#6055: Västgötabiografen

har lörevisningar al lelvandobilder å - 
Goodtemplarsalongen i Töreboda f 
x lördagen den l7 De. kl. 8,300. m.

4

 lllll..

Denna veckas program utgöres af med synnerlig omsorgl utvalda bilder,
alla nya och förstklassiga, dessutom fin musik, allti harmonisk omvexling.

åätg) .PR 0 GRAM: i
W Från det öfre Egypten."

En utmärkt intressant och om en länge sedan svunnen storhet, vittnande bildserier från det forna Egypten.

En högst intressant färd qelram detta historiska lnmi

"600- 6;

OBS! Bilder för dagen.

oo--

3
t
O
t
O
O
Ö
9
t
9
t
O
t
0
0
9
O
0
O
t
O
O
O
t
0
t

Nytt! Intressant. Nytt!

Boy-scouts-pojkar iÅ fält.-

Vi låsa dagligen om dessa Boy-scouts eller Riddar
då det torde vara hvar och en bekant om denna rör
gos-sarne, för närvarande gör sitt segertåg genom värld

pojkar och torde denna bild hafva sitt särskilda intresse,

else, som bildande, stärkande och fostrande för de unga
en. "

: i Den underbara krukun.

Bör ses af alla. 088.! o

MUSIK, - vilitiolsolo af Kapellmästare Paul Har-nisch.I

 

 

Innehåll: 1.. Grälet. 2. Frieriet. 3. Bröllopet. 4. Fyndet.
5. Afundsjukan. 6. Mordplanen. 7. Spionen. 8. Brefvet. 9. Mötet.
10. Stölden. ll. Upptäckten. Förföljandet samt straffet.

l en bar långt ut i vestern står Harry, en ung guldgräfvare
samtalande med andra gäster när Range, en rå och .med frånstötande
ansikte försedd guldgråfvare, inträder i baren. Han bjuder öfver lag,
men Harry nekar ta, emot något. Detta gör Range rasande. "Du var
luppe hos gamle Hardys i går kväll", säger Range, "för att hälsa på
hans dotter, du kan be henne uppfostra dig till en gentleman", hvarpå
han slår ett glas i ansiktet på Harry. Denne återigen slår Range till
marken. Y

Det är afton, Greta och hennes faderl sitta hemma. Harry in-
träder..L Han framför- sitt frieri och får Gretas ja och faderns välsignelse.

En4 liten ättling bringar solsken öfver det lyckliga hemmet. Han
kysser sina kära för att gå ut till guldminorna. i

Harry finner en stor guldklimp, vild af glädje skriker han hög-
ljudt ut sin lycka. Guldgräfvarna strömma dit, bland dem Range. Alla
taga guldklimpen i betraktande och lyckönska Harry, som rusar hem
för att för Greta berätta sin lycka.

, l Range beslutar undanrödja Harry. Han leger två mindre väl-
kända figurer för detta ändamål mot, löfte att med dem dela rofvet,
hvartill de samtycka. I

Harry är just i färd med att visa Greta sitt fynd som gör dem

begge till rika människor. Harry går bort till sängen, framtaget under

ä:
Guldgräfvarelif. i Kalifornien.

 

 

    

densamma en påse med guldstoft och små guldklimpar samt ilägger den
sistfunna jätteklimpen hvarpå hanÅ placerar det i dess gamla gömställe.
Han har dock icke märkt ansiktet på andra sidan rutan, tillhörande en
af yRanges medhjälpare som med lystna ögon följt alla hans rörelser
och skyndar att för Range förtjälja hvad han sett. Range författar här-
på en skrifvelse af följande lydelse, som öfverbringas till Harry:

Bäste Harry! Kom öfver till samlingshuset genast. Jag har
något viktigt att säga dig. Skynda! -

"NADH-

rHarry skyndar sig iväg, under tiden kvarstannar budbäraren
bedjande Greta gifva sig en dryck vatten. Oförmärkt tager han nyc-
keln till ytterdörren och begifver sig till Range öfverlämnande nyckeln.
Range begifver sig .till Harrys hem beordrande sina medhjälpare att
vakta på Harry. Greta misstänker onda afsikterLfasthåller dörren in-
ifrån så hårt att Ranges försök att komma in misslyckas. Han finner
dock väg genom fönstret och öfvermannar Greta samt tager guldpåsen.

Hvad är det? Någon syns komma bort på vägen. Det värda
klöfverbladet stiger till häst och försvinner skyndsamt. Nu framstorma
Harry, Hardis och några Cowboys.

Guldgräfvarna äro kvickt allarmerade och begynna förföljandet.
Under tiden har Range med sitt sällskap stannat för att dela rofvet.
Range vill behålla den lstora guldklimpen,P detta falla de andra ej i
smaken. En strid uppstår och under tiden hinna förföljarna upp dem.
De öfvermannas och straffas. i .

  
   
 
  
   
   
   
  
  
  
    
     
    
  
  
   
    
   
   
   
   
    
  
  

 

Negerbröllop i Georgina.

Denna bild ger oss en-intressant inblicki plantagenegrernas lif i Georgina samtidigt som vi få vara med om ett negerbröllop af mer än
komiskt slag. Vid bröllopet närvara plantageägaren med familj, hvaröfver negrerna äro mycket stolta.

Dresserfade duivor.

Matts-ik..

 

I I I O O 0 I O O. 1 v- O Å
X, b : o o e o i 0 I. .PN 4 , 1 . .. V . V
i., li l i f s i i o fo q s A r u o o o - o o
va i V0 Vi f s o e o V
I

 

 

Vår observatör har haft lyckan att komma i tillfälle taga ingående bilder från denna spännande jagt, där

elgen, som är ett af de vackraste djur som finnas, utgör jaktföremålet. -

g i l. Uppbrott till jagt.
g lyckoskott. 7. jakttrofén.-
ä

I Fabian som intormator.

g llarlsinduslri.

.Vacker verklighetsbild.

oss! MUSIK

2. På spåren. 3. Ett praktexemplar. 4. Goda utsikter. 5. Lookbete. 6. Ett ä

till Fiol med ackompagnemang af Kapellmåstare
Paul Harnisch m. fl., kända sedan förra besoket.

WN

En bild, som i motsvarighet ifråga om skämt, söker sin
like, Det dråpligaste skåmtnummer.

Till talrikt besök inbjudes; En treflig afton till allas fulla belåteuhet garanteras.

:a plats 35 Era, 2:a 25 Gro, .Reserv- plal: 5 0 öra.

Ban nu ändring af programmet, ifråga, om. under. rarbenauas.

Vördsamt AleX. JOhallSSOIl.

Telefon 365, Sköfde.

 

Mariestads Typograish Austin, Mariestad ltllo.

-t

oss!

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1910
Place:
Töreboda
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain