#6132: Elite

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela" program-met!

 

 

i Måndagar ooh Torsdagar nytt progam!

 

 

  

lll-IIIIOIII-O-Ill

lite-Teatern

vid kyrkan

(Innehavare: G. W. Andersson.)

TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. Bostaden 193.

 

-U

v

PROGRAM

fr. o. m. Torsdag den 14 t. o. m. Söndag den 17 Nov.

Saloniki-

Mycket omväxlandepeh inträssant

naturbild.

  Svarta slavinnvan
Svarta slaverfdirs skräckvälde

Gripande skildring från tiden för det svarta slaveriets första bekäm-
pande.

I
Den utsiimla engelska skyddseX-
peditionen befinner sig på bortre
sidan om floden, och dar var skydd

I" för de stackars silavarmia, .som flydde.

undan grymhetcrna och barbarier-
na.Y - Ali får en dag vid den heliga
Koranen svara att icke mer hålla
sina tjänare som livegna. utan giva
dem friheten och rätt att leva så-
som manniskor.
han på en Vgrym thamnd.

Sublime vid ett hemligt rende-z-
vous med befälhavaren för skydds-
trupperna. Detta välkomna tillfäl-
le ville han nu begagna för att med
Koranens makt tvinga Sublime att
bliva ett värktyI för sin hämnd.

Betraktandey Ali som den väldiga Å

och allena harskande. tager Subli-

V ner officeren. sovande.

I sitt inre ruvar  
f mer det medförda giftet 1 ett fat

Ali över-i
. raskar en.. dag sin favoritslaviinma

ine emot det gift hennes herre räc-
ker henn.x för att därmed bringa.k de

   

vites befälhavare live-11:;   I
.I Hon  

ren. - Ett ögonblick tvekar hon
dock, men då hennes blick möter
officer-ens skyndar hon bort, uppgi-
v-.inde sin plan. Efter ei: kort stund
återkommer hon emellertid och fin-
Hon töm-

vatten. -4 ""Det skall så ske".- --y
Han var i hennes våld, men kärle-
ken segrade, och följande en plöts-
lig impuls griper hon. vattenfatet
och kastar ut dess innehåll. ---
Gladjesltràlande hämtar hon en
frisk dryck. Sedan flyr hon.- Men
varthän? .i i

lVär Pelle drack häsfmedicin

Skämt och upptåg i långa banor.

G u I.  PET

SOLDATENS KRIGSMINNE

Spännande episoder från kriget mellan italien och österrike.
I två avdelningar.

Handlingen iir i. korthet: Far-för-
äldrarna fira guldbröllop. omgivna
av barn och barnbarn. Dottern
framtager en medalj. som fadern
fått för visad tapperhet Pi kriget,
och vill att han. skall satta på sig
densamma. .Sedan han gjort det,
övertalas han av barnbarnen att be.-
ratta sina minnen från kriget.

"Den 30 maj 1859" - så börja-
de farfar Å- fbelåigrades vi av fi-
enden i ett litet hus. Men fiender-
na voro oss överlägsna och ställ!
ningen var förlorad, ehuru vi slo-
gos som lejon".

Då fick farfar, som i rullorna
lyddieI namnet Pierre, i uppdrag att
tränga sig ut för att söka skaffa
.undsättning
.Han lyckades obemankt smyga
sig ut. Genom en djärv kupp lyc-
kades Pierre bemaktiga sig en häst
och sprängde iväg. Men fienden
upptäckte honom och en vild jakt
börjar. Tftmattad och sårad söker
han sin tillflykt i en bondstuga, där
han blir vanligt mottagen. Bon-
dens dotter. tvättar såren och för-
binder honom. Dä kommer bonden
själv, som stått på vakt utanför
stugan, och ropar att fienden är i
sikte. Just som Pierre dolt si i un-
der en vedhög intranger fienden f
stugan. Då de intet misstänkt fin-
na begiva sig soldaterna ut, men

088.!

- vatten.
Åblod på flickans arm och fattar miss-

oificeren stannar kvar för att dricka.
Dörunder upptäcker han

tankar, men flickan sårar sig i ar-
men utan att han märker något och
förklarar därmed blodfläckarna. Of-
ficeren tror henne och lämnar stu-
gan, och därmed var Pierre räddad.
Han tackar den unga flickan, som
genom sitt mod och sinnesstyrka
räddat honom från en kvalfull fång-
enskap. och viskar i hennes öra7 i
det han tar avsked: "Om Gud vill.
ses vi äter". Han lyckas nu uppnå
Sesta, där trupper voro förlagda.
Sedan Pierre avlämnat sin rapport
ilar regementet till undsättning.
Nu uppstår en häftig och konstnär--
ligt skildrad strid; Trupper dyka
upp ur sadesfält, i vilka man 
kunnat ana något levande vasens
förefintlighet, berg stormas, floder
övergås i fiendens åsyn ooh bajo-
nettanfall företagas rakt mot blixt-
rande eldgap. Allt detta-så mäster-
ligt skildrat att det vida överträffar
förut visade krigsbilder och. fönskaf-
fat bilden-dess stora pris. Striden.
slutar med att fienden i vild flykt
måste lämna valplatsen.

"Sedan fred var sluten atervaade
jag" - slutar farfar sin. berättelse
- "till den fattiga bondiiiokan och
hon blev min brud och mitt livs
lycka".

Denna bild erhöll på kinematografiska- utställningen iTurln

1911 första pris, .215,"000 Iire. 038.1: - qöverallt av såväl publik, som
kritik beteeknad som ett ouppnåttlmästervärk.

Barn äga tillträde.

 

 Biljettpris: 50 öre izsta pl., 35 öre 2:,dra p1.

Barn under 12 år 15 öre. under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTEB i HÄFTEN OM 1018TYGKE1N:
Andra plats-kr. 2:60. I Första plats kr;13:60. Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 Vår kr. 1:60. Gäller förxxx båda biograferna.

 

 

 

 

av;

IoII-IIQIu-Iow ii

 

Luleå 1912, Tryckeriaklliebolaget N orrskenet

VÄND!

namwmäoad elaq as gpug ag; iu flm: :u .Igu wo).

 

 

 

 

 

 

-weaäoid nllu Jeäepsro 1, qoo .ieåepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain