#6087: Nybro Biografteater

Nya Järnvägsgatan

gifver föreställningar lördagen den 24 februari kl. 7, 8 och 9 e. m.
och söndagen den 25 februari kl. 6, 7 ochfS e. m.

-.. Program:

gå Bornholm. m

Vacker naturbilol.

 

 

 

A m erikansk expressnylzet! A m erikansk expressnylz el!

UPPÖFFRINGEN.

Grljpanafe socialt drama. 2

Peter, en liten bonde, är genom olyckor så utarmad, att han är urståndsatt betala sitt arrende
och skall nu vräkas, enär hans husbonde, den rike Steffen, icke vill vänta längre. Dock under en be-
tingelse kan Peter möjligen undgå sitt öde, nämligen om han kunde förmå sin sköna dotter Anna att
samtycka till att bli Steffens hustru. Anna, som redan funnit sin lycka hos en ung sjöman, Henrik,
vill ej veta om den gamle rike gnidaren. Henrik, som fått kännedom om sin tilltänkta svärfaders nöd-
ställda belägenhet, beslutar hjälpa honom, trots han ej äger några penningar. l hamnen ligger ett far-
tyg destinerat till Nya Zeeland, som behöfver raskt sjöfolk. Henrik skyndar dit, tager hyra och erhåller
il förskott större delen af hyran, med hvilka penningar han bispringer Annas fader, som nu kan betala
sm plågoande denna gång. Innan Henriks skepp afseglar förlofva sig de unga tu och bröllopet utsättes
till Henriks återkomst. b

r gå. Steffen kan icke bära att Anna gått hans näsa förbi, utan beslutar till hvad pris som
helst hemföra Anna som sin hustru. Han utsprider, att det skepp, hvarmed Henrik seglar, förolyckats,
och Anna måste till sin stora sorg tro ryktet, så mycket mera som .inga underrättelser från Henrik in-
gått. Och då hennes fader åter befinner sigi djupt trångmål, samtycker hon med tungt hjärta till att
blifva Steffens maka. Dock, i sista minuten återkommer Henrik, glad och munter och nu vorden en
bärgad man. Han tager sin Anna i sina armar och gifver den skändlösa Steffen, hvad han förtjänar,
ett ordentligt "kok stryk". Nu är allt åter godt. Anna och Henrik äro gifta och bosatta på en liten
trefiig landtgård, där lycka och välstånd råder.

M aktigt grlpande. Öfverlàgset spel. Amerikansk seenisk konst.
IW

 

 

Robinett på rullskridskor.

W

åenomjenclens läger

ellers 4

Kapplopmng för lifaei. - - Dödsnoppet

Royal är en ung man, som tillhör de confererades armé. Han kysser sin hustru och mor till
farväl och begifver sig till fronten.

Två. år senare erhåller Royal i uppdrag att öfverbringa en viktig order till en aflägset stående
truppstyrka. Hvad som nu följer är en oafbruten kamp och kapplöpning, där-insatsen gäller lif eller
död. Hans för-följare, varande bekanta med det land där förföljelsen pågår, dela på sig, för att med en
del förfölja Royal och med den andra söka genskjuta honom vid en större bro, som han måste passera. -
Royal kommer i sinom tid till nämnda bro, hack i häl förföljd af den ena iiendtliga afdelningen Då
han är i midten på bron, upptäcker han till sin förfäran den andra afdelningen kommande från mot-
satta sidan af densamma och ser han nu sig innestängd från alla sidor. Hvarje ögonblick är dyrbart,
tanke och handling måste följas åt. Vattnet forsar 25 fot under honom, båda ändarna af bron äro be-
satta af en öfvertalig fiendtlig styrka. Raskt fattar han sitt beslut, han prässar sporrarna i sin hästs
sidor, som tager ett jättehopp öfver brobarriéren ned i den strida strömmen, där man skulle förmoda
han skulle mötas af en oundviklig död. Royal är dock en till ytterlighet skicklig ryttare, som lyckats
tygla sin häst så väl, att allt synes de förbluffade fienderna som ett trollverk Han följer strömmen
och når land en bit nedanför bron, där han sätter skarp fart på sin springare. Förföljarna hade dock
samlat sig sedan den första förvirringen lagt sig och börja förföljelsen. Royals häst börjar tröttna och
han själf, svårt sårad af en af förföljarnas kulor, finner att utsikterna för räddning förminskas i Oro-
väckande grad, då afståndet minskas allt mer och mer.

Vid passerande af ett större träd kastar sig Royal från sadeln upp i trädet, döljande sig i dess
rika bladverk, samtidigt som han gifver hästen ett kraftigt slag, som gör att denne fortsätter. nu be-
friad från sin börda, i vild fart. De federerade låta lura sig af listen och förfölja den herrelösa hästen
flera mil innan de upptäcka, att de blifvit öfverlistade. De finna dock äter Royals spår, som under
tiden släpatsig till det nu ej aHägsna hemmet, där han af moder och hustru döljes i stallet. De fede-
rerade komma till gården samt genomsöka den grundligt, utan att upptäcka Royals gömställe. Nästa
dag beslutar Royals hustru att själf öfverlämna sin mans budskap och efter åtskilliga öden och äfventyr
fullföljer hon sin mans mission.

;kana1fäm1 1 Vaneså .

MW

 

 

 

 

 

 

 

W

NeWHYo rksl Brandkàr.

Då. vi i dag äro i tillfälle återgifva denna präktiga bild af New-Yorks brandkår, som är erkänd
som en af världens bästa organiserade, äro vi öfvertygade om, att den skall i hög grad vinna allmän-
hetens intresse och bifall.

WN

ot för reumatisk verk

eller .Den hypnotiska kuren.

mmm

Gös! Äfven för barn. = Första klass pianomusik.

Biljettpriscr. Äldre lzsta plats 50 öre. I:Mira plats 35 öre. 3:de plats 25 öre.
,, Barn Å ,, ,, 25 ,, Öfriga platser 15 öre.

Nytt program lördagen den 2 mars 1912.

Sture Ljungdahlihlybro 191.2

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain