#6074: Nybro Biografteater

WW. I  ; 

 

null ningnnmnfn

Nya Järnvägsgatan
i, gifver föreställningar lördagen den l4 och söndagen
den l5 september kl. 7, 8 och 9 e. m.

FJMY .I PROGRAM;( -
r s än bàtfarcl pa Loria a a
När nöden än störst är hjälpen närmast

En rörande bild från julens tid mannnde oss lite! hvarI till Ömmande för nöden.

Lilla Lotta och hennes fosterfader, hvilken är positivspelare höra ej till dem som äro af lyckan särskildt
gynnade. I regn och köld gå de från gård till gård men öfverallt med samma dåliga resultat, människorna ömma
ej ens för den lilla bleka, frysande flickan, som med förskrämda ögon ber om en slant till mat. I .en bagarbutik
hvari Lotta inkommer röres dock den godhjärtade bagarfrun af flickans armod, hon tager med sig Lotta och hennes
fosterfar till sitt hem och undfägnar dem med mat. En tid efteråt blir Lottas foster-far sjuk midt i natten, förtvif-
lad skyndar det stackars barnet ut i natten för att försöka träffa någon läkare. Då hon passerar bagarfruns hem7
ser hon rök uttränger från dörren. Hon skyndar att allarmera brandkåren och lyckas det att efter ett ihärdigt
arbete rädda bagarfrun. Denna anskaffar en läkare till Lottas fosterfar och lofvar att för framtiden sörja för denne.
Julafton är inne. Hos bagarfrun strålar en gran och med tindrande ögon betraktar lilla Lotta de julklappar hon
fått af den goda frun.

- Mannen i asken -

skämt-
Ost Monopolskådespelet. Ost

ce Alkoholsmugglarens dotter. e)

Vi upprulla här för våra åskådare en serie äfventyrsbilder, hvari handlingen är förlagd dels till NeWyork och
dels i Texas7 ödemarker. 1:a akt. I NeWyork. 2:a akt. I Texas. 3:e akt. I NeWyork.

Henry behöfver skolas. Vänner i fjärran västern ombedes att taga Henry om hand. Henry som Wild West
polis. Expeditionen i strid med alkoholsmugglare. Det dödande skottet. Den gamleu smugglarens död. Henry lifs-
farligt sårad. Den fagra Magda. Smugglardottern. Kärleken blomstrar. Löftet. Ater till Newyork, I väntan.
En mödosam vandring. Halfdöd af hunger. I den älskades- hem. Bortstött. Välsignelsen. Slutet godt, allt godt.

Vi bjuda i denna bild åter en världssensation och därtill en bild af en enastående omväxling, som håller
åskädarens intresse i oafbruten spänning.

1:a AFDELNING. Henry är sin pappas bortklemade son, som ej synes vilja egna sig åt allvarligt arbete.

" Den gamle fadern får en idé att sända sonen ut i Västern till en gammal vän, som därstädes uppehåller cheriff-
befattningen i ett distrikt långt ute i ödemarken. Sedan han inhämtadt vännens tillstånd sändes Henry i väg för
att med faderns hopp, återkomma som en hel människa. Henry anländer lyckligt och väl med afsigt att verkligen
taga sitt kall med allvar. Han erhåller genast vid framkomsten utnämnande som extra polis samt fäster med viss
stolthet polismärket på sitt bröst, det enda tecken so-m användes för att utmärka polismannen i Vilda Västern.

2:a AFDELNIN G. Ett smugglareband har till myndigheternas stora förargelse länge grasserat i nejden
smugglande stora kvantiteter brännvin öfver gränsen, men varit på grund af traktens Vilda natur och deras egen
förslagenhet så godt som oåtkomliga. Nu skall ett försök göras att få dem fast, lefvande eller döda, och Henry
skall nu visa hvad han duger till. Expeditionen beväpnas till tänderna och beger sig i väg. Smugglarens anförare
har en fager dotter och denna ligger på en klipphäll, drömmande ljusa ungdomsdrömmar, då hon upptäcker den
framsmygande styrkan, väl förstående hvad saken gäller. Tagande en genväg beger hon sig springande mot hem-
met, varskoende de sina, som genast sätta blockhuset i försvarstillstånd. Henry jämte sällskap storma tappert
hyddan trots kulregnet och inkomna i huset träffas smugglarbandets anförare till döds samtidigt som denne lifsfar-
ligt sårar Henry. Magda, upprörd af faderns död och den blodiga striden, veknar vid åsynen af Henry där han
ligger liflös och blek samt fordrar då hennes fader sårat honom skall hon få hela honom. En härlig tid följer nu
för de unga. Kärleken växer allt starkare och starkare dem emellan och framlefva de en sorglös tillvaro tills en
dag den gråa verkligheten gör sig gällande i gestalt af Henrys fader, som fått telegram om sonens tillstånd och
nu är kommen att hämta denne. Henry gifver före sin affärd Magda sin adress i New-York och utbyta ömsesidiga
trohetseder, Henry lofvande att snart låta henne höra af sig.

åzdje AFDELNING. Aterkommen till fädernehemmet får Henry ett återfall af sina blesyrer och måste sva-
gare än någonsin bäddas ner. Magda som ständigt har honom i tankarna måste han underrätta och har just med
sjuksköterskans tillhjälp skrifvit ett telegram då fadern inträder fordrande att få se papperet, rifver han det i flera.
bitar sägande sin son att han ej vill veta af någradylika dumheter. Magda väntar förgäfves i sin enslighet att
få höra af sin älskade tills hon en dag beslutar till fots, då hon saknar medel till resan, bege sig den långa vägen
till NeWyork och nästan död af hunger och trötthet finner hon vägen till sin älskades bostad. Efter mycket parla-
menterande med husets hofmästare och betjänt lyckas hon slippa in och här finner hon Henrys famn öppen. Fadern
ser förgrymmad på den ömma scenen och säger sin son att hans hus står stängt för honom om han vidare tänker
på en förening med Magda. Svag som Henry förut är blir han vid den hårda fadersdomen medvetslös och segnar
till golfvet. Djupt upprörd af detta skyndar fadern att välsigna de ungas förbund och har det fåtaliga antalet verk-
ligt lyckliga människor ökats med två.

 

 

 

 

 

 

 

Högst intressant och lärorik upptagning.

M" Zoologiska studier hos idisslarne. W

Idisslarnes släkte karaktäriseras genom arternas ofllllkomligo tänder och magsäckens egendomliga bildning.
Mugen är delad i [yra ofdelningar.

Några. olika slag af idisslare:

1. Indiska zebran. 2. Den amerikanska buffeln. 3. Stengeten. 4. Hjorten, skogens prydnad. 5. Den
spräckliga dofhjorten är en mycket sällsynt företeelse och dess hud betalas mycket högt. 6. Giraffen är ett högst
egendomligt djur på grund af sina höga ben och sin långa hals. 7. Lamadjur. 8. Kameler och dromedarer.
9. Kamel och Lama, barnens beundran i hvarje -zoologisk trädgård. 10. .En intressant brottningskamp.

oo EN BUNDsFoRVA-NDT co"
HOGUS! POKUS! FILEJOKUSl

eller
Toto har ingen tur-

Pianomusik.

BILJ E TTPRISER: Äldre l:sta plats 50 öre, 2:111-a plats 35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre. Öfriga platser 15 öre.

. Nytt program lördagen den 21 september 1912.Å , 5

I r ) Sture Ljungdahl, Nybro 1912. i I .1 0,2;

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain