#6041: Västgötabiografen

II l
I
r

Det mostr stoisl

 

 

i l-

 

I I


I,

har förevisning i..

N Mariestads Teater  

PROGRAM:

 

i - i , e i e
I Havanna med omgivningar
För åskådarnas ögonI upprullas en serie förtjusande bilder frånkden så härligt belägna cubanska huvud-
Staden. Bland talrika historiska bilder märkas bl. a. skådeplatsen till det spansk-amerikanska kriget.

Hänförande naturscenerier.

Den stora liiiiningsilurbarn i Delhi. "
I

Vi återge här bilderna från denna enastående högtidlighet, den
praktfullaste Indien någonsin skådat, för att citera den engelska pressen.
De visa festligheterna, då kejsarparet, sittande på sina troner under en
väldig tronhimmel, över vilken en stor, förgyld kupol välvdesig, mottogo
de. indiska furstarnas hyllning. Kejsaren och kejsarinnan voro kläddai
kejserlig purpur och gyllene kronor och i spetsen för ett av uniformer

och högtidsskrudar lysande följe skredo de långsamt fram till sina troner. .

Deras långa släp uppburos av en grupp helt unga indiska furstesöner,
som sedan under ceremonien sutto i grupper på tronens trappsteg. och
i hog grad bidrogo att ge stämning och liv åt den ståtliga tavlan. Sedan

i

l

kejsar Georg hållit sitt korta talybörjade hyllningsceremonien. Först kom
generalguvenören, därefter överbefälhavaren över trupperna och med-
lemmarna av ministerrådet. och slutligen alla de hundratals furstar som
tillsammans härska över en tredjedel av Indien, för att var och en med

en djup bugning frambära sin hyllning och betyga majestäternawlsin -

underdånighet. Det var, som bekant under denna ceremoni, vilken pågick
i.över en timmes tid och gjorde ett ovanligt pittoreskt intryck, som
gikowaren av Baroda gjorde sig skyldig till den förseelse för vilken han,
utom med den kejserliga onåden, blev bestraffad med förlusten 1av ett
par kanonskott i sin salut.

Karrikatyrmann en.
Komik bild. .i

I femte våningen uti ett hus i Moritzgatan bormålaren Floridan. På grund av dåliga affärer och sysslolöshet är han i skuld hos sin värdinna.

Titt och tätt upprepar hon sina besök för att kräva, men resultatet blir oftast detsamma. b 4 . I
värr ännu icke är i tillfälle betala, men nu låter hon icke avspisa sig.,I utan kastar

I dag besöker hon honom åter, och han säger henne att han ty i
helt enkelt ut målaren. Floridan, som nu är utan tak över-ihuvudet och därtill utaneett enda kopparöre, begynte göra en mängd tokstrek.
1 ned på verandan till ett kafé vid ett bord, som för ett ögonblick lämnats av sin innehavare. Hungrig och törstig började

an slog sig
an äta upp vad som fanns.

Lusten att karrikera kunde lej avhålla honom från att taga en bredvid ligggnde hatt och lustigt imitera dess ägares porträt . Visserligen rendera dessa
streck honom åtskilliga äventyr, lmen han slutar ej förrän han hamnar i en cell, varest han åtminstone har tak över huvudet i några dagar.

.I

ii 22 Spt. liI.-615, X och 8i5, e. iii.

MIL-:GMC 0-  ma" ände-6 får bara! mandel-112 år.

agna program som Åiiågiinsiii visats i-4 Mai-estail..l

 

 

eeee-eeee-eeee-eeee-eeee-eeeew

Världssen sation.

Största äventyrsdrama i världen.

KAPTEN KATE  -

Säsongens mest sensationella bild.

 

 

Utan motstycke. 1 x

Utan konkurrens. f f

 

Spännande, äventyrliga jaktscener från Afrikas urskogar.

Två karavaner mötas-i en öken i Afrika, den ene ledd av tvänne-
New-Yorks affärsmän, Clansy & Hovell, som äro ute för att uppköpa
vilda djur, den andre ledes av en gammal rovdjursfångare vid namn
Desmond, som i åtföljes, förutom av ett antal infödingar, av sin vackra
dotter Kate, som av infödingarna kallas, på grund av sin oförskräckthet,
Kapten Kate. , i

Efter en kort rast skiljas de båda karavanerna från varandra sedan
Clancy, på vilken Kate gjort ett. djupt intryck, först givit henne sitt
visitk t.

I Vi få nu vara med om vilddjurens infångande och ser särskilt hur
en majestätisk lejonhane lockas i en fallgrop, för att sedan upptagas
och inburas.

Straxt efter lägger en av de i Afrika vanliga febersjukdomarna
Desmond på dödsbådden och står efter hans död Kate allena i vild-
marken, omvärvd av rovlystna vilddjur endast med en hand full infö-

dingar till sällskap och hjälp, dock då en av dessa insjuknar och döri i

samma feber som Desmond, bli de övriga skräckslagna och bege sig i
väg, lämnande Kate åt sitt öde, dock kvarstannar en av dem troget vid
hennes sida. Kate inser nu att hon ej kan företaga sig Nnågot med de
redan infångade djuren "utan hjälp och avsänder därför den infödde

e
i

Tävlig mellaii tjurar.

i och följa henne som hundar.

tjänaren med Clancys kort, där hon skrivit en upplysning om sin
belägenhet, med order att han skall söka nå Howell & Clancys karavan.

Vi se nu en serie bilder ur Kates liv i ödemarken, där hon nu
som sällskap en lång tid framåt endast har tvänne leoparder, något
som är enastående, då dessa djur äro så gott som omöjliga i allmän-
het att få tama. Emellertid synas de mycket tillgivna sin härskarinna
Upprepade gånger överfalla lejon och
tigrar den bräckliga hyddan och hade ej hennes leoparder överfallit
och dödat ett rovlystet lejon, hade Kates liv ej varit något värt. Un-
der tiden "se vi hur den avsände budbäraren omkommer i öknen och
synes som o ödet bestämt Kates undergång. Dock spelar ju slum-
pen in emel nåt och även här. Av en händelse kommer Clancys kara-
van ett år senare förbi den plats där budbäraren omkommit och fin-
ner fragmentet av ett kort. Med svårighet uttyder han innehållet och
skyndar till Kates undsättning, samt kommer lagom för att rädda henne
undan döden. De vilda djuren föras nu genom öknen till hamnplatsen
och tagas ombord.

Tvenne lyckliga människor finna varandra och alla svårigheter och
utståndna faror synes fjärran.

Mycket intressant bild.

Lubin film

 

Amerikansk scenisk konst.

 

Lubiii iiim

Den -lillarebellem

Sensationell krigshistoriaI från Amerikanska frihetskriget.

Miss -Viola Walter är en fanatisk anhängare av sydstaterna". Då
därför en nordstats patrull tar kvarter i hennes fädernegård, uttrycker
hon på alla sätt sitt missnöje med detta. En ung nordstatssofficer,
Ralph Roy uppvaktar henne flitigt, men mötes med köld av den unga
missen, som i stället på alla sätt låter honom förstå hur hon föraktar
honom. Dold under ett bord har Viola lyckats uppsnappa en del krigs-
hemligheter, som hon lyckas delgiva sina vänner. Hon upptäckes av
Roy, som tillhåller henne det orätta i hennes handlingssätt. l vredes-
mod skjuter hon och sårar denne, kastar sig upp på en häst och för-

- Ett mästerverk i spel och handling.

Söker undkomma, men upphinnes och föres tillbaka. Ställd inför krigs-
rätt, söker hon på intet sätt förneka det skedda utan erkänner öppet
sitt spioneri. Den unga officeren, rörd av flickans ungdom och skön-
het, beslutar att rädda henne samt förklarar att hon var i sin fulla rätt
då hon försvarade sig och sköt på honom då han hade försökt att
kyssa henne. Viola frigives och patrullen drager sin kos. Aren gå,
kriget tager slut, och på ssmma plats där Viola en gång stått med va-
pen höjt mot Ralph, mötas de åter som vänner - för livet.

Herman: första promenadrock.,

Det är lördag Iafton. - Herman erhåller sin veckolön och går, led-
sagad av en kamrat, för att köpa sig en promenadrock efter sista mo-
det. Efter fulländat köp tager han på sig sin nyförvärvade skatt och
stoppar sin återstående förmögenhet i en av fickorna samt beger sig
hem, varest han otåligt väntas av sin gemål. Han ger henne sin nya
rock och följer med sin kamrat för att läska sin strupe.

Arg kastar hustrun den nya rocken utanför dörren, där den kom-
mer väl till pass för en kringvandrande gesäll, som utbyter den mot
sin egen trasiga habit. . i .

Då Herman glad i hågen kommer åter, märker han ej den gamla
trasiga rocken utanför dörren, utan träder in .i den äkta boningen. Här
omtalar hustrun att hon kastat den för deras förhållanden obehövliga pro-

Inaturligtvis i sällskap med rocken.

menadrocken på dörren. Herman erinrar sig nu, att hela hans ägande
pänningeförmögenhet låg i en av rockens fickor, och skyndar ut för
att hämta in rocken. Men den var puts weg. Den fina rocken var
nu förvandlad till en gammal trasa, och vad värre var ,,pekunierna,,
voro ock nsin kos. Herman skyndar iväg på jakt efter den opålitliga
rocken. Antligen får han se sin rock i sällskap med luffaren på en
soffa, där den senare njuter av en på gatan upphittad cigarrstump.
1Då han ser Herman närma sig, blir han misstänksam och beger sig ilväg,
Herman ådrager sig genom sina
rop tvänne polisers uppmärksamhet och en lustig jakt .vidtagen Upp-
lösningen av denna genomroliga bild vilja vi ej blotta med vidare be-
skrivning. f

w obs! Fin musikviiiipiano. -w

Entré: Första plats 50 öre, Andra plats 35 öre, Barn 25 öre.I

Förevisningarna börja på utsatt tid.

 

Mariestad, Mariestads Typografiska Aristalt.

Vördsamt  JOhaSSOIl.

J

   
    
  
   

I x

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain