#6135: Maxim

Kom när ni vill, ni 4får ändå se hela programmet!

Måndagar och Torsdagar nytt program.

i

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM ilAXlM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

MAXIM MAXIM MAXIIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MÅXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

Övre Norrlands elegantaste biograiteater

yllltll".lillil()NER: Maxim 193.

Bostaden 193.

[Elite-Teatern 100.

 

 

lProgram

Måndag-Onsdag "lt-13

WW-

Nov.

Sprewald

Natur.

Flanderns Venedi

Hänförandle vackra scenarier.

Kalle sam sfuafenf

Ovanligt rolig bild.

HELTIMÅMEWSSKÅDESPELET

Hämnd

Storslaget nutidsdrama i 2 avdelningar, hämtad ur värkligheten.

tirreta iir en ung, levnadsglail
flicka. som genom sin faders och
inoilers död stiilles ensam i livet.
Hon måste nu försöka. få någon an-
ställning, varigenom hon. kan för-
sörja sig. , I

lHon ställer sina  till en
platsförniedlingsbyrfi ooh råkar av
ren slump att just träffa på en så.-
dan av ganska. tvivelaktig natur.

Några äldre damer söka tjänste-
ttirrkor. ooh Greta får ett erbjudande
som sådan, vilket hon antag-er.

Herr och fru Bauer, som hava en
privat restaurant tro sig" i Greta. ha
funnit en passande :flicka för deras
tvivelaktiga rörelse. och,  det des-
f-a som nn skola bli Gretas första
husbondefolk.

llaron v. .llergei-. visserligen en
Ispelare. men i övrigt avskyende al.-
la slags utsvävningai- i varje form,
ser med medlidande. huru Greta.
med ängslan i sina ögon ser livet
ikring- sig. " I

Greve Rudolf von Rheden. von
Berg-ers Igamle van. underhåller 
dan flera :lr förbindelse med den ti-
digare för sin skönhet över hela "sta-
den kanda Again Vilons. Han har
nu lange känt bandet. trycka. men
förhållz-indet bade ej så hastigt rub-
bats. om. ej ltudolf en dag mött en
und skön flicka på gatan. i vilken
han rgenast, blivit förälskad. Denna
är ingen annan än Greta7 som nu
kanner sådan grämelse över det liv
hon kommit in i. att bon beslutar
att dö. Hon kastar sig framför en
hastigt framrusande automobil, som
dock hinner stanna isista. ögon-
blicket. Greta framdrages latt bles-
sorad och den dam som åkt i bilen.
som  iir någon annan iin Agata.
hjälper henne upp, ooh genom ett
kort erfar hon Gretas adress, varför
hon tills-Ligier chauffören att fara dit.
i Knappt filer i sin våning erfar
A :fitta genom ett anonymt brev att
Rudolf  iir bortrest. utan uppe-
håller sigl på. ett :iv stadens hotell
för att. efterspana en ung- dam.

Hon ser nu sitt liv ödelag-t. hen-
nes lyokodröni ärdad, men hon vill
och skall liäinnas.

Fm ren slump kom henne till
hjälp. För att tacka. Agata för

1filon iir detl
-- V. jr!
yalskar .

 

hennes omtanke. beg-er Sig" Greta
till, dennas hem ooh då hon åter-
vänder. möter hon Rudolf i trap-
pan. Rudolf blir yr av glädje över

vattl fåv se den som han dagar och
41nötter förgäves sökt.

i .Han stört lr
upp till Again ropande mot henne:
l-lon iir det! som 

.lgntas ögon lysa. av infernalisk
glädje. ltlon vet nu huru hon bäst
skill kunna utföra sin htinind. Hon
skall ombesörja att Rudolf gifter

Isig med ttiolfan "flyr-"in den låauerska

1 unga.

spelliålan. Då Rudolf  känner
hennes förgångna saint då. kyrkans
band oupplösligt förenat dem, sk- lt
hon för Rudolf uppenbara.. vein han
tagit till maka.

Rudolf ar fullkomligt lycklig.
Nu finner Agata. ögonblicket inne
för utki-avande av sin hämnd.

Som ett minne från forna tider

har hon behållit nyckeln till AA"Ru-
dolfs våningx och intränger med den-
nas tillhjalp sent en afton hos de

Rudolf blir vred över hen-
ogrannlagenhet och befaller
henne att lämna hans hus. Då
kastar Agata honom följande ord i
 1i siktet ;

"Om Ni i Edert hus endast vill
ha iii-bara, damer, bed då. Eder frn"
göra mig sällskap. Vi passa ut-
iniirkt för varandra".

Nu förvandlas dramat till ett sor-
gi-nspel. Rudolf förslzjuter sin äl-
l:hade Greta.

låaron v. Berger inträder nui
ratta ögonblicket. Han föredrager
:n ett brev, som Greta en gång- trott
sig- sända1 Rudolf:

"Älskade .ll udolf l

innan jag antager Ditt ärbara
namn, vill jag blotta mitt förflutna.
Mot min vilja har jag av eländiga
inanniskoi:L neddragits i smuts-ein.
Alla mina tårar förmå ej utplåna
min skam. menI ja svar Dig att min
själ ej svärtats av lasten".

ltudolfs hjärta veknar.

nes

Allt sy-

nes honomV åter ljust. och med tå-4

rade ögon lyfter han sin unga maka.

upp från benes ödmjuka ställning,

tryckande henne til1 sitt bröst.
Agatas "plan blir om intet.
.Hämnden är bruten.

Barn äga ej tillträde.

 

 

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

 

Biljeftprlls 50 öre LastaW plats, 35 öre 2.-dra plats.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

 

WIXVW NIXVW NIXVH WIXVW WIXVW INIXVW INIXVIN WIXVW NIXVW NIXVH WIXVN WIXVMI WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVWWIXVH WIXVW WIXVW VII-XV" WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH WIXVW WIXVW WIXVH HIXVN HIXVW WIXVW HIXVW WIXVH HIXVW WIXVW

 

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MÅXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIM

 

felen, utrymmen-IB. Nog-.ämm isrå

fVÄND!

namuieaäoad elaq as gpug ag; gu fmn [u .lgu wo).

 

-tueiäoid ullu ieäepsaol qoo .leäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain