#6068: Nybro Biografteater

lå

( f.. A-

 

Nya L.Järnvägagatan
gifver föreställningar lördagen den f och söndagen
.den lO november kl. 7, 8 och 9 e. m.

PROGRAM;-e
1 jfurst Xarputholus W i
.förmälning-

Hàpnadsvackande Alkoholdrama utan mot-
stycke i både spel cell handling

Fädemas mix-aagärni-ngar straffas har-nen.
Socialt drama i två akter. i
Idéen till dramat är delvis hämtat ur Henrik Ibsens drama: Gengangere. Den manliga hufvudrollen 4

innehafves och spelas på. ett mästerligt sätt af en af Frankrikes förnämste skådespelare
i Mr. Duquesne, Paris.

Första akten.
Morin, en präktig arbetare, är begifven på starka drycker. Hans son, den unge
Ingeniör Marcel, afskyr detta gift.
Direktören för fabriken öfver-vakar försöken1 med len ny maskin, byggd efter
ritningar af Marcel. i i bf i
Marcel lyckönskas af sin direktörs dotter.
i När kärleken vaknar. -
i Underrättad om de ungas kärlek7 beslutar direktören att sända, Marcel till Chile
för att där administrera en ny fabrik. V
:Min goda Morin! Eder sons ovanliga förmåga har föranlett mig att åt honom
öfverlämnaledandet af var nya fabrik i Chile, men han måste genast afresaa.
Morin, hänryckt öfver Ein sens lycka., förstår icke dennes sorgsenhet. Gamle
Malins första anfall af alkoholiemen. D - 1
Aisked. Ett utslag af Morins alkoholism. i l ,
Doktorns varningar till trots vänder Morin tid efter annan Itillbaka. till sina
gamla vanor. ,
10. I Chile. - Längtan efter den älskade. rv - W
11. "Herr Direktör! PEfter min ankomst hit, har var omsättning fördubblat sig.
 skulle vara. mycketitacksalm snart åter få. komma hem . . Ä .a
12. Hemkemsftens glädje. q i " 1 1 i, v ,
13. Marcel får direktör-ens samtycke till förlöfningen.
V 14. Samma afton får Morin sitt andra anfall.

Andrl akten. Sex år sandra. Fädrcns arf.
15. Marcel i sin fulla arbetskraft. Gamle Morin 1är nu blifven blott ett vrak.
16. .Pål höjder lycka. Första. påminnelsen om fädernearfvet. I
17. Marcel angripes af häftng "raser-iallfall. i I " i
18. I ovetekap om Lfaderns älkoheliåm, förklarar Marcel för fullt till-
räkneli . i i i" f
19. Försvarsaåvokaten uppdagar att Marcels förbrytelse är beroendeAV på. att han
härstammar från en alkoholist. f f I
20. Kriminelrättens domslut: Då förswdeQ-kabin bevisat, att Marcel Morins
1 handling är enV föde af sjuklighet, han härmed. ,
21. MareclMoi-ins styrka är nedbruten; han dör oskyldig, ett offer för faderns synd.

XOriginalbild kontrollerad af Sv. Staten."
 glibzlivksucces af rang. "-

. Katalog öfver stycket ängen; PrisW 5 öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

.wSONQPUPSDF-lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mer. ...H

 
 
 

 

 

. .. f Pi Have-H1! .If-It-s 
 EILÅEÄTTBBISEB: Ellära,  35 ö glåts 25 öre.

h b . Barntiisltl plate 2:6 över Iilflöro. i , r 1
Vi i " . Nytt program lördagen den föl-:november 1912. "

 

i singelNriåiå- 3915"-

rbliingvaftcatn

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain