#6093: Nybro Biografteater

i 

Nya Järnvägsgatan
4gifver föreställningar lördagen den lO februari kl. 7. 8 och 9 e. m.
och söndagen den ll februari kl. 6, 7 och 8 e. m.

= PRÖGRAM. ..-
mistTn Sarpsborg. 

.I - VeckoHÄournalen.

Visar Berlins modevärld och alla senare världshändelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Från kojan fil] pain fsef genom döden.

Grlpande bild ur Ilfvet.

Lille Jack tillhör de olyckliga barn som blifvit utkastade i världen och omhändertagna af en s. k. fostermoder.
Hon öfver-lämnar honom till en skorstensfejare, som, dä ej arbete gifves, tvingar Jack att jämte andra olycksbröder
bege sig på. bettleri. Vi se den lille i sitt hårda arbete samt huru han vid hemkomsten, istället för mat, trakteras
med hugg och slag af den obarmhärtige mannen. -

En dag kommer Jack i tillfälle att bevisa eniliten flicka en tjänst, dotter till den rika änkefru X. Den lilla
flickan tog ett starkt intryck af den utmärglade gossen och närer en oupphörlig önskan att få. återse honom. Den
lilla insjuknar häftigt och allt hopp är ute, hon beder sin mamma enträget om att hämta Jack och upptaga honom
som egen, då. hon ej mera finnes till. Den upprörda och förtviilade modern lofvar allt och som vi sedermera se,
häller äfven sitt löfte till den lilla, som med Jack vid sin sida gär dit, hvarifrän ingen återvänder.

Bonden i staden.

Kemiskt-

 

 

 

Säsongens mest Sista .slag-nummer

 Äterfunneu. 

nyhet! American Witagraph!
Känslosamt, gripande socialt nutidsdrama.

Lidande af ledsnad och likgiltig för hemmets intresse, försummar den unga hustrun att egna sig åt sin make
utan istället finnande mera nöje i att Hirta med andra män. Hennes make ser till sin sorg huru den unga makans
kärlek försvinner och beslutar han att öfverflytta hela sin egendom på. hustrun för att bege sig iväg till Alaska,
och där börja ett nytt lif bland lycksökare och äfventyrare. Sex månader senare finner han sig själf bland de mest
ociviliserade trakterna af norra Alaska, där snöbetäckta berg höja sig rundtomkring. i

Härunder har hans hustru haft tid ångra sin obetänksamhet och då. hon nu skall bli moder, blir hennes läng-
tan efter makens kärlek allt större och större Efter barnets födelse känner hon sin ensamhet ännu större och
finner huru stor hennes man i verkligheten är jämförd med andra män. Hon beslutar att uppsöka honom till hvad
pris som helst och lägga barnet i hans armar, om hon sä skall behöfva bege sig till "jordens änden.

Medan hon färdas efter hundar, tryckande barnet till sitt bröst med en moders kärlek, fördjupar maken sig
allt mer i den mörka och vilda skogen. Här kommer han för nära en brant där han glider ner, i fallet brytande
sitt1 ena ben, i ångest söker han Åsläpa sig mot lägret tills han utmattad sjunker samman, hjälplös och prisgifven ät
dö en.

Insvept i skinn anländer hans hustru och lilla barn, ledsagade af den trogne vägvisaren Gariban Bill, till
mannens hem, men blir där underrättade om, att han endast för några timmar sedan passerade samma väg de
kommit. Då. hon beslutar uppsöka mannen, lämnar hon på. de råa, men barnkära männens räd den lille hos dem
och sedan hon kysst barnet, bär det äter i väg.

Hundarna följal hans spår och det dröjer ej länge förrän hon är vid den skadades sida, i sista ögonblicket för
att rädda honom undan döden. De följas nu åter tillbaka till lägret och mannen återvinner så småningom sin
hälsa och krafter, och en dag, då hans lille son ligger vid hans bröst och han häller sin maka omfamnad, förklarar
hon att lifve-t utan honom är för henne ingenting väl-dt och att hon därför är villig följa honom, om så. vore till
jordens ände.

- Afdelningarna äro i korthet: -

l. Man och hustru. 2. LLOckså. jag är bunden". 3. Kallelsen1 till den tysta Norden. 4. Balsalen. 5. Senare.
6. .Där civilisationen slutar, 7. Ånger. 8. En dyr hemlighet. 9. L"Hans son". 10. LLVi vilja uppsöka honom".
11. Lydande kallelsen. 12. På vägen. 13. Olyckanmlli. Ett brutet ben. 15. Räddning nära. 16. I grefvens tid.
17. Räddare. 18. Förenade. i

 

 

 

 

Robinet som tapetserarelarling.

Låt bli att skratta den som kan.

I." OBSJ Äfven för barn. OBSJ W

 

 

"Första k1ass pianomusik.

 

 

Biljettpriser. Äldre lzsta plats 50 öre. 2zdra plats 35 öre. 3:dje plats 25 öre.
,, Barn ,, ,, 25 ,, Öfriga platser 15 öre.

Nytt program lördagen den 17 februari 1912.

Sture Ljungdahl, Nybro 1912

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain