#6128: Elite

vid kyrkan
(Innehavare: G. W. Andersson.)
TELEFONER: Elite-Teatern 100. lMaxim 193. Bostadoleå.

U .w

PROGRAM

fr. o. m. Torsdag den 3l Okt. t. o. m. Söndag den 3 Nov.

.. .QiäL :gg-.(67 H-

 
   

 

  

 

  
    

Sjunde serien från

OLYMPISKÅ SPELEN.

Roddläangarna

på Djurgårdsbrunnsviken.

   
 

HäsliävI-ingarna

i Stadion.

ll, Ni får-ändå seihela programmet

  

:i

  
  

 

   

"; VÄRLDENS STÖRSTA RYTTARTÅVLINGAR.
E
:ä
=
E
O
X

4 :Jawlueaåold elaq as gpug ag; gu imo gu .igu wo).

  

ä Falsklanklagaa

eller

 

Måndagar och Torsdagar nytt progaml

oskyiaigl 7 aöma

Spännande milltärdraima.

På. on :fäst hos bnnkir Moier oin-

sviirniziä dottern i linsei av en del1

ung-a inr-in. Särskilt synes den gen:-
tilie löjtnant Werner samt den -ännn
lieill unge Leibormlnn söka henne:1
g-unst. Den sistnäninde föredrng s
emellertid. av den sköna Adriano och
finner bin-igenom snart i löjtnant
lVeirner on liiiinndlysten rival. I oiLi
sidornin tillinlas lieiliermain av Wer-
ner, varvid ordbyte uppstår .och
lVerners kränka-nde. yttrande. för-an4
leder Leiberinnn att. tilldela. honom
en kraftig öriil. Leiberman beisvzn
rnde Werners mini-aning på duell ge-
noni :iii sönder-rim linne. kort. Ge-
nom vin-dens niellni:home-l. förhind-
rns striden or-li löjinanton måste O-
inedflbnri liminn huset. Hun svär
i siii innersin bön-lind och "tillfälle
liiirtill erbjuder sig snan lieiber-
nicin inli-illne till våiriiplilitons full-
görande oi-li blir lini- juni tilldela-fl
detL lminpn ni där Werner är löjtnant.
ll--nn-n lider honom Vid första, häls-
ning-en "iiirniä liur behandlingen
N:linll lzoinni-.i :lll bliva. En den;
nieddL-l ir lieibermnns fäsiinö att lion
orli hennes far skola komma på bo-
sfili. Leabornjmn skall juni. liiimitn
.sin permiesionssedel. då. den redan
bcviljzide perinislsionwn liänsynsilösfl.
:citering-os genom lvVerniers mellan-
liomst. Förtrivlml vänder Lei-
berinnn JGill en kaiinrai. som är lio-
nom behjälplig- ntl; koinmaföver kn-
siirnmnren. På en restaurant- sie vi
llonmn nu tillbringa några lyckliga
iiininnr tillsammans: med Adrinne
oeli hennes far. intet ont :mande

fiiervärniler han Jtill kzisärnem där I

emellertid Iöjilnnnien :företagit en
visit-niionnrond ouli diirunder Åupp-
tiivkil Le ibcrninn ila över.iuisärngiår-
den. Han vill mottaga honom själv
ii-:iniiför posterna ooli skymlalI däir-
för. Vorvid han elmilllertid snavar
nell blir liggande lr-ilvdöd nedanför
lrnppnn. Den ditlmnimnnde Leiibelr-
innn vill nn lijiilini liononi och mi-
iråiiins hos den svårt sårnde av de

pi-i XV-ernors rop tillskyndiade wl-:él-lil- 
raderna.. i Werner beekyller nn Leif. 

ln-i-innn för .detta dåd ocb alla iro
.il linn iiirgiåli. sig moi sin överord-4
nnde. Hon fören1 Jori. och dömes
för våld moi överordi ad till döde-n.
lVi-rrnifvr föres- iill sjukhus ooli får
där "Wlan :iii lieiiierman dömts ooli
:iii doinon ennnnn det: skull i
viirlcsiiilligbel. Plågad- av samvete;-
kvnl oinlnlnr linn :il-.t Leilierman iir
(skyldig till del: broit han nnkl-.igiale
för mini ilnr iinnii min-ket sjuk ned
på gården ouli lmijnmeij juni; i sisirn
ögonblicket för all. förhindra do-
mens Viirkställende. Werners liälnd-
känsla. lmde ml när bråin ett offer
of-li forslöri två. människors lycka.

l. Hon Adrinne. 2. På balen. 55.
Rivnlernn int-itne. 4. 4lnknillad till
lcrigisivviäiisi. 5. 11quth från Adria--

nye. ll Inför (-liefen. rivalen. 7.l

Viigirnd permission. 8. llondper-
mission. 9, Möte-f med Adriano. 10.
f iliefen. rivalen gör rond. 11. Upp-
leäekt. 12. Olyclrelnindelsen. .33.
Fnlski anklagad. lll. På. sjnkbäd-
den.. 15. Sngnivelisngro. 16. Dogm-
diernd. 17.1Kriqisriiiienn doin. 18.
Anklngelm-n tilllflnllcnlrngen. 19. Re-
l i nbi liizeirn d .

f Mzsnaiotsm i Nor go.-

rbjudna frukten

Vackert kolorerat sagospel.

-- Den förälskades missöde

Mycket komisk.

Barn äga tillträde.

ur

1Biljettpris: 56 öre izsta pl., 35 öre 2zc1ra pl..

Barn under 12 år 15 öre. under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Bern mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

 

 

wowiwowä"

 

Luleå. 1912, Tryakerin-ktiebolnget Norrskenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
   
   
  
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

VÄND!

 

  
 

 
 

 

 

 

-weaåoad niin Jeväepsrol qoo aeäepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain