pä krigs-I

 

iIIIOII

TR.A.EIOLN0RRSKEVNET Luleå 1912

 

 

 

wewnwewiw

 

 

 

wålåold WC" 1FHI JeBeszol qao Jeäepuew

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain