#6053:

sell". Inspelad I ae lämplig. nens vid allmän väs- 

 
  

En intressant een lärorik ienenisning än
den nn utkomna fullständiga serien ai "
Passionsspelen i

berammer auf

 

i " ...i-f." - r .
.1. we  i

I

   
 
  
  
 
  
  
   
  
  
 
 

f v :ef 

   
    

 

v Ottilie Zwink,
Marias iramställarinla.

  
  
 

Krulslnakaren Anton Lang,
framställaren ai Kristus,

 

 

 

rr i letade bilder

Evangeliskt religionsdrama med gripande scener ur jesu lif, från hans födelse till hans korsfästolse och himmelsfärd, återgifves som i verkliga lifvet
medelst nutidens bästa maskin som existerar. Som bekant gifves det i staden Oberammergau i Bayern dramatiska passionsspel,framställande jesn pilo-
historia. Till dessa passionsspel strömma årligen hundratusentals åskådare från alla delar af världen. Och just nu har det lyckats kinematografens upp-
finnare att fullständigt föreviga hvarje detalj, rörelse och minspel i detta drama. Med gripande verklighet framställes här förvånansvärdt illnsoriska scener nr.

IIIIII Vår Frälsaresilif: i "II-I

Jesus bespisar 4,000 män, y Jesus bär korset.

Jesus uppväeker änkans son.- Jesus dignar under korsetÄ
7- .s , e..- i Jrusalem. i Frälsaren korsfästes.
Jesus renar templetlsf" H  i i 
Den sista nattvarden.
Jesu bön i Getzemane.
Judas förfader Jesus.
Jesus inför Pilatus.
Jesus visas för folket.
Jesu törnekröning.

 

 

 

 

 

 

Iarie bebadelse.

Herdarne pa väg till Betlehem. i

Jes! födelse. De heliga tre konullY i
K bringa gruvor.

Flykten till Egypten.

Jesus vid 12 ars alder i templet.
Den Heliga familjen. Jesu barndom.

Bröllopet iA Kalla.

Samaritislla kvinnan.

Det stora fiskafanget.

   

I

i 5 " " 7")

 

. Jesus nedtages fran korset.
Jesu begrafning.
Uppstandelsen.

Engeln ooh kvinnorna vid grefven.
Kristi Himmelsförd. i
Apotheos (förhärligande.) V e

Josef säljes af sina bröder.

(1:a Moseb.. 37 till och med 45 kap.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Ä

 

 

Josef anländer till sina bröder oeh -
kastas ner i en brunn.

Josef säljes till Ismaelitiska köp-
lmän ooh föres till Egypten.
Josef i fallgenskap hos de Ismae-

litiska köpmännen.
Köpmannen sälja Josef till Poti-
far (Faraos hofmästare.)

Josef blir anklagad af Potifars
hustru ooh kastad i fängelse.
Josef uttyder i fängelset bagarens
ooll munskänkells drömmar.

Josef uttyder Faraos dröm. I
Josef uppllöjesitill landsherre öf-
. ver hela Egypten.

Under en föreställning. Josef mottager sina bröder.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[f
ll
HL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt detta synes I lika leivande som pa en seen. Man serÅ med gripande verklighet hur Jesus gisslasv
ai bödelsknektama, hur kläderna Slitas afhans kropp ooh hur taligt och undergifvet han fördrager de lör-
färliga gisselslaggn, man Ser hur han dignal ner under korset på vägen till Golgata nl. m. Bilderna äro en
fullständig naturtrogen framställning af var FrälSal-BS llf 0011 bOPde därför Ses af alla-

Det 1301-419 Observeras att dessa äro desamma scener, hvilka nyligen i Paris väckt ett sådant uppseen-
äe Och hvilka gifvits för mångt-amiga fyllda hus samt blifvit vitsordade af publik, press ooh teologer.

Felenisningan giinas nti på

Orgelmusik under hela iörevsningen.

lite: iliil le, inte ii ett.

w Alla bilder äro rörliga!

x

 

.i - H t
sig
i i m I."

er,
som utför Pilati roll.

   

 

Mariestaå Mariestads Typograäska Anstalt, 1010.

Information

Printed year:
1910
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain