#6133: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt progaml .
A-MAXIMIlIAXlNIllllAXlM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXlM MAXIM MAXIM MAXIM-MAXIM

 

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

Övre Norrlands eleganlaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

IProgreun
Torsdag-Söndag 14-17 Nov.

WWW

V6

Gaumont Journal N:o 19.

ckanslwbe f r
att... .om ...nam

lololonol

 

 

STORT ÄKTA PARISERSKÄDESPEL I TRE AKTER.

serat till hans chef och laser: "N i
har begått ett stort misstag, då. Ni
satt en man som Ludwig Giinthor
till ledare för er fabrik. Redan har
han på vilda.orgier lyckats göra av
med en förmögenhet.. Var för-.sik-
tig så att icke er förmögenhet gär
samma väg. En. hederlig ung flicka
har han förfört och störtar i olycka,
och har sedan ickeI skytt att fegt
övergiva henne." -

1Den unge fabriksidkaren Ludwig
Gunther har förlorat sitt hjärta till
en ung ilicka, Ida Borchert, som
en tid haft anställning på. hans kon-
tor. En dag anförtror Ida honom,
att hon skall bliva moder, och Lud-
Wig, som allvarligt älskar den unga
flickan., beslutar att göra henne till
sin hustru.

.Några år ha  Ida har snart
funnit sig till rätta .i sin nya. lev-
nadsställning.V Ludwig  mycket
upptagen av sin vidlyftiga affär,
och den unga hustrun, som lämnas
alltför mycket åt  själv, börjar
att kanna sig ensam. Ung och vac-
ker, som hon är, har hon icke svårt
att skaffa sig sällskap. Holn börjar
omgiva sig med en hel stab unge
man, som avlägga flitiga besök i
hennes hem under mannens borto-
varo. Den vansinniga lyx hon ut-
vecklar, udecrgräver till slut famil-
jens ekonomi, och en vacker dag
marker Ludwig, att nu måste det
vara slut med slöserriet. Utan att
låta varna sig fortsätter emellertid
Ida sitt forna liv och så kommer
katastrofen: Ludwig måste göra
konkurs. Det en gång så förmögna
hemmet är splittrat, Ida lämnar sin
make och sitt barn.

Ludwigs händer darra. åiunu då
han äterlamnadle brevet till sin chef.
"Hon var min hustru",  han
tonlöst, "men hon har framställt
vårt äktenskap felaktigt, min för-
mögenhet har jag förslösat, fast på
annat sätt, an vad hon uppgivcr.
Min heder förbjuder mig att tala
om allt. Eder vill jag dock r:ke
bereda sorg, jag går och lämnar min
plats". Han lägger sitt arbete till-

-sammlan och vill gå., men chefen
breder ut sina arma-r, trycker den
unge mannen till sitt bröst och ut-
brister rörd: ".lag vet allt,1 Ni be-
höver aldrig lämna migiil

Några veckor hava gått.v Chefen
och hans närmaste man äro på vålg
från fabriken. ÅPå en bänk få de
se en ung kvinna i hath liggande

D H , ställning. I den tron att de hava
en annu unge månne-US Tedhga en hastigt insjuknad framför sig,

strävan får snart sin belöning. Han
fårr anställning på. en stor fabrik
och. lyckas inom kort svinga sig
upp "till en ledande ställning där.
Fabriksägaren Hammer-Sax ser att
den unge mannen är något att taga
vara påI och skänker honom sitt
fulla förtroende.

En dag överlämnar chefen till sin
fabriksledare ett brev, som han nyss
mottagit, Ludwig igenkänner ge-
nast handstilen, brevet är från hans
fonna hustru, från vilken han nu
blivit skild. Med darrande hand
framtager han. brevet, som är adres- l

skynda de fram. Det är en tarv-

i ligt klädd kvinna, vars härjade drag
bara spår av förgànge-n skönhet.
Ludwig lyfter upp hennes huvud,
som nedan. bär dödens insegel, men
tumlar förfärad tillbaka.. "Min
hustru" är allt han förmår säga.
Djupt uppskakad döljer chefen den
olycklige unge mannens ansikte vid
sitt bröst och .sager tröstande:
"Gråt gråt unge,V olycklige man
och var lycklig, att Ni ännu har
tårar. Ert barn skall snart åter
lära Eder le, ert barn och ert ar-
bete i"

 luslus rvlers u

 

 

Barn äga ej tillträde.

Iowowowow

 

 

 

 

XV" WIXVWNIXVWWIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW INIXVW INIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH NIXVW INIXVIN VII-XV" WIXVH WIXVW WIXVW NIXVW HIXVH HIXVW NIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN

 

 

 ......................................................................................................................................................... ..

ä ........................................................................................................................................................ ..

E . S j
ä [à111ettpr1sz 50 ore "lzsta pl., 35 ore 2zdra pl. i b

s: . I -

E KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN QM 170 sTYGKEN: g
I E Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10. ä
ä Barn mellan 12 o. 15 år kr. 160.- Gäller för båda biograferna. E
MAXIM MAXIM MAXIM iMÅXIMVMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MÄXIM

 

A

 

Luleå, Tryckeri .re-B muskel-let, 1912.

VÄND!

:iawwmåoad elau as gpug ag; m flm: "i :gu uno).

 

 

 

:weäoid wiu Jeäepsiol qoo .leåepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain