#6122: London

N. V. B:s lokal, Svartöstaden
Söndagen den 29 Dec. kl. 5 e. m.

SOFIA

 Bulgariens huvudstad.

Amerikanska flottan

Hundens påhitt

eller stötestenen.

Intel papper på gården

uvernörens dotter

En spännande roman från tartarernas land.

 

Den myndige guvernören Krabotv
har bortlovat sin dotter till den sten-
rike generalen, furst Sabinsky.
Men Sonjas planer stämma icke ö-
verens med faderns, hon är nämli-
gen i hemlighet förlovad med den
unge löjtnant Petrowitscll.

Då. generalen upptäcker detta,
beslutar han att skaffa. den gene-
ratnde löjtnant-en ur vägen - kosta.
vad det kosta vill!

Han beordrar honom. såsom or-
donnatns till en annan garnison, men
på. vägen dit överfalles löjtnanten
av tartarerna. och föres som fånge
till deras läger, vaiest han ställes
inför generalen. Denne tror, att
löjtnant Petrowitscli medför viktiga.
statspapper, men det visar sig ge-

Entré :

85 öre äldre,

näst, att budskapet, som löjtnan-
ten skulle överbringa, endast  en
ammo-dan till en av general Sabin-
ekys vänner att behålla. löjtnanten.
i sin garnison, tills fursten blivit
gift med Sonja.

Ra-satnde bär-över låter Petrowitscli
inrollera sig iI tartarernas armé.

En gammal fåralierde har emel-
lertid varit vittne till löjtnantens
tillfångatagande, och :Sonja beslu-
ter att i nattens mörker uppsöka.
tartarerna-s general ooh anropa ho-
nom om nåd för hennes älskade.
Nästa. dag kommer furst Sabinsky
för att förnya sitt frieri, men då. är
fågeln utilugen till föräldrarnas sto-
ra sorg och till ännu större förar-
gtelse för fursten.

Dä Sonja anländer till tartarer-
nas läger, uppsöker hon genast ge-
neralen och anropar honom om nåd,
men då hon ser, att hennes älskade
övergått: till fienden. dödas hennes
kärlek till honom i ett ögonblick.
Fosterlandskärleken går framför
allt annat. Och djupt bedrövad ä-
tervänder Sonja till föräldrarna. och
låt-er villigt smida. sig tillsammans
med furst Sabinsky i hymens bojor.

Inn-u.lugna-.unn-

 

Luleå 1912. Tr.lA.-B, Norrskenet.

Fyra är ha gått. Sonjas enda
2glädje  hennes lille son. Honom
älskar hon över allt på jorden, och
det värkar därför som ett åskelag
på henne, då barnet en vacker dag
är försvunnet.

Den lille har i ett obevatkat ögon-
blick gått ut i bag-en coli därifrån
vidare ut i skogen, ocli här överra-
skas han av en tartar, som för ho-
nom till generalens huvudkvarter,

Med denna trumf på hand tror
tartargeneralen sig hava. Ful-st Sa-
binsky i sitt våld, och han skriver
därför till hon-om, att om han låter
skjuta några av de fångna. tartarer-
na.. skall det  ut över hans son.

Sonja, som mottager brevet, stör-
tar i dödsång-est- till katsärnen, men
kommer för sent. Exekutionen har
redan försiggàt-t.

Då tartargeneralen får veta detta,
giver han löjtnant Petrowit-scll or-
der attt på furstens barn hämnas
fångarnas död. Men löjtnanten har
medlidande med den lille gosseai,
och efter otaliga faror lyckas det
honom att föra. hem barnet till dess
bekymrade föräldrar, som icke veta
huru de skolav kunna. tacka. honom,
som berett dem denna glädjeda-g. v

15 öre "barn-

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Svartöstaden
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain