#6083: Nybro Biografteater

Nybro Biograftcatev

fpgiansnäszfj

v - fara att splittras mott1 de farliga skären.

 

Nya Järnvägsgatan
gifver föreställningar lördagen den 30 mars kl. 7, 8 och 9 e. m. och
I söndagen den 81 mars kl. 6, 7 och 8 e. m.

Program:

 

 

 

 

 

Storslagna vackra naturscenerier.

Illl-lllllll-lllllIl-lIllllI-IlIlIll-lIlllll-ll"lll-1IllIIIllIlllI-lllllll-llllllI-lllllll- lllllll-IllllIl-llllIll-MIllIl-llIlllV-llllll-lllllll-lllll"-llIlIlI-llllll-Illlll-llllll-

Italiensk konstfilm! Italiensk konstfilrnl

Eneas och iDiclo.

Praktfullt skådespel iscensatt efter historien om Trojas ödelåzgfgelse.

Den unga trojanen Eneas landar på Afrikas kust efter att tillsammans med en del kamrater lyckligt ha a
undsluppit från Trojas ödeläggelse. De tagas till fånga af drottning Didos amazoner. Drottning Dido regerade
1 Karthago och hade själf utbildat detta sitt kvinnliga lifgarde. Amazonerna förde fångarna till drottning
Dido för att hon skulle döma dem. Drottningen förälskade sig i den unge anföraren och gaf, emot sitt folks
vilja, alla trojanerna fria. Hon föranstaltade ett stort gästabudpch förklarade Eneas sin kärlek. Han besva-
rade hennes kärlek och det var härliga dagar. Trojanerna blefvo dock snart uttråkade af all denna overksam-
het. De by de skepp för att vid första tillfälle vända tillbaka till Troja. I De bönföllo sin unge anför-are om
att Hy från arthago, men Didos makt vår så. stor öfver honom, att han alltid i sista ögonblicket uppgaf sin-
fiykt. Konung Jarbo af Numien sände en beskickning till Dido för att anhålla om hennes hand. Sändebuden
medföra stora gåfvor och kung J arbo var en stor och mäktig herre som folket gärna sågo som landets vän.
Dido gaf genom afslag i så. hånande ordalag att sändebudet hotade med" krig, och länge dröjde det ej heller
förrän Numierna belägrade Karthagolj Med amazonerna i spetsen försvarade Kai-thagoenserna sig hjältemodigt
och afslog Numiernas angrepp. Eneas hade emellertid i en dröm sett sin fader befalla honom att fly från
Karthago. Hans ilykt lyckades och Dido stod ensam kvar, Folket gjorde uppror mot henne, trängde sig in
i i hennes slott och beskyllde henne att ha skaffat landet krig och försummat landets väl. Utom sig af sorg
öfver Eneas och ingen utväg för det rasande folket låter hon sticka eld på. slottet och kastar sig i eldhafvet.

llllIlI-lIlllIl-lllllIl-IlIll!-IllIlll-lllllll-lllllll-IIIIlll-lIIIIlII-lllllllI-lllllll-lllllll--lllllllll-llllllll-lllllllll-llllllIII-lllllIIl-IlllllIl-llllllll-lllllllll-llllllll-IllllllI-Illlllll-lllllll

lllllllllllllllllllllllnllllllllll-IlllllII-llIllllll-lllllllllllllllllllllll-lllIllllllllllllllllll-Hllllllll-lllllIllll-IlllilIlli-llllllllll-lllllllI-lllllllIl-lllllllII-Illllllll-llllllill-llllllllI-lllllllll-NIlIll-lllllllll-llIIIIII-llllllll-

"iDel är eden an förlåta"

eller;    

. e

 

   

I Ocrhördt fängslande och gripande  hfnct.

Skeppet "Nordstjärnan" har ankommit från en lång resa och gladt välkomnas den gamle kaptenen af sin
hustru. Båda äro okunniga om den stora sorg, som snart ett hårdt öde bereder dem. LFörste styrmannen på
skeppet hyser nämligen agg till kaptenen emedan denne förebrått honom hans supiga lefverne, och beslutar
nu att hämnas. . Han begifver sig till skep sredaren Milton och råder denne att afskeda kaptenen på grund
af dennes ålderdom. Den hårde skeppsre aren går in härpå och utnämner styrmannen till kapten. När så
den gamle kaptenen kommer upp på Miltons kontor blir han af denne brutalt afskedad. Trots alla böner om
förskoning från kaptenens hustru och äfven från skeppsredarens unga fru, är Milton obeveklig. Det återstår
alltså ej annat för den gamle kaptenen än att taga ett sista afsked från den skuta, han troget fört i så. många
år och slå sig till roii sitt hem, där han? tack vare sina besparingar. bekymmerslöst kan motse framtiden.

Vår bild låter oss nu följa skeppet på dess resa. En svår storm uppstår och skeppet kommer i stor
När nu kaptenen var som mest nödvändig ligger denne berusad i
sin hytt, glömsk af sina plikter som befälhafvare. Matroser, som skynda ned till ka tenen7 kunna ej väcka
honom och de inse att de äro förlorade. En stöt kännas och skeppet knakar i alla fogningar, ännu en och

allt är slut. Af det nyss så stolta skeppet sticka nu blott några masttoppar upp och besättningen med sin
berusade kapten har funnit sin graf i vågorna.

Skeppsredaren Milton hade allt sedan den dag, då han afskedade den gamle kaptenen, mötts af idel
bekymmer och sorger. Det första slaget inträffade med hustruns död4 Då han förtviflad hörde dödsbudska-
.pet kom den andrai stora olyckan: "Nordstjärnans" förlisning, hvarigenom han var fullständigt ruinerad. I sin
förtviilan började han hänge sig åt dryckenskapslasten och sjönk allt djupare och djuparef Så en dag Enner
den gamle; kaptenen, som händelsevis kommer gatan fram med sin hustru, en redlös man liggande i ränn-
stenen. Vid närmare undersökning igenkänner han till sin häpnad skeppsredare Milton. De goda människorna
taga honom nu hem till sig och visa honom en ömhet, som gifver honom kraft att börja kampen för tillvaron
på. nytt med nya krafter och med dettagoda råd: Det är ä elt att förlåta sina fiender.

Afdelningarna äro i korthet: 1. Åter hemma. 2. En öm hustru. 3. Em klagan. 4. Afskedad. 5. En hård
man. 6. I hemmet. 7. Sorg. 8. Den nye kaptenen. 9. Gamla minnen. 10. I kajutan. 11. Redarens fru. 12. Tvänne
bönfallande. 13. Afskedet. 14 Kvinnans makt. 15. uDet är ädeltl att förlåta". 16. Ett dåligt byte. 17. Vid ratten.
18. Storm. 19. Farli a skär. 20. En försumlig kapten. 21. Skeppsbrottet. 22. En regnig dag. 23 Den gamle kap-
tenen. 24. Vid sjuk adden. 25. Himmelens straff. 26. "Det är slut". 27. Förtviilan. 28. Ett telegram. 29. Den
andra olyckan. 30. Ruinerad. 31. Dryckenskapens slaf. 82. En gammal bekant. 33. Goda människor. 34. "Det
är ädelt att förlåta". "

Bilden är mycket originell och oändligt rörande.
lllllllll-lllllllIl-lllllll-lllllll-llllllInlllllllll-lllllllll-llllllllil-lllllllll-llllIlll!-II[Illlll-llllIlIII!-lllllllll-HlllllllmllilllllIl-llllllllll-lllIllilli-llIll]III-lllllllll-lllllIl-IlllIllll-lllllllll-llllllll-lllllllll-

iDanska dragoner.

-Ståtiiga kavalloribilder. - Friskt milltärlif.

, Hur det än nu är med de olika vapenslagens effektivitet i krig, så lär det ej kunna bestridas, att ka-
valleriet, dess öfningar och rörelser som sevärdhet står främst. Finnes något ståtligare än att se en kavalleri-
schock, en ridt i svår; terräng eller passerande af djupa vattendrag, som hästarna måste passera simmande.
Vår film visar vårt södra grannlands kavalleri i hvardagslag och på parad, på öfningsfältet och i terräng. på
hinderbanan och i schock, till lands och vatten, och öfverallt rör det sig med samma säkerhet - icke minst
uti de hvitskummande bränningarna utanför kusten, där ryttarna än sitta på. hästryggen, än simma vid sidan
af eller bakom sina gångare.

lllllll-llllll-llllMl-Imlll-llmlnllIlll-lllllll-Illllll- lllllllI-lllIlllll-IIlIllll-llllllIl.lllllllulllllll-lllllll-IlllllIll-lllllllll-IlllIlII-llIllll-lIllIII-Illllll-lllllll-Illllll-lllllll-

" Robinets bröllopsdag. Robinets hvita kläder.

Ett af de roligaste skämt man kan få se. - KOMISKT -

llllIlI-llllllll-

Ulllllll-llllllllll-IlllllllllIIlllllllmllllllll-llllllll-lllllllll-lllllllllnlllllllll-llllllll-lllllll-llllll-lllllll-llllllI-lmlll-UHIY-mllll-lllml-lllllIlI-lllllIII-lllllll-lllIlll-lllilll-lllllll-

äfven för barn. "första klass pianomusik.

Biljettpriser. Äldre 1:sta plats 50 öre. 2:dra plats 35 öre. 3zdje plats 25 öre.
,, Barn ,, ,, 25Å ,, Öfriga platser 15 öre.

Nytt program lördagen den 6 april 1912. I

 

 

 

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1912

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain