#6088: Nybro Biografteater

L.

  
   

I 

. ,. sk-
, .r varaij

Mamman-ame

Nya Järnvägsgatan

gifver föreställningar lördagen den 3 februari kl. 7, 8 och 9 e. m.
och söndagen den 4 februari-kl. 6, 7 och 8 e. rn.

IProgram:

l Ryssland.

På Volga, Europas största flod.I Naturbild.

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

G

 

NJ

Offer för sin afuncl

eller Glänsande diamanter.
Dramatisk scen af Mévisto.

UPPTRÄDANDE: Hr Oandé, Den äkta mannen. Fru Massard, Hustrun. Lille Hacquard, Barnet.

André de Baudy, hvilken är anställd som ingeniör vid en stor industriell anläggning, har en årslön af 20,000
francs. Hans inkomster räcka likväl icke till för att bestrida hans hustrus, Helenas, utgifter. Afundsjuk på, sina
bättre lottade väninnor för deras lyx, lider hon af att nödgas bära jämförelsevis enkla toiletter utan vare sig smyc-
ken. pälsverk eller spetsar. En dag, dä hon känner en särskildt liflig åtrå efter att äga ett pärlhalsband, gär hon
in i en juvelerarebutik och ber att få se pä nägra smycken. Men prisen äro långt högre än hon tänkt sig. Skall
hon nödgas afstå frän det smycke af hvilket hon väntat sig så mycket nöje? I ett ögonblick af förvillelse stoppar
hon ett af de dyrbara halsbanden i fickan och aflägsnar sig brädstörtadt. ,

Stölden upptäckes. inom kort och den skyldiga blifver häktad. Hennes man, som underrättas om hvad som
händt, vägrar att förlåta henne, hvar-på. hon gär att aftjäna sitt straff: 6 månaders fängelse. Under hennes frånvaro
råkar familjens dotter, den lilla Yvonne, att häftigt insjukna. I saknad af moderns ömma omsorger tynar barnet

 

 

 

l alltmera af, och läkaren fruktar det värsta, då modern som ändtligen lössläppts ur fängelset, kommer tillbaka för

att anropa sin make om förlåtelse 1för sitt felsteg. Mannen tillåter henne att vårda det sjuka barnet, och sed-an
detta lyckligen tillfrisknat, tack vare moderns ömma värd, gär han slutligen in på att tillgifva henne för hvad hon

förbrutit. y

Belgiskt .i inianteri på terrängriclt.

En synnerligen intressant militärbild.

 

 

[vym- , O .I Nya!
lndianhöfdingen "Ornöga"

Stort spännande drama ur rödskinnens lif. OBS.! Den praktfulla bildserien i naturliga färger.

American Kinéma.

lndianhöfdingen Bisonhjärta öfverraskar tvenne guldgräfvare i det ögonblick, då de äro sysselsatta med att
nedgräfva sina Hnuggets"7 och skyndar att angifva dem för sin stam. Indianerna fängsla de båda guldgräfvarne,
men Bisonhjärta bevarar för sig själf hemligheten med den dolda skatten. Emellertid insjuknar Indianhöfdingen
Ornöga och nödgas, för att blifva frisk igen, anlita den ene guldgräfvarens kunskaper i läkarekonsten. Sedan han
tillfrisknat, frigfver han af tacksamhet för den visade tjänsten de båda guldgräfvarne, efter att först ha öfverhopat
dem med presenter . . . Vid nyheten härom lämnar Bisonhjärta i gryningen lägret för att förekomma guldgräfvarne
och bemäktiga sig deras skatt. Men förrädaren, hvars göranden och lätanden förefallit de andra indianerna misstänkta,
öfvervakas, sig själf ovetande, af ett par medlemmar afv stammen, hvilka komma underfund med hans brottslighet.
Efter en häftig och spännande förföljelse, hvars olika episoder utspelas i ett på. samma gäng vildt och storslaget

- landskap, uppfyllt af berg och sjöar,] störtar den af trötthet uppgifne Bisonhjärta till slut ned i en afgrund, sålunda

fallande ett offer för sin snikenhet.

 

I Mmm

i Romeo blir bandit.

Komisk scen, spelad af Max Linder.

larmet

 

Little Moritz enlevemr Rosell-e.V

K omisk scen.

 

 

 

Little Moritz, som är förälskad i Rosalie, men afskedas af en obeveklig far, beslutar sig för att enlevera före-
målet för sin ömma låga. Han blir emellertid upptäckt och det är först efter ett löjeväckande förföljande, som han
lyckas fly] med Rosalie i sin 60 hkr. auto. Till följd af motorskada bli de dock stående pä vägen och förföljandet
börjar ånyo och fortsättes uppe på taken. Härunder fyller röken frän en skorstenspipa ut Rosalie kjolar, .så att
hon, förvandlad till en ballong, höjer sig i luften med sin älskade. Hennes lyckliga stjärna låter henne falla ned
pä taket till föräldrahemmet. Efter alla dessa afventyr erhåller flyttfägeln slutligen den faderliga välsignelsen.

första klass pianomusik.

Biljettpriser. Äldre1 lzsta plats 50 öre. 2:dra plat 35 öre. 3zdje plats 25 öre.
" ,, Barn ,, ,, 25 ,, Öfriga platser 15 öre. 1

Nytt program .lördagen den 10 februari 1912.

 

 

 

 

sme Ljungdahl, Nybro 1912 1

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain