#6127: Maxim

, l-
4.magar ooh Torsdagar nytt program.

Kom när ni vill, ni får ändå se hela programmet!

 

 

 

, .Ä

XIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM 

 

MAXI" MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MA

 

l;

Xllli

iiiiAxllinlwlemly nAle MAxm MAle mlle MAXI-MM raAicilM MAleZMlelM MAle MAXm .mAmeAxm-MAXIM MAxlm MAle MAle MAle Maxim MAxm MAxm MAle MAle

i
n

L

 

.-- .nrMAAXi-IM MA

:N O
Maxim
Hr..-

Övre Norrlands elegantaste biograit-eater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

IProgram

Måndag-Onsdag 9-11 EDQG

www

Kokosskörden på Filippinerna

Utan ceremonier

XIM MAXIM MAXIM MAXIM MAX71

 

 

lolololol

HELTIMMESSKÅDESPELET

Inför uanäran

Drama i tre avdelningar.

.1.
Baron Von Luttwitz, denveleigein-
te världsmannen. träffar en dag i
en affär den unga, vackra expeditri-

sen Eclaire, och med oemotståndlig"

makt drag-as de båda. redan :från för-
sta. stund till Varai dra.. Och detta
fönsta möte ger snart upphov till
andra., ooh snart spinner kärleken
sin tråd, förenafnde dem båda.

Men livet bjuder växlingar. En
dag", nilr han kommer hem, finner
han ett brev. DetI ör från Rosen-
thal, procentaren .lilörfallodagen
för en Växel på 20.C00 mark, nal-
kas.

.Nu äro goda råd dyra.. Då. rin-
ner honom i hågen konimerseråcdet
Weinsteins unga. dotter. Isabella..
Han har alltid funnit den unga. flic-
kan betrakta. hon-om med blickar.
vari ej blott och bart Vänskap av-
speglat sig. Ja, en förbindelse med
henne4 blir l1 ans enda. Indelning
Och beslutsamt belgiver han. sig till
kommerseråde ts f ast .

.Dagen därefter besöker han Ro-
senthal. Denne Vill i början ej hö-
ra talas om någon prolongation av
växeln, men då. Von LuttWitz före-

 
   

liinkta förlovningen med Isabella
Von llleinstein bliVa Viirklighet,

kommer lagliga åtgärder att till-
giripas.

M ed tunga. steg går han till E-
l-laire och omtalar allt. De måste
skiljas. lförtvivlad .sjunker hon
samman. .Stoth avvisar hon dock
de penningar han vill giva. henne,
och han. gräl". f

Oeh i tårlös, outsäglig smärta ser
hon alla. drömmar om lycka. krossas
Allt är förbi.

III.

Tiden flyr med väldig fart, och
lllclaires lilla gosse, Rudolf, har bili-
Vit Vuxen -f- och är just på Vag-i att
slå igenom som författare. En dag;
får han ett brev från en. teaterdi-
rektör, till Vilken han sänt ett av
honom författat drama. 1Och di-
rekiören ber honom Vara. Välkom-
men hem. till sig, för att i en sluten
krets få dra-mat upplåst.

Den aftonen träffar han. Else, Von
LuttW-itz dotter i äktenskapet med
Isabella. Utan att ana det stå bror
och syster emot Varandra. Ooh de
båelmriiga finna. snart Varandra.

speglar honom en förlovning  (lag- qför han Von Luttwitz ett
Isabella. Von lVeinstein I Emm besök för att anhållit om Elses hand.
med nöje in 7 I  allvar en ny Och allt tyckas  väl, men - då
förb" I falla plötsligt von Luttwitz blickar

   
 

.Ver-lycklig skyndar von Lutt-
Witz från Rosenthal. Han  nu
fri och kan njuta sin karlekslycka.
tillsammans med Eclaire. Och i
aftonens glans mötas de bada..

II.

Tiden går. Baron Von .LuttWitz
och IEolaire äro sedan eti år tillbaka
förenade. Han älskar henne med
den Vuxna mannens hela passion,
och hon, hon .aginar honom, hennes
första och enda kärlek, hela sin
dyrkan.

Men lyckan har i värld-en är för-
giinglig. Baron Von Luttwitz har
alltid haft passion förspel. En
kväll spelar han, spelar Vansinnigt
och förlorar oupphörligt. Till slut
sätter han i ögonblickets upphets-
ning hela .sin förmögenhet på ett
kort och -- tappar.

Hemma. möter honom annu en
jobspost. Ett nytt brev från Ilo-
senthal minner honom om hans
växel. Om han ej inom tre dagar
antingen betalar eller låter den plå-

på en liten medaljong, som Rudolf
bär i sin klockkedjn. Vad är det?
M ed darrande hand öppnar han den-
samma. Je, .det är Eclaire, hans e-
ben Eclaire, och den unge mannen
framför lidnom är alltsa hans son.

Fört-Vivlad omtalar han .hela san--
ningen, och utom sig lämnar Ru-
dolf Von Luttwitz hus.

.Dyster uppsöker han sitt rum.
och har finner modern honom lig!-
g-ainle död. Hans .diktarhjärta brast
då. hans drömmar. hans ljusa tro på
li Vet krossades .

.M en Vem iir det som plötsligt
skyndar in. och i obeharskad sorg
kastar .sig ned vid Rudolfs bädd?J

Jo, det är ju Von Luttwitz, som nnv

Vid sonens .lik
smärta..

Och Eclaire kan Vid Rudolfs döds-
biidd  Vara hård. Med huvudet i
hennes knä. får Von Luttwitz gråta
ut många och långa. års sorg och
förtvivlan.

Men för Eclaire, för henne är all
lycka nu borta, allt är förbi.

Vill gråta. ut sin

 

 

 

Barn äga ej tillträde.

Biljettprlis 50 öre l:sta plats, 35 öre 2:alra plats.

KÖ-P KUPONGBILJETTERl HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:60.

Barn kr. 1: 10.

Barnkmellan 12 o. 151är kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

"örevisningar Måaidagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-
dagar 6-11 e. m.

XV" "IXVW WIXVH VIIXVW WIXVW

WIXVIN WIXVW WIXVW Hi

 

 

X
I
I
b
X
I
Z
ä
X
S
Z
b
X
Z
S
b
X
g
I
I:
X
I
Z
b
X
I
3
D
X
Z
S
)
X
I

 

Luleå., Tryckeri-AJB. Norrskenet,1912

(
bt
Z
U

XVH WIXVW WIXVW WIXVW NIXVIN WIXVW WIXVW INIXVW WIXVH WIXVW INIXVW WIXVW WIXVW INWIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXV." WIXVNHIXVW WIXVW WIIXVW WIXVW HIXVW NIX-VW WIXVW HIXVVI WIXVVI HIXVW "I

 

:wwweaioad elaq as gpug Je; gu lny: [u .rgu wo).

 

-uimåoad nliu :eSepsio-L qoo .resepqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain