#6060: Västgötabiografen

s,

. Rödakdrsefifarbeta1   , 

 

 . VV1)initialtbild-"visar oss vara sjuksköterskors..stränga .arbete vvid iutlta-lla.ndaty ii.1 1nltrifg,och; deras l,gr,askal omvårdnad af detL

f "1 i 11isàrada;paslagfafltet. l. slagfrilt1etQÅ2:

x

 

  

,1 ink

. flygning V1snmfiör1eta1gits, I sin
1 1 I sätta: till; jÅWLIiivet, tyg-vid? 
1 frnaskfinen kastades tilljn

 

ÅÄICX- JO 

.1 

H .t 1

i öm? hans hals, sme-kerl och kysserl honom.

if 1j f :aaaalässkcsan

i .I c L största , lugnLW 

 :Denna 1

fm. förblimf Ul-

  

Wl ÅFör i :treÅ dagarr sedan Åerhöll VFrulLötta i precent en hund. .

Hon döpte den till Puck och blint1 så förtjust ilhonom- zlt;t;fht)ri.äg-y 

, ÄPå eftermiddagen 1.skall4 ett besök göras. En dröskalbestjällas. - u .

Y placeras in i- vagnenoch mannen måste nöja sig, med-plats?
" fbredvid,.;kusken." På ort ; o. ställe-hos den familj besöket gäller 1
1 utgör Puck" medelpu nkten xför all uppmärksamhet! och sörjes .1 vid
. -ltéetlattPuck fårsin ranson före någon annan. t 1

Mannens tålade börjar nu latt taga slut, 1

 han kan dock be- : i i
i "härskalsiå f .
, i Pa i

sålänge de befinna lsig i: för-nämt sällskap. 1. 1 ..
emvägenkomma de till en damm Lottenrkönstat

 A I. w I. i, :gå - 35er gär: .Ju T! .
1 , an attar tag 1 hun an oc as ar

  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

Nu! :satt-1

 

 

 

  

vwi

P i   . (The w Masterffoff.,
1 -- 1 - italienskÅ arftaéerskafär förlofvad meden gentlemanvid
naan Art-hun .Vid-.fen bal till hans-fara blef; en: "grefve introduce-11 1

, rad, hvilken gjöifde ett så-k angenämt intryck påiAmalia. att höll-41 .J
.samtyckte ÄVatt blifva hans" hustru. Det 1var tydligen kärlek vid f

 första åsynen.y 1 1 , 1 , 1 1 1 111 11
a I BröllOpSmOl-.gpnéill Arthur sågi att-Amalia troligen skulf1 i
le ångra sig .hvarförhan vid; f ett (samtal emellan dem bönföllhen- f
na

 , att hon..1sknlle bllivlölycklig. i

Ett- år senare. Amalia är gift, :hennes man ärlcliarmant,

Vi Och11vförseende1 Åhenne 1medA allt.l Vid mottagningen atk 1 1
, 1tvåÅ tränarnande1 gäster räckte, en af dem grefvenen biljett, som ii 1

denna händelsevis tappade-J f

" En mystisk pinga.- sedaa- grenen acw dal 1ffana-gmaadvs

[lämnat VVrnmrnat, vgtög;An111ali-a-breivet och-.lästa med-lasfafföljande 
1 wkxordf. 1:25?wa engelske -lgrefvenimed fru .och några vännerbkörntna .
1 ,attpasserak Svarta klyftan vid midnatt. - Det blir ett riktbyte. Köm11 f

 väl beväpnad och, maskerad. B. L. xxy.""ff1f1 Sbmtipni samma ögoan-
1 . lblick hörde steg. af 4sinfmansläpptehon-11biljnttenbch fördjupade 11

 . Sigiiläsningenaien bök- 1Guefven kom in."sökandej biljetten, man ; I

"Y vid han lätt) 1en. 11näfsduk1.fallayoch samtidigt-.tögtuppdenförra, I

f :I VitalSlim-lita, -Lklyltalh 2Det .ärjmidnatL-1 1, .Grå-van  q 1
1 1 1 Diel stannairvalgnen ochftaggadeL ref-V , f " 1
. sandes :ttlllhörigheter i samma Ä1.ög0n1blick Amalia kiäddjisom en - f

 förbundna vänta på följe-t.

 

4 "illitaliensk 1borniflicka"upjnräder i-pakfscenen, dragandekmasken 71från...1
grefvenfslf ans" te :Och aislöjade .honom-- som en bedragare. Med

 
 
 

 

f Innan af-lägset-bélägs .1 1,
 f . Dömd.y attysviältaftill döds;
 attitunijihvilkethöxn vinlåses ai,,1g V

, ff,1 " 15  1.1 a 1 l
H 1 Vi I i: 1 r 

 
   
 

     

 

i

  

t1 "föfver 1fiftlperna .i sept. 1ijwåt

 
 

 

sillen s(ich chassiet :salami-:fisk

än Öafled 27 Sept. å ettW sjukhus i Mil-ann. 

 

 

benen,- aislagna.

 

1

-I w
. 111 

X.

 - 1 11 1   1  .

lefdn"

1 ,

. i I! .Uppvisniiis af tält;  I Def 1samla"1tt;rim-unnas.,i
. .  I QOBS-l .Enintrassant (rich:liiittnfik111101111.11 .1"1 .iv

1  lIlflwlck "ej har äran deltaga då hans matmotjför 

 

. i

d . WI 1 .11 i

 

i f- F Utan attI besvär-(ligav sin triladjlén:11 blick bär hon nu..sin älsk-

 .xling 1fnujfhemmer och,l bäddar medgnönomiomsorgsfamri sin egän

i 1fl-lunV-rmet säganldeåuy 1, 

J, Adjöfrnini" 1
- höfver "durmig naturligtvis ejvmera-J 1

111-Gripenwafl samvetskval, vänder;v sigl .nu hennes 11vrede miöt den
:de att mannen genom-:dörrspringati iaktta er alla hennes rörelser.

i rummet; hvar-på en.giullsttindig1 försoningsscen äger rumi

 
 

 
  
  

  

 

   

att. ej Jgiiita. sig med denne man. -ty han111v1isste 1ftriedfsakerhet;1y 

, .1 slöjàdffdafni llArthutf beskyller 1 grefven:1fö
llei-fhanfen atvsina medhjälpare attltöra Amalia 

inmalia har bifirwvitifaidgftin f 
.I sedan 1 han 1.föl-vissati.11,11 v

"I  

  
 
 
  
 

    

 W , .
.utför-ies1friatf  1 11 111. 
ackompashsmang, :kända -stdanlvat-wa-l" beställt-.1I jifv . i ,v

 

min, till köksreginnen. .1

  

 

 
 

fas-fav u ffs a i e för w v . r. vara:
1 b "NAMJ

-z     w

i l :öl-m. att hat hvarken :eller vatten att tillgå, enda-st i
I ett söndrjgt ivattenkärlsligger på]P L:go-1fvet." Nöjdwatt hafva lyckats .
bevara Isin hemlighet lämnar grefven hnsetlöch boftkastarnyckeln.

1. 1, i FiffffFångBliS Sista thijÄX .fåfrnaliau Pär yförtvifjlad.1 ing-en utsikt
1till räddning, vlfönstret är försedtjf-nisd groinafjärnstänger. SlutliN
gran1 ser jhfonj döckjenff sista. utväg. Hon fattar-felet söndriga kär--
left, och] därmed sönder fönstret, hvarefter hörn rifverfett blad
H ur en" bökföch skrifvérgrnedfblodlfföljande"raderz".,,"D-enäsornl1 fin-P"1
i ner .detta fbref", "öfverlämna det till Mr1Arthur Field, adress-Fint:AW
1Hall .Cambrdigél Ni erhållerden ersättning Ni begär.17 glhftliur!1
"1.1la1ifgiir1v fånge,i11Torn-et Old Lake. utför gudsl skull rädda mig;- Arna-1
 l-iaff- vDärmedftbg; hon biljetten, i hvilken hon "lade en bitaf det 11 1
1sönfdrigaU kärlat "lOcthastade det ut genörn fönstret, l detsamma

nade1fsi1g"springande. 1 , 1, , . ,

 in 1 .g Amalias? förslljåvdde,1 älskare. Landtmannen 1 uppsökte
gjomeclelbart den1 uppgiina adressaten och öfverlämnade personligen 1
,1"1skriivelsen1tillemaliaswLiörsmådde älskare. .i -f i

i p,asseradesvl stället af en landtmanj-sojnffan-n,biljetten ochV aflägs-

tilly 1

.därfthmijhålle-S fängslad . , , - . 
. 11 JVedelfgällnthgen.iI Greivenihåller en. bindning .jitt hem.
Under :densammafinträdei- Arthur tillsammfanqnedfan djupt br:-Å

1 Pfat f git-fara"1 eny stratröfvaie -
och för att .hafvartörsökt svälta. sin fhustrn :döds-Ä Ä När grefven
nekar kastar grefvinn-an sin jslöjafflti- i I 1 (grefve-.n blir för en 1
minnt slagen med häpnad,; hvarefterh naiförsöker lämna rummet.
Två poliser-1 statiönerade vidiffffdörrenfI alla hönom samt .föra ho-V 
nam?1 med sig. i 17111111" .1,  " f r 1. . . .

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

-w-r" A " .k s

Sofia, Bulgariens hufvvudhstad"presenterar lsg sorn

  
 
  
  
 

1 en; anfalla,

. v V x
v
1 

 1,1;s1in-I särskildafprägei gör "den =

,1 .
11,.N phi av. VX

    
 

 

 

" : 1 ; .111 Vaeker, bild jfrånl-Äisalvipy

Kaialmàsan.innHansen! ina-A V

 

1 47.11: 11lflörsl1ing af sal-ade.

in) 5 älskling I 

, j; den dammen. i Fru Lotta faller iljvarrmakt;1 dock lyckligtvis till-1
v i 1 1 1, i 1 1 ,1 111 1 ff v skyndar en fiskare-- som dra-ger hunden fur det våta elementet.

i vnade sig, åt intet annat än hundensvälbefinnande. 1 Hennes make i f = i
 1är nulika "med noll 1och mäste nöja sigwmed en allt annattinj 3, 
I vanligbehandling. Puck har 1Ablifvit-en svål-rival. V Mannen iblir 1
 öfver? detta törargad-oeh""önskar hunden1 dit pepparn växer! Å; 

i bordet? bekymrar mig den[ulngaf-frunj"om Pnck,fbinder en serviett i - I

säng. Något ptàlig lföljar.frriannen "hennesj-företag,;llämnar härpå 111

"t

jlskfade,I ...du framfört:mig-iöredragerlhck, beg i

v
0 .

arme Puckföch hon kör nedhonörnlursängen utan vidareyej anan-1

Då han -nu sett hvad. verkan hans ordY haft, gar han låter in 1

a;-

i
I

1 I :i ut; , 

.N
I.

M

x.

- .sf-t

0
9

1.:?

. .

0
6

 
  
 

 
 
 
  
    
 

1 q Räddadà" Tillsammans mediilandtinannen11  ,, I H i
1malianbettiràlse och. efter mycket, sökande finna :de rummet-g 

  

husih.liggandefisnörräta ,g1;ator,11;allektviska31 1, . 1
, . Å . 1 , dta-ifoijdgnen. afvikcrtfickei det.ifyftrelVI
i w näth a wanna Yltsegnagt atteuropaiàkabufvlidståidér"afmellan- 1"

s; storlek. Mannen kfilar; and; att.amngayfmkiif V5qu-:gilfw am

 

 

Mariestads Vll"ypogijailisikna Anställa; Mariestad 19110.

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1910
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain