#6094: Nybro Biografteater

llvhio Biugiaiftzatei

[Vya Järnvägsgatan
gifver föreställningar trettondagen den 6 januari
och söndagen den 7 januari kl. 6, 7 och 8 e. rn.

Frogram:
. Ett besök i Walnerina i Italien.

Storslageln, vacker naturbild.

w IPå konungens beiallning.V

Historisk anekdot af Michel Carré.

Skådespelare; Fru Mathilda Caumont vid Varietéteatem Fröken Andrée Marly vid Bouffos
Faduma-teatern. Hr Dupont Margond v. Odéon-teatefrfn.. Hr Angelo t. Sarah Bernhardt-teat.

 

Henrik IV är ute på jagt och tar sig en stunds hvila vid Mireloups kvarn. Konungen får snart syn
på ,mjölnarens vackra dotter, Fadern har föresatt sig att hon skall blifva gift med en fin herre och icke
med någon af alla de bondpojkar som svärma kring henne. Den gode konungen beslutar sig för att upp-
f lla mjölnarens önskningar och skickar den unga flickan,- som icke anar hvad detÅ "ar frågan om, med bud

, till sin gardesöfverste, åt hvilken han geri uppdrag att bortgifta den unga budbärerskan med den vackraste
af regementets underofdcerare. i
Men den unga flickan, som icke är af samma åsikt som sin fader, träffar på en af sina beundrare
. och stannar med honom, i det hon ber en gammal gumma att framlågga brefvet. Då denna anländt till
lägret och öfversten kungjort brefvets innehåll blir det stor uppståndelse bland underofficerarna, hvilka
alla frukta att deras fysiska företräden skola tvinga dem in i ett så föga angenämt äktenskap, Då Henrik
[V får reda på det underliga satt7 som hans vilja blifvit satt i verket, påskyndar han för att undvika att
någon af hans tappra gossar skola bli offer för en så sorglig förbindelse, men kommer försent i det att
kyrkan redan välsignat bandet mellan den vackraste underofiiceren och gumman. Henrik vill åtminstone
ändrah det sår som han ofrivilligt tillfogat sin olycklige tjänare, och hänger sitt eget tapperhetskort kring
ans a s.

Michel Carré har kanske aldrig varit så lycklig i något af sina verk som just i detta, där han ned-
lagt hela sin rika fantasi och stora talang, Skådespelarna hafva äfven å sin sida på ett synnerligen beröm-
värdt sätt gått i land med sina uppgifter.

.Sydlfuppevjrjngens belöning.
Konstillm! I Stor! spännande drama i flera afdelningalt Konstiilml-

En gammal blind man, Pousel, vill gifta nbort sin fosterdotter., Marguerite, till sin son Jacques.
Marguerite tycker ej om denne, enär han år en oförbätterlig spelare; men hon böjer sig dock för foster-
faderns önskan. Jacques spelar och förlorar. Han vågar ej bedja fadern om flera penningar, och i sin
förtviflan beslutar han sig för att göra inbrott och stjåla- ennin argfrån "I i; N, . . gm i f

- , Enl vän, Philippe, .i Margtläiritäféä, gif"  , I ,f h . . .i - i gli". "i
efter honom osedd upp i faderns lägenhet, dar han öfyerraskar Jaques vi aderns kassas rin. Jag es- har
emellertid råkat vidröra en hemlig mekanism, som står i förbindelse med en elektrisk klocka. Då de höra
signalerna söka de skyndsamt komma därifrån, men dörren reglar sig själf och de äro fångar. .

Den blinde Pousel kommer in, ledd af sin dotter, som håller en revolver i handen. Då hon till sin
häpnad upptäcker, hvilka hon har framför sig, gör hon ett tecken till dem, att förhålla sig tysta.

fDrömmen i panoptikon.

Komiskt. I l

Lärare I. G. Gummesen är på besök i hufvudstaden och som han icke Åvarit där på länge, går han
grundligt igenom staden för att se allt det nya. Han börjar var morgon kl. 7 och slutar först sent om
W aftonen, så. det är inget under, att han, då. han den 3:d]e dagens eftermiddag beser Panoptikon, år en liten
i vsmula trött och sömnig. Ofverväldigad af dagens intryck faller han i sömn-i en maklig lånstol och för-
bises fullständigt af uppsyningsmannen, då det stänges om aftonen och nu kommer den skicin e läraren
I. Gr. Gummesen med i det hemlighetsfulla lif, som Jdgurerna lefver i nattens mörker. Då den örsumlige
Herr I. G. Gummesen iinnes om morgonen af uppsyningsmhnnen och på. ett lite oblidt sätt expedieras ut
ur lokalen är han icke saker på, om nattens många händelser må hänföras till dröm eller verklighet, så
besynnerligt lif har det varit, men han kan aldrig riktigt tåla att tala om det.

änglosakarnes sista konung.
Stort gripande skådespel.

En historisk tidsbiId från IfViIIzeIm Eröfrares tid är bakgrunden.
Ett vackert och stilfullt kärleksäfvenifyr från gamla dagar.

     

     

w nu

 

 

 

 

 

Det är ett afventyr om den stolte riddaren, som icke iick lof att gifta sig med den kvinna han älskade
och som därför drog i krig för att glömma sina sorger, som här visas. Spelets kraft och handlingens
hela dramatiska verkan ställer denna bil högt öfver de historiska skådespel, som man år van vid att åse.

Hr IPetter vill gifta sig.

Komisk bild.

1 3 Pianamusik. ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035.! äfven för barn. OBSJ

Biljettpriser. Äldre lzsta plats 50 öre. 2zdra plats 35 öre. 3zdje plats 25 öre.

,,Y Barn ,, ,, 25. ,, Öfriga platser 15 öre.

Nytt program lördagen den l8 januari l912.
OBS.! Lokalen ar Val uppvärmd! OBS.!

Sture .liiumrdahh Nybro 1,912

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain