#6125: London

lo"

day o.

genom Norrbiolttefm

 

I

varje ayffon H :2

Ingen bör försumma-att se denna i sitt slag enaståendeibildserie

Heltimmesskådespelet

; " dilad- 

FÖRSTA DELEN.

Fänrian iir förälskad i sin tör-
nnncns dotter. 1

först sed-.in Ni blivit beford-
rnd torde Ni nnllillln. om min
dotters li nn d.

liliinriln-xn. ing-or nvsked :lv sin
älska.le för)J sin. nvifärd med un-
dervntte risbåten "Plunger".

Vnr god vinn mig nmlervntten-
båtens inre.

låeiullnin gr.

rllill .Komnierflören herr lVen-
worth. Här..V

Härmed erlnille-r Ni befullning l?-

ntt geni-Lst övertag-.x befälet 21.
under

storslaget nutiasarama. i 2 avd.,

(ine l u iir en
itlickn, nom genom sin
lålfon måste nn "F

nörju sig.

Hon ställer
pln tsförine dli n
ren  . .
dun nqv ganska. tvivelnkt

sinaY

l] usbondefolk.

Baron v. Berger, vieserligen en
spelare. men i övrigt nvnkyende nl.-
ln. nlngs utsviivningnr i varje form,
huru
med iing-slnn i. sina ögon. ser livet

 er med med l  dnmd e .

il-:ring s ig.

Greve Rudolf von Rlleden. .von
Bergers gamle vän. underhåller se-
dnn flera elr förbindelse med den ti-
dig-.nre för sin skönhet över hela stu-
den kända. Agntn Vilons.
nu läng-e känt bandet trycka. men
förhållandet hade ej så. hastigt rub-
hnlie. om ej Rudolf en dag mött en
ung- skön flicka på. gittan. i vilken
lmn genast blivit föräls (nd.
är ingen annan än Greta. som .in
känner  lan girämelse över det liv
hon kommit in i. att hon beslutar

  Biliettpriser de

nntonnxatiskt medl
ädes. l Vl .

.1.ttenslvåten I"Plung" lför lfi.

ung, levnitdisglnd
faders och
nnnleiwv död .ställen ensam i livet.
Q ökn. :ln någon nn-
ståillning. varigenom lmn kan tör-

Steg till enV
och i "
.Ik . I
nt en sn-
ig natur.
 älg-rn äldre damer söka tjänste-
vfiir-kor., och Greta får ett erbjudande
som Sådan. vilket hon nntnger.
Herr och fru Bum-r. som have. en
privat reetnm-nnt tro sig i Greta lin
funnit en passande :Hickn för deras
tvivelaktig-n rörelse. och är det den-
sn. som nu skola bli Gretas företa En ren

att avgå till lnxve med den till
.lls-nnrptnn Heads.

Ni kan på denna ine-sn. stanna
på. djupet. sn att Ni ej råkar

Slötzl summan med något annat

fartyg.
Denna. apparat iii-gintn-mn- lin-
rn djupt vi åiro undeiI vatten-
ytan.

Henoni denim nnm-dningl fyllan
lmrlunt och valt-enbelhållaren
vntlen. van-i-
genom luften utströininnr och
hfl tn. s j un ker .

Bel-"ul lnir. 0- :

llil1 vi"iinriken llerr Wvoord.
lliir. i
.ller

Wien n-

Kom n :emlörlV n

worth lmr r-.vlzn- erhållit bei-all-
ming att. genast  till 
med undervnttenslnlten "Plun-
ger". Han kommer ovkså att
meddela Eder. nllu vidare in-
struktioner. "

Kapten VV-lsefn.

Un:lervntlensbnten V"Plungrer"
gm- fill eine.. "

Utan att nnu något Stig-er kuin-
inemlören ned i mnskinruininelt.
U H urr Kolninendör Wren n Worth
det in- nngot i innékinrummet.
som ej iir i sin or=(lnin;.1;."

Herr Konnliendör. vi måste se.
till ett nål. fort som möjlig-t sti-
ga. uppnt. i :innnt tnll iiro vi
liiirlfn-.ulcn

Heltimmesskådespelet I

ntt di).

don; k

li.  ii lper

n

hjälp. ]ll"1q
till dennas lien]
Greta. [m n .

"Hon iir det!

ide-kni" I"

Han lin-r nilåi dje.
ska ll
epelliålnn . :Då1

Denna

tagit till. maka..

Hon lill-Star
hastigt frninrusnnile
hinner stanna I
blir-ket. Greta tinnidrnges lätt bles-
nernd onll den dam] min akt i bilen, 11.11.
uoln ej iir någon annan än
lie.an n r
" 1 .rer ullnulförlen ntt .tara dit.

Knappt lister i 1sin vånin erflr
iAe-.ltn genom ett anonymt brev att
Rudolf ej är Lorin-ent. uten uppe-

sig framför en
automobil, som
i sista Ögon-

.us m 11

haller sig på. ett Im" stadens. hotell.
för att efter-spann "en ung; dum.
Hon Seif nu sitt liv öde-langt. hen-
nes lyckodröm iifndnd. men hon vill
or-h skull. liiinimzs.
slump koin licnne till
att tacka. Again för
hennes onda-like. beger .sig Gretn
då llon
lndoll" i trap-
Rudolf blir yr m" glädje över
att få  den. sein .hun dne-nr of-.li
nätter förgäves sökt.
upp till Again. repnnde mot henne:
livlonV iir detl som ja

vänder, in Ölier lion

.riggat-.m ögon lysa ax infernalisl:
lflon vet nu huru hon bäst
skill kunna utför-n sin lliimnd. Hon
mnbeeörjn att Rudolf gifter
 med ilielfun från den Bauerskn
Rudolf ej känner
hennes förgångna. samt då kvrkans
hund onpplösligb förenat dem. skull
lion för Rudolf uppenbara. vem han

vanliga

Vltudollil iir

lion

- iii-å.. n
" ...Jjn pl

ll udol

Agntn. (10ij
Vilrfllill1 ung-(1.
l-.enne att
kastar Agntn.
nnsilitet :

nes kog. :fm nlngenli et
lämna hans hus. Då

 

nya; den f , 70

ANDRA DELEN.

lforråulel mf luft blir -Illt min-
dre. faran allt Astörre.

Vem vzlgnr stiga uppåt för att
skift-:1. hjälp F

lfiinrilwm sjiilvnppofring. Ett
skepp ilznf till. lijiilp.

Dyknren grill- ned noll samman-
lnnder liitljnnnjn-n med un-
dervnttenslxlten och tömmer
densz-nnnin. så att båten  små.-
niag-om stig-er i höjden.

Vi itrn ej intånd att manövrera.
hanen. då jeg-0111221 brutit sön-
der nmskincriet. i

Den tnpjwe film-iken mottagen
med jubel.

Vlllåinril-:en råder otfieenen att
gennnt liimnn lund.

hämtad ur värkligheten

f ullkoniligt ly eldi

Nu finner Again ögonblicket inne
för nlkrävnnde av Sin hämnd. b

Som ett minne. från torn-n tider
behållit

ny ck

eln till Rn-
.went altn ns de
i bln- vred över hen-
och belfaller

honom följande ord i

"Om Ni i .lildert hus endast vill
ha iirbnrn. dai-mer, bed då. Eder fru
göra mig sällskap.
märkt för "arandm".

Vi pa  ut-

iNu förvandlas dramat till ett sor-

git-spel.

s knde Greta..
lin-rt ) n v.

åter-

".Äln lin-de

Han. Störtlr Innan j g

män n iskor

rät-in ögonblicket.
:nu ett bre v. som Greta en gång- trott
 sända Rudolfr - j

Rudolf för-Skjuter sin äd-

l-ierger inträder :nu i
Han föredrnger

Rudolf Y
antager Ditt ärloarn

nanm. vill jng- blotta mitt förflutna.
Mot min. vilja har jag av eländiga
neddrng-itn i
Alla mina. tårar förmå ej utplåna.
min Skam. men jag svär Dig att min
själ ej. svärta-ts av lasten".
Rndolfs hjärta vaknar.
nes honom. åter ljust. och med tå.-
rnde ögon lyfter han sin ung-n. maka
upp från lienes ödmjuka. ställninqa
tryckande henne til1 sitt bröst.
Agntas plan blir Om intet.

 ntsen .

Allt sv-

Hämndern är bruten.

Barn

 

Luleå 1912. Tr. AÅB. Noniskener.

äga. ej tillträde

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Malmberget
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain