#6126: Elite

ä e-Teaiern

I 4vid kyrkan
I 4 I(Innehavare: 1(i. w. Andersson.)
TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193.

70"" w

P RO G RAM

f. o. m Måndag den 9 t. 0. m. ÅOnsdag den ll Dec.

  

Bostaden 193.

 

 

vA-nllefw

Kom när Ni vill, Ni år ändå se .kola programmet-E" 

i från

 

Måndagar ooh Torsdagar nytt4 progaml

 

-ärnbzrg

Den gamle fiolspelarens

4 små skyddslingar

Dramatisk.

I en fattig liydda. lever ein istao-
ka-rs anka Kfena-am med einia tv-Äi sö-
ner, tool) ser ingen .annan utväg än
den, att sända ut de elnät i världen

Italien1 att i finmnin.nd-zx hinder .sök-.1
sitt uppehållet med ilöjtspelnin.gI
och sang. Den förste dc snifitlöjt-
spelarna möta på, .sin vandring ut i
livet, en präst, ooli följda av bana
valnignelser vandra de tappert Ivida-

sitltfföderneeland. det vackra" 4

Praktfuilt kolorerad.

re mot. okända. öden. De lm. isà den
turen att träffa pil ambuleran de mn-
siker, Yqoin tager ide-m under sitt be-
skydd och lär dem en hel- massa nya
sånger, varpå alla tre= tillsammans

Ietröfa. omkring,T från kafé till kafé.y

ooli från stad till (stad där nere inr--
der Söderns liögtblzl himmel, över--
alltskördande berömmelse ooh pan-

 . w

 Droskkuskens x äventyr

HALVTIMMESSKÅDESPELET

 F 1 of"

 

Stort, spännande kärleksdrama.

De båda bröderna Petter och i-la-
kol) levde tillsamnntns i det av för-
öldrarne. till dem efterlämnade bn
sei. Och bedrevo båda fiskeri. Do
hade kommit mycket väl överens
ända sedan barndomen, men lnu ble-
vo de fitskiljda genom en kvinnanv
kärlek. Byns skönhet., Lena, hade
fångat båda brödernas hjärtan, men
Petter var den gynnade, och Llyck-
ligtvis iiliörde lion- dennes försäk-y
ringar om sin kärlek.

En (lagI voro bilda bröderna syfi-
eeilmt-ta med .sitt :fiske nte Vvid en
klippa. Denna kande man lätt upp-
nå utan båt. om .man var klädd i
hög-a vattenslövlar. varför båten .w
bröderna. Jam-nuts på .stranden De
blevo emellertid o i -- kkatie av tio-
den ooh Iskulle endast--kommande
kunna uppnå land. Plötsligt fgijb
Petter ett tele-leg Inc-d påföljd,

   

han störtade. baklänges ned från den bade :ie-...a i .Sällskap med n .51,ng
klipp-.1.11 ri vattnet. Jakob skyndade tisknrne lir-:givit .sig nt 1::11l klippme 
till hane inndså tningl ocl: hade snart nflien atorvanda da de ei finna. rrvL -..-..T

li iimtat npp Petter nr vågorna. Se14
dan simmade han tillV land. bam-
tande båten. för att föra4 lieni den
svart iiieiltog-na brorlt-i-n. I det lmn
nu sigI omkringl i båten, 

 
  

Pfado Lena. .Ännu en gång övefrlio-
nade lian Taina med sina kärleks--
förklaringar. oéli när lion icke ville
giva efter för honom, sade, han till
henne: llin älskade ligger så "ad på
en klippa i liavet. Flöden är i an-
nalkande orli Qnart skall .lion vara
nppslnszd av vågorna. Efter en
liiiftig qtrid nielln de bada .störtade
Lena ut nr huset, steg- i en båt Deli
for över till bvins öviiga fiskare :för
att ntbedja Sig deras lilialp. I Jia-
kobs hjärta utkålmpades en liäftig
strid. VSamvetet tillviskade honom:
i" 7brödermördare, lzrodf rinördare".
oi-li detta sen-tre drev lionom .slut-
lig-on ut. ltlan gav sig ut i vattnet
or-ll nådde simmande klippan.
Floden bade nn stigit mer ocli

d mer. lflörtvivlad kämpade lätt-er mot
i vågrorn a .
 elen-.uppnå stranden.

Jakob försökte nnk sim-
Undieir ti-

tor där. lvl-:in stram den observerade
man de båda. bröderna ooh sände ut
hjälp. Jakob kämpade med jätte-
kiafter mot vågorna, men hade, sä-
kerligen omkommit med brodern i

lian broderns jacka ligga där. nr ninaV armar. om icke hjälpen .nu
vara ficka ett porträtt för-stulet stl-ack kommit vDe räddade förde-f: nn nn-

frani. vilket lian snart igenkilnde
som Lenas. N11 blev det plötsligt
klart för lionom. 1att Petter lindo de
Största utsikterna, ooli en .svår strid
ntkiiinpa-des inom honom. Han 
slöt slutligen att låta. Petter om-
komma. ute på klippam, skyndande
hem till deras liyclda, där han trät-

ller stor glädje avYbyinvånnrne hem
till sin kojo. och redan efter 
dagar var Petter frisk. llien-a och
lian voro nn 1oskiljaktiga1 i isin kär-
lek. Jakob. som .såg att liain här
ir-ke hade .något att vänta lav .lyckrn
enörde ein ränsel för 4att-rg1 sigm ut i
världen att söka .sin lycka.

ne i.. H I;

 

 

Utomordentligt roande amerikanskt lustspel

Barn äga tillträde.

 

BIYjettpl-Ils 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2.!dra plats.
Barn under 1.2 får 15 öre, under 15 år 25Nöre "

Köpl KuPoNoBiLJEfr-TER i niiFTEnl om 10 sTYoKeN:

Andra plats. kr. 2:60. Första plats kr. 31:60. Barn kr.1:..1o.
Barn mellan 12 o. 15i år kr. 1 :60. Galler för båda biograferna.

Förevisiningar alla dagar 6-10 e.m. Söndagar matiné 3--5 e. m.

wwowiwc I.

 

 

 

Luleå4 19.12, Tryckeriaktiebolaget Norrskenet

N jgu mos."

    
  

rawmråoid elen as gpug .aggI i"h i[I

 

Iowiw" -

VÄNDL

IAI

:umäoid .nllu .leäepsao-L qoo 128211qu

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain