#6092: Nybro Biografteater

llyhm Biograitcatzv

Nya Järnvägsgatan .

gifver föreställningar lördagen den 17 februari kl. 7, .8 och 9 e. rn.
och söndagen den 18 februari kl. 6, 7 och 8 e. m.

I

Z: PROGRAM. I:
immun.  i". .  a Pl Il O . Hamann.
-fEn hälsosam dröm.

Gripande drama. i

 

 

 
   

Lilla Elin har af sin! morfar fått en stor praktig docka, öfver hvilken hon r mycket glad. Den lilla
har ett godt hjärta och när deras trädgårdsmastare indnner sig med en liten parf . 1 som stulit en höna, ber
hon sin fader förlåta honom, hvilket denne också. gör. Pojken har emellertid fått se Elins docka och han
beslutar att på något sätt tillägna si denna. Han öfverraskar henne då hon leker i parken, tager dockan
och springer. Elin återvänder gråtan e hem. Kommen in i skogen lä ger sig gossen och somnar. Han

ämuom. Drömmen blir för honom

drömmer då. att dockan fått lif ooh visar honom hvart hans lif skall föra
en varning, han àterbär dockan och lofvar att börja ett bättre lif.

 

l .Nytt för Sverige! IFrakartalftimmesskåclespelet
åuldäröllopef .

.eller En gammal soldats historia.

Spännande episoder från kriget emellan Italien och Österrike.

Handlingen är i korthet.- Farföraldrarna fira guldbröllop, omgifna af barn och barnbarn. Dottern fram-
tager då en medalj, som fadern fått för visad 1tapperlzlet i kriget, och vill att han skall sätta på. sig densamma.
Sedan han gjort det, öfvertalas han af barnbarnen att berätta minnen från kriget.

uDen 30 maj 1859" - så börjar farfar -- ubelägrades vi af fienden i ett litet hus.. Men iienderna voro
oss öfverlagsna och ställningenl var förlorad, ehuru vi slogos som lejon".

Då, fick farfar, som, i rullorna lydde namnet Pierre, i uppdrag att tränga sig ut och söka skaffa und-
sättning, Han lyckades obemärkt smyga sig ut och vågade sig fram till ett vadställe där Handen vattnade
sina hästar. Genom :endjari     .e   1   v  
u ptäcktej honom och en vild jakt örjar.4 Utmattad oc såirad , - H , i - , v gat-"d
blir vänligt mottagen. Bondens dotter tvättar såren och förbinder honom. Då kommer bonden, som stått på.
vakt utanför stugan och ropar att fienden är i sikte. Just som Pierre dolt sig bakom en vedhög, intränger
fienden i stugan. lillen då. man intet misstänkt finner begifva sig soldaterna ut, Ymen officer-en stannar kvar
för att dricka vatten. Därunder upptäcker han blod på. flickans arm och fattar misstankar, men flickan sårar
sig i armen utan att han märker något och förklarar därmed blodiiäckerna. Ofiiceren tror henne och lämnar
stugan, och därmed var Pierre räddad. Han tackar den unga flickan, som genom sitt mod och sinnesstyrka
räddat honom från en kvalfull fångenskap, och hviskar i hennes öra i det han tar afsked: "Om Gud så vill,
ses vi åter". Han lyckas nu uppnå Sesta, där trupper voro förlagda. Sedan Pierre aHämnat sin rapport, ilar
regementet till undsattning. Nu uppstår en häftig och konstnärligt skildrad strid. Trulpper dyka1 upp ur sit- i,
" desfält, i hvilka man ej kunnat ana något lefvande väsens föreiintlighet, berg stormas, oder öfvergas i fien- 

dens åsyn och bajonettanfall företa as rakt mot blixtrande eldgap. Allt detta så. masten-ligt skildradt, att det- -
vida öfverträffar förut visade krigsäilder och förskaffat bilden dess stora pris. Striden slutar med att Bonden
i vild il kt måste lämna valplatsen.

"gedan fred var sluten återvände jag" - så. slutar farfar sin berättelse - "till den fattiga bondflickan
och hon blef min brud och mitt lifs lycka". H ,,

Afdelningar a åra i största korthet.- 1. En l okligtfamiljekrets. 2. Farfars medalj. 3. Farfar berättar.
4. Bolag-ringen. . I fönstret. 6. Ett uppdrag. 7. yckligt ute. 8. På. farlig,1 strat. 9. Vid vadstället. 10. Nära.
fienden... 11. Hästrofvet. 12. Förföljandet. 13. Genom fiendens linjer. 14. Sårad. 15. I busksnåret. 16. I bondgår-
den. 17. Ett vänligt folk. 18. Såren förbindas. 19. Flickan nedblodas. 20. Paspåret. 21. "Fienden kommer".
22. "Rädda mig-"l 23. Ett farligt gömstalle. 24. Flyktingen sökes. 25. Soldaterna tåga bort. 2 .. Ofiiceren stan-
nar. 27. Blodet på. armen. 28. En hjältemodig handling. 29. Officeren begifver sig bort. 130. acksamhet eller
kärlek? 31. "Farvälfq 32. Vid vaktposten. i33. Ett lefvande sädesfält. 34. Slaget. 35. Konungen. 36. Bajonett-
anfall. 37. Undsättning. 38. Utryckningen. 39. Fienden slagen. 40. Segern vid Palestro. 41. Man jublar. 42.V Åter-
kommen. 43. Den modi e är feg. 44. Vännen. 45. Frieriet. 46. Ånyo segerlycka. 47. Den gamle soldaten.
i 48. Farfar slutar. 49. Idyå. i

ÖBSJ Denna , bild erbäll pä kinemalografiska utställningen i, Turin 1.911 första pris,
25,000 lire, och är bland de bästa som någonsin förealsafs bär. Öfvemllt lzar den af sd"-
väl publik som kritik belecknafs som ett ouppndft mästerverk.

 

 

    

TEDDY soM DETEKTIV.

Teddy har nedsatt sig som privatdetektiv och med sina goda resultat blifver han snart bekant i hela
staden. En da får han bud, från en gammal rik herre, hvars kassaskåp en natt blifvit uplpbrutet och alla
penningarna st na. Det lyckades Teddy med sin fyndighet att fånga förbrytarna och lämna en gamle herrn
pengarna tillbaka.

 

 

 

 

 

 

Törsta klass pianomusik.

. I I . j

oss! Äfven för bam. oss!

Biljettpriser. Äldre lzsta plats 50 öre. 2:dra plats 35 öre. 3zdje plats 25 öre.
" ,, Barn ,, ,, 25 ,, Öfriga .platser 15 öre. l

Nytt program lördagen den 24 februari 1912.

Sture Ljungdahl, Nybro 1912

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain