#6089: Nybro Biografteater

Nya Järnvägsgatan

qifver föreställningar lördagen den 2 mars kl. 7, s och 9 e. Im.
 och sön-dagen den 3 mars kl. 6, 7 och 8 e. m.

Program;

1 Viktoriafallen i ftirika.

Världens största vattenfall, två-gånger så stort som Niagara.

 

 

 

 

 

 

Zambesi, Sydafrikas största ilod, bildar 2660 kilom. före sitt-utlopp i Indiska Oceanen de största vattenfallen
i världen. Det största af fallen, Viktoriafallet, har en höjd af 140 meter. Förutom Viktoriafallet visar äfven vår
bild det s. k. Djäfvulsfallet, Regnbågsfallet och Hufvudfallet, det senare få vi se från Livingstone ön.

W

ä ånccha :ill-den.
I Storslaget Heltimmesskådespel. W

Inspeladt af nyare världens förnämsta skådespelare, iscensatt efter en af
den berömde diktaren ALFRED TENNYSONS dikter. 1

Stilla slingrar sig vägen fram mot den högt belägna kvarnen. Nedanför ligger det stora sandreiiar med sina
jätte-vrafvar och hasselnötsbuskar. Utefter den här befintliga bukten lågo förutom kvarnen några små idylliska hus
där ör cirka 100 år sedan bodde tre af diktens hufvudpersoner, då trenne barn, nämligen Enoch Arden, son till en
sjöman, Philip Roy, mjölnarens son och Annie Lee, platsens ros. Dagligen syntes dessa barn tillsammans, lekande
vid stranden i de stora hälorna.

Tiden gick och barnen växte upp och båda ynglingarne kommo allt mer och mer att hysa en brinnande kär-
lek för sin lilla lekkamrat. Hon visste dock ej själf att båda eftersträfvade henne, då hon fått Enoch allt kärare
och lofvade honom en dag, då. de träffades nere vid sandreflarne, deras forna lekplats, att hon skulle bli hans hustru,
och detta i samma ögonblick Philip närmar sig. .Han blir osedd vittne till sina största och käraste förhoppningars
grusande och år lika obemärkt därifrån, för ej störa deras kärlekslycka, söndersliten af olidliga hjärtekval.

Emellertld gifte sig de båda och genomlefde -ett lyckligt samlif under sju är. Under denna tid har Annie
skänkt sin make tvänne barn, en gosse och 1endlicka och har den lilla familjen genom-Enochs arbetsamhet-haft
det sorgfritt och gladt. En dag råkar emellertid Enoch att falla ned från masten och i fallet illa skada sig. Nu
kommer en bedröfvelsens tid. Då Enoch ej längre kan genom sitt arbete uppehålla den lilla familjen, håller fattig-
dom och nöd allt mer och mer att taga öfverhand och då till sist Enoch är åter arbetsför, äro de alldeles utblottade.
Då kommer ägaren till det fartyg Enoch först tillhört, sedan han hört omtalas dennes svåra belägenhet och säger
att han har användning för ännu en matros på ett af sina fartyg,I destineradt till Kina och erbjuder Enoch plats.
Enoch, glad öfver att åter kunna komma i stånd att sörja för sina kära, antager genast tillbudet. Annie åter kände
en obestämd ångest och förkänning af olycka, tigff" och ber Enoch bli hemma trots allt. Denne söker dock på
allt sätt med skämti"slfiiigiiäifliömääfiwiiii i f " -  v f Vi " .i b i i i i i I 

Tio år förgä. Enoch är fortfarande borta. Under denna tid har v nnie. ag .eg 1:i :s g n v . angama,
kära platsen bland1 sandrefvarne, för att speja öfver haivet efter hvarje återkommande skepp, men det med hvilket
Enoch afseglat synes vara och förblifva borta med man och allt. Philip var hennes och barnens trogna stöd under
denna sorgliga tid och väntade tåligt på. att en gång få sluta den enda kvinna han älskat i sina armar, då hans
tro var fullt och fast att Enoch ej fanns i lifvet mera. Annie har dock hittills tillbakavisat hans närmande, men
har hennes barn med en inner-lig kärlek fäst sig vid Philip.

En dag återigen då. de sammanträffat på. den sedvanliga platsen säger Philip: "Annie, låt mig bli en fader
för dina barn, då de älska mig" som en sådan och låt mig söka värma din kärlek! Blif min hustruil! hO, väntåffl
svarar då Annie. "Låt ännu ett år förgå, det är ju ej så långt och Enoch kan dock än komma äter". Philip svarar
sorgsen: "Jag har väntat på dig hela min lefnad och kan fortfarande vänta, ske därför din .vilja"! I

En tid efter, då Annie, som ofta händt, låg utan sömn en natt, kom den vanliga tanken för henne, är min
Enoch död eller ej. För att söka ett svar tände hon ljuset och. slog upp sin bibeln-ch; lanlöst stannade hennes
fingrar på. följande ord: "Under palmträdet" - - och troende att detta hänsyftaipå ans dödsplats, sade hon

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

långsamt för sig själf: "För barnens skull må mitt giftermål med Philip bli verklighet". i

Men hvart hade Enoch tagit vägen? Skeppet hade lyckligt hunnit till Biscayavikens utlopp, här blef skeppety
öfverraskadt af en orkan, som dref det. in1 bland bränningarna, där det blef slaget i spillror. 1Enoch jämte tvänne
andra lyckades klamra sig fast fpå. vrakspillror å. hvilka de drefvo hela natten och blefvo uppkastade på en öde,
men växtrik ö. Alla öfriga gin o örlorade. Här tillbrakte Enoch under förtviflan 12 långa år, seende sina olycks-
bröder dö och förgäfves spejan e efter ett segel, tills en dag ett fartyg ankrade en bit från ön, ditsändande en båt
för att söka efter vatten. Enoch fick sedan han berättat sin historia medfölja till närmaste hamnplats, hvarifrån
han fortsatte till. hemmet. -

Under tiden har Annie gift sig med Philip, men kan ej bekämpa sitt svårmod och sorg efter Enoch, dagligen
sitter hon med förtviilan tydligt afmålad i sina ögon, stelt seende Iframför sig Sedan deivarit gifta ett är håller
en ny liten världsmedborgare sitt intåg-i hemmet och synes denne;I blifva en ailedare för alla dystra tankar. Till
Philips glädje börjar hon nu omfatta honom med allt mera och mera kärlek och allt synes arta sig till ett lyckligt

I iamiljelif.

Så stå sakerna då Enoch anländer till platsen. Han söker sin maka i deras gamla hem förgäfves, men får
han veta hvar hon bör sökas. Han beger sig nu dit, och dold af taxushäcken blickar han in genom fönstret, och
hvad får han se, Annie glad och lycklig, jollrande med sin lille sistfödde och Philip omgifven af hans, Enochs barn.

Efter en inre hjältemodig strid med sitt eget hjärta, beslutar han att ej störa det han haft kärast på jorden,
utan beger dsig därifrån lika obemärkt som han kommit, till sitt torftiga logi. Dock, sinnesrörelsen har blifvit ho-
nom för öfvermäktig, hjärtatkan ej längre hålla ihop. Då. morgonen bryter1 in, stannar hans sargade hjärta för alltid.

Som jag denna veckan har lyckats erhålla detta storslagna heltlmmesshådespel, hvilket jag pålingat
för tre månader sedan, men på grund af dess stora efterfrågan icke kunnat erhållas förrän nu, vågar
jag påstå, utan att öfverdrifva, att det är säsongens bästa skådespel. Absolut utan all konkurrens!

Därför att stycket möjligen kan köras på något mindre än timman, visas, som synes, äfven fyra korta bilder.
0bs.l Det längsta och bästa program som hittills visats.

 

 

NV

Klipp håret.

- Kemisk bild. -

 

 Vecko-Journalen.

Modevärlden och senaste världshändelser.

 

 

WW iDen förklädda damen Sfiiitiliifs

bum or.

 

 

förstaÅ k1ass pianomusik.

2:dra plats 35 öre. 3zdje plats 25 öre.
Öfriga platser 15 öre.

äfven för barn.

Biljettpriser. t ÅÄldre lzsta plats 50 öre.
u Barn :i aa 25 a,

Nytt program lördagen -b den 9 mars 1912.

W..-
Sture Ljungdahl, Nybro 1912

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain