#6067: Nybro Biografteater

i

lljhvulliografteatev

Nya Järnvägsgatan

gifver föreställningar lördagen den 12 och söndagen
den l8 oktober kl. 7, 8 och 9 e.lm.

PROGRAM:
Hastmarknad i Galizien.

Uppseenoleväckande nyhet!

a a a Blodsugaren. a se

Spännande drama. af Kinema. Eclarir-

1.-sta delen. Den otrogne kassören. 1. Vid familjebordet. 2. Herr Normont tviiiar pä sin kassörs ärlighet.
3. Ett misstänkt ljud. 4. Ar Ni fortfarande här? 5. Min misstanke var således riktig. 6. Herr Normonts hustru råder
sin man att afskeda sin kassör. 7. Herr Normont lyder sin hustrus råd. 8. Herr Normont befaller sin kassör att gifva
en skriftlig bekännelse. 9. Jag, undertecknad, erkänner härmed att hafva stulit en summa af 200,000 franc, hvilket jag
förpliktigar mig att återbetala fortast möjligt. Laufert. 10. Afskedad. i

2.-dra delen. Blodsugaren. 11. Efter Herr Normonts död. 12. Fabrikantens son är vid felslagna spekulationer
kommen i händerna pä en procentare. 13. Moder och son. 14. Anförtro mig dina bekymmer, min son. 15. Fru Normont
äger deras falske kassörs namnteckning. 16. Om Ni inte i morgon innan kl. 2 inlöst Eder underskrifna förpliktelse, stor
200,000 franc, blifvor Edert hus säldt under auktion och Eder mor mäste ögonblickligen afiiytta. Laubert. 17. En Viktig
upptäckt. 18. I blodsugarens håla. 19. En härd natur. 20. Känner Ni detta? 21. Af förbarmande, störta mig icke.
22. Ni är lika feg som usel. 23. En glad öfverraskning. 24. Huru är detta möjligt? 25. Förklaringen. 26. Solen lyser
åter genom molnen.

 

 

 

 

l:sta afdelningen.

...Madras Indien.

En mycket intressant bild från under- och sollandet Indien, som bekantgör för oss lifvet i staden Madras. En orm-
tjusare visar sina konster, en skicklig elfenbenssnidare framtrollar af en elefantbete en hel elefantprocession. Till slu-t
dansar en hustru från Tannel en för hennes hemtrakt karaktäristisk Och samtidigt mycket graciös dans.

1. Ormtjusare. 2. Gratulif. 3. Elfenbenssnidare. 4. Blomstermarknad. 5. Framför moskéen en helgdag. 6. En

hustru från Tannel.

 

 

Vitagraph. Säsongens mest storartade amerikanska lustspel. Vitagraph.

j Arresterad i stallet för att gå. pä fest.

En oförglömlig polishistoria i 50 tablåer.

1. Jack skall resa till landet. 2. I bil till järnvägsstationen. 3. De förlofvade taga afsked af hvarandra. 4. Ute
på. sommarnöjet. Vid stranden. 5. Strandbad. 6. Brefvet från den trolofvade. "Käre Jack! Kom till staden, ty vi hafva
inbjudit nägra vänner till ett litet spelparti i afton och det skulle vara så roligt om du vore med. Helene". 7. Jack får
nycklarna till huset i staden af sin far. 8. På kontoret. 9. Jack emottager inbjudningen till familjefesten. 10. Jack
skyndar till sin bostad för att göra toalett. 11. I hastigheten glömmer han kvar nycklarna på kontoret. 12. Jack kan
ej komma in i sitt eget hus. 13. En fatal situation. 14. Men bättre brödlös än rädlös. 15. Jack klättrar öfver staketet
in genom ett fönster. 16. Andtligenl Nu får det gå. som en dans. 17. Tjenarna i huset midt emot hafva observerat Jacks
väghalsiga klättring upp till fönstret. 18. Han tages för en inbrottstjuf. 19. Genom kikare iakttaga de den farliga stjuf-
vensv förehafvanden. 20. De ringa i telefon till polisen. 21. Jack har ändtligen funnit en passande löskrage, nu endast
fracken på. 22. "Brottslingen" observeras fortfarande genom kikaren. 23. Nu kommer polisen. 24. "Titta själf får ni se".
25. Intet tvifvel längre. Det är en högst fräck "tjuf". 26. Polisen drar blankt och rycker in. 27. Jack tar pä sig sin
nattrock. 28. Polisen tar samma väg in i huset som Jack. 29. NärI man jagar inbrottstjufvar, är man ytterst försiktig.
Man lyssnar och man spejar. 30. I ett obevakadt ögonblick smyger sig polisen på stjufvenw. 31. Nu är ogärningsman-
nen fast. 32. Förgäfves söker Jack att legitimera sig. han var och förblef en bottenbof. 33. Situationen börjar blifva
högst obehaglig. 34. Polisen tittar ilsket hur han sig vänder. 35. Jack ber polisen om tillåtelse att telefonera till sin

. trolofvade. 36. Familjefesten. 37. Fröken Helene fär bud till telefon. 38. Trots alla förklaringar och försäkringar tages
Jack ännu för en tjuf. 39. Om Ni icke om 10 minuter kan legitimera Eder, är Ni arresterad. 40. Polisen tager sig en
blunder medan Jack anstränger sig att reda ut den trasslade härfva han råkat i. 41. De tio minuterna hafva gått och
Jack har ansträngt sig förgäfves. 42. Han är alltså. arresterad. 43. Polisen för bort sin goda fångst till polisstationen.
44. Helena och hennes far komma i bil för att biståJ wbrottslingens. 45. Man använder list, men förgäfves. 46. De tro-
lofvade falla i hvarandras armar - under bevakning af polisen. 47. Jack och Helene kunna stå. i komplott - ergo arre-
steras ocksåJ "den okända damen". 48. Helenes vördnadsvärde far tar också. rättvisan hand om. 49. Nu till dom och

ransakning. 50. Slutet.

Bilder från en zoologisk trädgård.

En längre, alldeles brilliant ny serie från Zoologiska trädgården i London.

Lehman är bankruttJ

Vår vän Lehman har just ett gladt sällskap församlat hos sig dä han erhåller meddelande från sin fader att denne
förlorat hela sin förmögenhet och står i beredskap att med spillrorna häraf bege sig till Amerika samt bifogar 600 kronor
som ett sista understöd. Lehman blir med ett slag nedbruten och lämna honom nu de goda vännerna, liksom rätterna
det sjunkande skeppet. Hans trogne tjenare hjälper honom nu att afyttra möbler och hus-geräd för att i det längsta hälla
nöden frän dörren. Penningarna äro dock snart slut och nu måste Lehman söka sitt arbete och då. han ej fått lära sig
något får han hälla tillgodo med hvad som hälst. Vi följa nu Lehman pä hans törnbeströdda stig och bli vittne till hans
otaliga missöden. Då han till sist är så. godt som alldeles förbi, fär han meddelanden från sin fader att denne är att
äterförvänta omedelbart sedan han på lyckliga börsspekulationer äterförvärfvat sin förmögenhet i Amerika.

Kolossalt urkomiskt-

Obs! Äfven för barn. Obs!

 

 

 

 

 

 

 

u Pianamusik.

i BILJETTPRISER: Äldre lzsta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre, 3:dje plats 25 öre.
i Barn .1:sta plats 25 öre. Öfriga platser 15 öre.

.Nytt program lördagen den "(9 oktober 1912.

 

lture Ljungdahl, Nybro 1912.

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain