#6054: Västgötabiografen

har förovisnnar al lolvando lrildor a
 Mariestads .      
Söndagen den lö Deo. kl. 6,15 och öns e. m.

I088.! Kl. 6,15 Barnföreställning mod l5 öros entré för barn.

nu

asgo PR ner-RAM:
Från det öire Egypten.

En utmärkt intressant och om en länge sedan svunnen storhet, vittnande bildserier från det forna Egypten.

En -Irdgst Intressant färd genom detta .-

 

Denna veckas program utgöres af med synnerlig omsorg-utvalda bilder,
alla nya och förstklassiga, dessutom fin musik, allt i harmonisk omvexling.

 

- Boy-scouts-pojkar i fält. v

 låsa dagligen om dessa .Boy-scouts eller Riddarpojkar och torde denna bild hafva sitt särskilda intresse,

då det torde vara hva-r och en bekant -om denna rörelse, som bildande, stärkande och fostrande för de unga
gossarne, för närvarande 1gör sitt segertåg genom världen.I

088.! Bilder för dagen. Bör ses af alla. 088.!

Den underbara ukrukun. é 
MUSIK, tiolsolo afP Kapellmästare Paul lilarnisch.l

 

Guldgräfvarolif i Kalifornien.

4. Fyndet.
9. Mötet.

Innehåll: l. Grälet. 2. Frieriet. 3. Bröllopet.
5. Afundsjukan. 6. Mordplanen. 7. Spionen. 8. Brefvet.
10. Stölden.. 11. .Upptäckten Förföljandet samt straffet.

I en bar långt ut i vestern står Harry, en ung guldgräfvare
samtalande med andra gäster när Range, en rå och med frånstötande
ansikte försedd guldgräfvare, inträder i baren. Han bjuder öfver lag, i
men Harry nekar tay emot något. Detta gör Range rasande. "Du var
uppe hos gamle Hardys i går kväll", säger Range, "för att hälsa på
hans dotter, du kan be henne uppfostra dig till en gentleman",lhvarpå
han slår ett glas i ansiktet på Harry. Denne återigen slår Range till
marken. I

Det är afton, Greta och hennes fader sitta hemma. Harry in-
träder. Han framför sitt frieri och får Gretas ja och faderns välsignelse.

En liten ättling bringar solsken öfver det lyckliga hemmet. Han
kysser sina kära för att gå ut till guldminorna. i

.X Harry finner en stor guldklimp, vild af glädje skriker han hög-
ljudt ut sin lycka. Guldgräfvarna strömma dit, bland dem Range. Alla
taga guldklimpen i betraktande och lyckönska Harry, som rusar hem
för att för Greta berätta sin lycka.

Range beslutar undanrödja Harry. Han leger två mindre väl-
kända figurer för detta ändamål mot löfte att med dem dela rofvet,
hvartill de samtycka.

Harry är just i färd med att visa Greta sitt fynd som gör dem
begge till rika människor. Harry går bort till sängen, framtager under

densamma en påse med guldstoft och små guldklimpar samt ilågger den
sistfunna jätteklimpen hvarpå- han placerar det i dess gamla gömställe.
Han har dock icke 1 ärkt ansiktet på andra sidan rutan, tillhörande en
af Ranges medhjälp re som med lystna ögon följt alla hans rörelser
och skyndar att för Range förtjälja hvad han sett. Range författar här-
på en skrifvelse af följande lydelse, som öfverbringas till Harry:

Bäste Harry! Kom öfver till samlingshuset genast. Jag har
något viktigt att säga dig. Skynda!
y uNADu.

Harry skyndar sig iväg, under tiden kvarstannar .budbårarenl
bedjande Greta gifva sig en dryck vatten. Oförmärkt tager han nyc-
keln till ytterdörren och begifver sig till Range öfverlämnande nyckeln.
Range begifver sig till Harrys hem beordrande sina medhjälpare att
vakta på Harry. Greta misstänker onda afsikter, fasthåller dörren in-
ifrån så hårt att Ranges försök att komma in misslyckas. Han finner
dock våg genom fönstret och öfvermannar Greta samt tager guldpåsen.

Hvad är det? Någon syns komma bort på vägen. Det värda
klöfverbladet stiger till häst och försvinner skyndsamt. Nu framstorma
Harry, Hardis .och några Cowboys. f

Guldgräfvarna äro kvickt allarmerade och begynna förföljandet.
Under tiden har Range med sitt sällskap stannat för att dela rofvet.
Range vill behålla den stora guldklimpen, detta falla de andra ej i
smaken. En strid uppstår och under tiden hinna förföljarna upp dem.
De öfvermannas pch straffas.

 

 

 

 

 

.Negerbröllop i Georgina.

Denna bild ger oss en intressant inblicki plantagenegrernas lif i Georgina samtidigt som vi få vara med om

ett negerbröllop af mer än
komiskt slag. Vid bröllopet närvara plantageägaren med familj,

hvaröfver negrerna äro mycket stolta.

Dresserade dutvor.
- Mycket tilltalande. intressant bild.

Musk-

.Elg -akf- i I! 

 

 
  
  

elgen, som är ett af de vackraste djur som finnas, utgör .jaktföremålet

l. Uppbrott till jagt. 2. På spåren. 3. Ett praktexemplar. 4. Goda utsikter. 5. Lockbete. ö. Ett
7. jakttrofén. I

åP Vår observatör har haft lyckan att komma i tillfälle taga ingående bilder från denna spännande jagt, där

  

  
 

lyckoskott.

 
 

 
 

 
  

" I

y-w. .Rio-u..ng fe .,

. , . . - I
. 1 .. ,. ., i i 1 .
a s i o e r a o e e s

Fabian som intormator.

En. bild, som i motsvarighet ifråga om skämt, söker sin

Vacker verkl-ighetsbild, like, Det dråpligaste skämtnummer..
till Fiol med aekompagnemang af Kapellmàstare

i O B .l M U S Paul Har-nisch m. ti., kända sedan förra söndagen. I O B 
Till talrikt besök inbjudes; En treflig afton till allas fulla belåtenhet garanteras.

1:a plats l50 äro, 2:a 35 äre, barn 25 Gro.

om en ändring arx programmen-ifråga Om barnen- förnamnet.

vördsamr Alex. Johansson.

Felefou 365, Sköfdc..

 

ÅMariestads Typogrstislru Anmlt, lar-testad lQIu.

" b.,

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1910
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain