#6138: Elite

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

Måndagar och Torsdagar nytt progaml

AWWWw-wwmww-WW

 

 

5

lite-Teatern

vid kyrkan
(Innehavare: 0. W. Andersson.) .
TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. Bostaden 193.

r- c Nä

"PROGRAM

fr. o. m. Måndag den 21 t. o. m.Ä Onsdag den 23 Okt.

 

- AHL-ef;

Den stora Äutomoblllmpplöpningen
i F air-mount park vid I Philadelphia

Ytterst spännande ooh inträssanta episoder från tävlingens gång.

H" nd I  I.
Ett riktigt trevligt lustspel. - Lille Fred. Bueh i huvudrollen.

Drama av Kinema Eelair.

2:dra delen.
BLODSUGAREN.

11.. Efter Her-r Norinonts död.

1:sta delen.
DEN OTROGNE KASSÖRIEN.

1- Vlfl, täln111,19b017(1911 . 12. :Fabrikantens son.  vid fel-
g- Hem. Normont tvivlar 1,511 Nån .aiagna spekulationer kommen

i klorna på en prooentare.

kasta-öre ärlicfliet. . Q
H i Ö 12.1. Moder 0011 son

i , - N .I .y . -  - - I
3- EH nntblkmkt hud- . 14. Antortro migÄ dina bekymmer.
4. Är ni fortfarande har? Å 1111" Son- " I
- .. . . . 10. lf ru Norniont ager deras talske
I). Min misstanke var sailedes ri k" 1- . -

k: .ssörs namnteckning; 4
Uni ni inte i morgon innan kl.
2- 111-11Å inlöst eder underskriv-
na. förpliktelse, stor y200.000
francs. bliver edert lins salt .
t under auktion och eder ino-
Herr N orinont lyder sin tiust- der .mäste ögonbliokligeii nt.,-
rueI råd. . I flytta. La utter t.
17. En viktig- upptackt.
18. 1 blodsugarens .liål-a.

02!- ie.
(i. Herr Norinonts -hustru råder:-

sin man Patt avekeda1 sin kas-

sör. I

-I

8. Herr Norinont betalier .sin kas-

sör att giva. ein skriftlig lie- 19- En härd natur
kunndse" . 20. Känner ni detta.
9. Jag, underteuknad, erkiiiinei 21. AVI förliannande. störta minÄ
mig härmed lmva stulit en icke.
summa av 200,000 francs. vil-  Ni iir lika feg som usel.

En g1ad överraskning.

Vket. jag törpliktar migl att 23.
i IHnru ar detta möjligt.

våterbetala fortast möjligt.

e .
l. a .u if e r t. "25. Förklaringen.
10. Aviskedad. - "36. Solen lyser åter genom molnen.
i . I 1 . .

En utflykt på F llllplilInerha
De av floden Magdapis bildade forsarna. Kinematografi i färger. Stor-
f slagna naturseenerier.

Skansens Fåglar

i Amazonerna .

EnV modärn historia om modärna söta flickor ooh unga män, som blevo
indianer oeh skrämde de unga flickorna. i ETT PRÄKTIGT LUSTSPEL.

1.. Det stunder till sommar. " 1.0. 01:11 skrämma flickorna.

2. Men var skola .vi tillbringa 11. Hungersinö-d hotar lägret,
den? 12. Där flickorna gå på vakt

3.. Något ovanligt skall det vara. .lf-l. HIndianerna." taga kocken till

-l-. 0011 sa stifta flickorna "Det fånga -
nniidåirna ainazon-korpiset", som 14-. 0011 uppföra krigsidain. .

5. Sedan pappan givit med sig. I 15. Flickorna hissa .parlamentiir-V I

(i. låeger sig till- St. Lawrence-ön.  oolr I i I

ITI. De äro mycket lyeklig-a 16. lilredspipan går laget runt.

8. Men. de unga. mannen arga. 17. Varpå. törklåiidinaden kastas,

5.). lienluta således bli Kiokaiioo- 18. (leli stillestfmd ingås för livet.
indian er -

Barn äga tillträde.

 

Biljeftprlls 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra plats. b,
Barn under 12 år 15 ire, under 15 år 25 öre I

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 0:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. i Galler för båda biograferna.

iavuweaäoid eieu es gpue ag; i" lny: m .igu wo).

:weåoid nllu .ieäepsioi uno Aeäepugw

 

 

"Ilwbwownwe wiwowlwli

 

Luleå1 1.912, flh-vL-kerinktiebola.th Norrskenot

VÄND!

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain