#6070: Nybro Biografteater

vhvollioglafteater

Nya Järnvägsgatan -V

Iglfiver föreställningar lördagen den l9 och. söndagen
i i den 20 oktober kl. 7, 118 och 9 e..m,.

.j I PROGRAM . j-
; Vinterstormvicl Vesterhafvet
0761- Game is .SE ull.

Gripandex skådespel Iramstäldt vaf" nyare tidensl
förnämsta skådespelare. f

IPappas lilla i älskling. Å

i - i Ett gladt och oförargligt skämt. .

Musikerns hittebarnf

 

 

 

 

eller - .

En k onstnarinnasi lefnadshistoria.
Gripande skådespel, konstnärligt framstäIIdt af Vitagraphs förnämsta artisten

, k 1. Musikanterna bryta upp efter kvällens arbete. 2. lVid utgången finner förste fiolisten enliten
flicka, som insomnat på. den kalla trottoiren. 3. Den gamle fiolisten, hvars hjärta ömmar för den lilla
öfvergifna, lyfter henne upp på. sin arm. 4. och för henne med sig hem. 5. Den lilla .Waknar upp och
1 blir omhuldad af musikern. 6. Ingen, vet hvem hon ar. 7. VVTidningsnotisen: I garrutbröt eldsvada i
. arbetarekvarteret West-Millas. .Må-nga .familjerlfhafval 1.!(mils19minit."v8.7V Då. .den gamle milsikern förstår att
den lilla ar för-aldralös7 vill han varali faders ställe. - 9. Han tar den lilla Helene med till repetitionen
för att visa henne för kamraterna. 10. Man konstaterar hos den lilla storartade musikaliska anlag och
spar henne1 en lysande framtid som konstnarinna. 11. Föreningen för små barns skydd gör anspråk på.
den föräldralösa.y 12. En sista kyss. 13. Musikern-.sörjer barnet. 14. Mottagningsdag på. barnhemmet.
15. Musikern på besök. 16. Barnen leka. 17. Lagligen adopterad. 18. Mot nya öden. 19. År ha flytt.
Helene ar tjänsteflioka. 20. Trött på. den dåliga behandling hon får röna flyr Helene. 21. Helene får
plats. som korist. 22. Den gamle musikern ar ensam1 och fattig. 23. Han finner isina gömmer Helenes
docka7 som blifvit honom ett kart minne. 24. Helene har blifvit en stor konstnarinna. 25. wBrefvet:
Fröken Helene! Vi ha nu en stor roll förl Eder i hvilken Ni nog skall göra stor lycka. Kom genast.

I .1 i Direktör Brown. -

26. Helene skyndar till sitt arbetas;VP 27. Den gamle musikern lämnar sin-vindskupa för att gå till afto-
nens tjänstgöring. 28. Olyckshfandelsen. 29. Vaggvisan från barndomsdagar. 30. Tonerna framkalla
i minnet oquen lilla föräldralösa. 31. Han berättar historien om henne. 32. Känner  den melodien.
33. Den lilla föräldralösa, det var jag. i i .  f

 

Nutidens märkligaste Filmsnyliet.

afsboitnens innevånare

I denna populärvetenskapliga bild få-vi se ett friskt naturlif under vattenytan. v
Praktfulla bladvaxter höja sig öfver h-afsbotten, där. fiskar qoch musslor jämte andra skaldjur satta
lif i den vackra tallan.  . f   i i f i, 1. -- fr

v Vi fa har skada ett stort .antal Vför oss så godt som fullständigt, obekanta fiskarter af de mast
fantastiska former. Ä I i i 1 "1

  

 

 

än  I  skonu m...

 - f Komlskt skämt. -f I flera afdelningar.= .

mobstl Äfven s.för barn. Obsl

 

 

 

 

 

Å-P i a nu omm unsi kl; -f-

man;frrrmslnr;V Äldre läsaP plafsto ört, aan plats aa öre", 2;an plats 25 öre.
i Barn-"1:sta plats 25 öre. Öfriga platser 15 Vöre. i

i Nytt. prägrafn 1faan;gen"den 26 Oktoberwgf

 

Sture Ljungdath Nybro 1912.

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain