#6131: Maxim

ll, ni får ändå se hela programmet

lvi

 

 

 

Kom när n

Måndagar och Torsdagar nytt program,

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

:MAXIM MAXIM MAXHI HHXIIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXI-M MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIMÅMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

Övre NorrIandsv elegantaste biograiteater

flllilldilFONlllR: Maxim 193.

 

IPrognanfi

åostndon Uli-å. llllito-Toatnrn lill).

Måndag-Onsdag 4-7 November

Wwååéé

. Vid Don-aus härliga stränder

Hänförande vackra naturscenerier.

Ungerska. rikets huvudstad, det
aniln. Budapest. ligger på. båda]
sltriimlerna. av den lielsj ungna Domin-
vfloden. Det iir denna flod, som ge-
nom att den delar huvudstaden i två
delar Bilda o. Pest, göi den till en av

Europas varkraste storstäder. lm-
pone-r-.indu liiinglm-lzlif i liitto bågar
förena de båda stifiimlei-nn, på vars
ömse .sidor nlig-gu de härligaste) 00l=I
elegant-.mine gator och promenader.

Paula Peters med sina dresserade djur

Fullkomligt enastående. Absolut
dot ina-ist sto) 154m. dressyrnummer
som någonsin
.lll-ters uppträder Ii. 11. på Alllafmliru

   
  

Ny konstfilm.

. få
förekommit. Paula.

i llomliiin ool droger afton efter ulf-
ton fulla. lina. VV

Det kinomntoglrulinkn återgivnn-
dot utfort av Patllé lflreres och syn-
nerligen storslaget. I

Ny konstfilm.

Trogen in i dödenr

Stort gripande drama från 30-åriga

En bloinotrnnde tysk köpstad lgznf
nyss blivit intagen av den grymin
general von lVollfeolf. och dess borg)-
iniistaie knäböjer ödnijuki; vid por-
ten, (Lmigiiven :tv några bland de föl"-
nfiinstn. borg-arna. fö] att till segra.-
ren överlämna. stadens nyckel.

Överniodig; och utan att lyssna till
vad de uppvnktzmde lin litt :mdragfm
mottog-oi- g-enernlon delas uttryck av
underl  Men i hans ndjutant.
den ridd-erlige och méinnriskovänligf
.lilla-on von Vifaldlieinl, finna. de 01-1)-
ligxa bm-gzunu en. person, som. åtmin-
stone vill svara på. deras ivriga. frà-
l9,101" om stadens ltlivnndo öde. och som
söker att lugna dem.

lålnnd (ll-rån borgare befinner sig
älven den nnsedde köpnn-ufnion Meyer
med ldin hustru och sin sköna dot-
ter Greta-lien. Väl lieinkomnn .tål-de
veta :lit Egon von lvaldlieim skall
lm sitt kvarter line. dem och det
dröjer ej länge ofli-r linne;I :inkomst
förrän lfh-.oii-llen. beten-en av hans
:ldln skivk, val-ina lijàirlellag- orll
.ståtlig-u yttre. lovat ho-nozn sin tro.
Ill-en din lmn för (-tl ögonbliek läm-
nul llenne ensam. intrång-n ett por
i-usiga knektai- i rummet och .söka
lielniiktig-u sip; den ung-a flickan. I
sign! minuten kommer doek Egon
tillståiden och kör kiloktarna på por-
lwn. l)o avlägsna  motvilligt.
lovnndo hämnd. i

 

krigets dagar.

llln flitrni då. Egon och (irretcheln
lm ett möte i pvulken. för-.iv de spio-I
ieiiunde kni-ikhmm .dit genemnle-in.
s lm gon-.1.le uppt-iindee av kärlek till
d-.fn Sköna GJ-etiiflien Gul: beslutar att
llon skull bli hans Han låter kalla
till  .fiir-kan. oc-li hennes föräldrar.
framställer sin önskan. bjuder påin-
lmtor, inen allt förgäves, den
Meyerl vägrar. Då rusar

ifkil".

gir lnle

Vlllgion in. sliter sin älskade från ge-

minlen fJ-Li-.li hotar denne med värjan.
(lg-oillilicket din-pil iir han nrfosterad.
kusins i fängelse oc-.li dömas snart
:iv ln-ig-sråitten till döden.
(hett-lien, som volt hans- ödle, be,-
slulnr att rädda. honom till .varje
prio. llon beger sig till gone-ralon.
men stoppar dess-lindnnnn på. sig en
giflflaskn. Den oinåinskligie Wol-
Fl-w-l: meddelmf henne. att priset för
den olywkligwi- Egimw räddning- är
hon själv. Han öppnar fönsi-trelt ont.
viem- henne, lnn? .Holdfllerim .sys-ola
med för-berellelsoma till avrättnin-
gen. ooli. inför donna anblick Faller
lfineti-ln-ln förtvivlad lill lögn. Men
då genernlen avlägsth sig". efter att
ln: givit lln-nme lx-nådningsbrevet.
li-"lller llon giftet i en bägare, ocli.
tömmer denna. Åled iililpbjudnnd-e
:lv sina sista krafter sky-ndan llon så
till Egons cell. räcker honom benåd-
ningen oc-li dör i lmns ormar..

Alla .böra se detta historiska och väl inspelade drama.

Tant Gelé. lluliul slimlnmmer.

Emgodine med omgivningar

Vackra naturscenerier.

Cyklister i Belgiska armén

Bilder från deras utbildning ute och hemma.

Veloi-ipeden har som bekant upp-
lag-its i den inodäi-ne krigföringen
som förmedlare av rapporter, snabb
pott-nllir-ring-ndjzinet coli mera dylikt.
Inom på. gott som alla länders nr-
nnf-.er uppiivnn ooläqå. i våra dag-ar en
Hill-skild velof-iplifilm-delning.. som
4li-enoln mångsidig liiining- utvecklas
lill duglig-ket ocll. nytta för hela. hä-
ren. l. belgiska amnén har man dri-
vit träningen särdeles. långt och vi

.se linrii cyklister-nn med cyklarna på

i-,ifgIg-e.ii få. taiga sig1 from på den. nliist

svili-lieskaltu.de imo-län uti-ör stock

oi-h ston. genom moms o. s. v. Nn-
tni-lig-t blir det åtskilliga kulle-.rhyt-
lioig men de. tagas med gott humör.
.lll-mind. på kasàirLg-ården utföres till
r-:ist v-.u-kea- "fi,f.-;nrf-.kningU av något
hundratal cyklister. Det hola. är
särdeles inträssant. 4

Lille Fritz ingar fjärilar
Mycket komisk.

Till detta program får barn medfölja i föräldrars sällskap. inträde

för barn 25 öre.

038.! Tisdagen den 5 November kl. 5 e. m. Extra Barnförevlsning 1
15 öres inträde för barn. =

.å MAXIM!

 

 

 

Biljetfprlis .50 öre l:sta plats, 35 öre Zaira plats.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:60.

Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Luleå., Tryokeri-ARB.  gt; 

nAxm-MAme-mxm nAxm MAXIM MAle mile .MIAle MAXIM MAX

IXVW WIiXVWT-WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW VIT-XV" WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW W-IYXVW WIXVW WIXVW WIXVW WAIXVW WIXVPI H11wi W IXVWÅWIXVW WIXVW WIXVW WIXAVW NIXVW HIXVNÄHIXVVI WIXVH WIXVW "IWXVN WIXVH WIXVW

 

IM

vANo:

 

"nawweaåoad man .as gpug ag; gu fmn [u .lgu mox

 

aomnämnd nllu .leäepsml qoo .Ieäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain