#6039: Västgötabiografen

- I v 110! idisslame.

I; Idisslnrnn:vhzlråkiäriseres genom arlernas ofullkornliga tänderroch magsäbclgens egendom]ige4 bildning.. yllilngfenär delad i. fyra Iavdelningàr i I I -

 Lchallzllrna  

V1;- inainiwennn, Llr),;en1arm-.rliniment button. 1s. .srengqm 4. Hisnanlskqgensiprynnsd.. VDen spräckligai -dninwflehenffmfeeefsä; 

få syntifiöreteelse och dess .hndvbetalas Imycket"liröfglt. (i. Utfallenfärl ett-högstegendomligtdjur-påligrund lavl sina:högaH yens-och:sin långafhals.  

. gmadinr. rnfliinmeler och -dro-rnedarer.

 

 

 knen-(1. dominerar; är på besök-i hillvutisraden;fhanfiiåfjeke vant, när på

y9. Kamel och Lnrna, barnens;beundranqiivarje Zoologislrlträdgård;f-  1-brotthingskrinna.fiV w vi 

 

 

 "som har? kommit; LHan begynner varie morgon skl. 17? och slutär först sentfpå 4aftonentrider ar sålnnddintetmäi värdigt 1että han, däghah tredie degen

- i På -efiefmidd-agtn .beserkpandptilion ärjen smula Vtrott!oehjinller :i sömn -isen-l lmkvämiA länstolffltlannpi i., i j
i lokalen V-th- .kommer hm Gummemn medli .det hemlighetsinlla. liv som figurerna-"leve Iisfnätternalsi I 
 täcker :avi vatten-Och blir I i . .. .fåren.expedierasnr- nknemifäflnanf ickerfullf kin: nanm-.nan

 

I Å I

Pf-

c .

Oerhört-1 spännande drama.-
b LANattens skymning bredde sin mer och meriiätnande -sknggny öfver

bävadeoch ryste. 1- ,

att, söka .byte-och, lejonet efter 4dagens vila krned etthernsktrytande
sträckte på lsinn domnade lederkiagade enensam man över öknen mot
sin- ensligt belägna farm,k varesthustrun och :hennes åldrige fader för"-
fskräc-ktn. och oroliga väntade på :deny dröiande. ) i i

Allt, vtätnre blev skymningen och allt hastigare sjönk solen, medan

en Pvit dàrnmvägfg..y där-ryttaren sprängde lfram. v , I
. Då hördes plötsligt ett vilt LGirltech ett enda-ögonblick var den från
alla håll, av öknens vilda djur-omgivna ryttaren llör-följd aven skara khe-

allt mer-.och mer.. .. Åntligenmådde han sin larm nästan halvdöd.

dessa vilddjnr. men det var det enda. GenomN en telefon var formen
ringn..P "Vi äro belägrade Iavbeduiner, komfoch hjälp oss". var vad hon
hann k:litt säga, Vdå tråden bröts. i f , -

en kamrat i sticket. Ett raskt avsked av hustrun och så iväg.

Vägen förde genom :diunglar och snår, varest kvistar och grenar
liktlaormar hindrade framträngandet. Skymningen förvandlas till beck-
svart mörker och Lestroerklappade under smekningnr sin häst. lilan
fick ei förlamåls; Likt- spöken jagade molntrasorna-fram på himmelen,
kastande sin skuggafjfpå vägen. "Hästen tycktes vädra någon .fara och
.stegrade sig. ymen Lestroe klappade honom sim-.l-rande,17 och skälvande i
sinaeliemmarefortsatte han" färden. Det fanns ei återvände., Framåt, om
det gällde liv eller  - kv f

 

marken och färgade i guld denfheta, ökensanden. Människornes hjärtan ,

, Vlvledan .schakalen och)L .hyenavn beredde :sig ett gå ur sina hålor lörL kr

den "ensamme ryttare-n i förtvivlan sporrade sin häst.- "Ökensanden reste I

duiner. Han hörde redan skotten nr dejrnshbössor.I De närmadeV sig
. Den lilla hyddan med sina tunna väggar bjödringa skydd mot

förbunden med en annruiÅ farm och farmarens hustru skyndade. sig- att:

Lestroe f var en diärv och-fniodig farmare, som icke gärnàflärnnade I

   

 

Psen- om-Jmorgenen - f I ,
nr, i

 

 

Den mest enaståendelyfilm rupptagits.

1 kniakadendet" i--.Änrà,f.1;rnV kvistar, hästen saktade, och Lestroeflrände

" Åenär-ysning. Var det benniner? Lestroe-.greplsitt gevär och.:glerlgliwrlår 

. löst ned vid sidan av. hästen. Två kkgnistrandlej-ögon lyste i rnvörkretjä.

I .men Lestroe: uppbjiödfnallfsinwkviljekraft ochgblickade .skarp-tät det hållet. l
. eryenan, öknens skräck, lömskheten och ffeghetens gestalt, smög tyst sin

.vi-ig.. Hästen stodVA som förstenad. och i Lestroe förmådde Ic-:iizlterclrivn
djuret framåt. "Han Hsökte därför bétäckning avlen klippa och satte sig I

l dödstrött yoch,Tsc..irnnnde. - k . k k 
I Ett vrålande, vars eko ihorder-z vmilsvitt, f väckte honom,f.Dåf .var "
hdlurens konung, lejonet, lrestroe såg sin häst skälsz och gjorde-sig redo.7f 1

.Det dröjde blott ett ögonblick? och Lestroe såg en mörk klnmp göra v

j ett hopp. Etty skott hördes iden stilla nattenvnrs eko 4genliöd tränay i

"allafhålL framkallande ett tuSenS-tämmigt vrål.k " Så blev detfdödstysi, och k 1

"1: på marken framlörVL I..estroe,flåg. ett jleion- i sina dödsryckningàr. När. .k l 

Lestroe åter vågade införa-sig stegI stolen Lupp i- horisonten. Som-en, 
stormvind lagade hästeniväghån deninal-slrräcknlats, och snart Yhördes 

- täta skon, vilka-alltjämt tilltagnij styre-.1.v

. en ville-.ansträngning lfordradesg.y OCh Lestroe samlzide hlltsitt i
mod. fläta föllo skotten, och för variVL och. Xett stupade enjbeduin. , 
Psrmnnigf lind en bön; innerhyddam "Men Gud-sinnlme fileny 

k siste patronenfsettes i. Lestroe löll".snart sårad av sin häst, och bedui-

skara djärva män ochP nu kom sin "makeiill hjälp. k
. .i VInne hyddan, som nu började brinna från allahåll stod man v
.hnfpen yöver de tystnande skotten." Då man; vågade sig. ut såg; man en "
skara hemskaL soldater komma bärande med den .svårt särade Lost-ro, v l

y"nerna flydde lörshräekta.y Det; varLåstro-esfhustru, L.sornfsamlat ihop en. I

Tacksnmheten från Pdern,- vilkaslrv han vridit:gillMYgav"11650vasnytt...V

levnadsmod.

 

 

gniårénenigål träffengla-nnligragemm för:an.fs"sesmnyn.f 

vakten LL:lå-11han, anfall-tonen : " l Å

   
  
 
 
 
 

 

 

i I v 4 f 1 ll y

 
 
 
 

 

Berlins-:Lat.nr-sflirt-re1ns-x Anunnr-.n
.Djupt gripande ochy iänglande indiandlfamà. H I I
k segrar. - 1-5. Eld! - 16. Bflekansiktet "tror kvinnan vara madonnanléfi

-Å- 17..- Hon fängslats;-bh 118. l tältet. - 19. Höfdingens dotter hjälper j
wblekansiktet. -V-J-20. Nära 1ölverrnminnd. -f21. Hjälp iksista stund. -

 
  

. l. Weanlwortrafreser iör präriebrànden. - 2.,.Prärien brinner; 4- .
3,. l eldhalvet. e- 4. Amuletten. -- 5. Den röde iiurenfw- 6. Barnet . .
bortröf-vadt. 7- 7, l indianbyn. R- 8. lntet hopp. Barnet är borta. "i I i

   
     
   
  
  

9. 15 år senare. - 10..Nybyggarnes läger. -- Llll. Indianbynrupptäckes. 22. Allrum och förföljelse-.- --.RäcldningL kommer. --24. Mor. och son. ff
- 12. Lägret yangripes. -w- 13. Förtvillad kamp. - lndiszmlahalfL -f 25.1Lyckliga. v i i. f f I
i Verklig konst! I i " j,Konstnär-llj fotografering! . " v1511115157;.mmsjslag.IIIs-mvlimw 

    

 

V I L e h n pa på ve ntyfr.
EnL befålngd VVskårntbild som söker-sin like.

i Om" tiden det Lnreldygivervis-als som extranummer bilder från OLYMP-ISKAfSPELENW i;
I...f-Entré:yli-:sta plats-50 .kör-eg, 211m pnrssv 35 öre-f Barn under 25 öre. w 1

 

 

 .Tinallmänmesök inbjudes och för Lrun nämen-het garanteras. "

 -   l , vörd..mA1ex.-Iohansson;  

Ski Anna-le lärarfw,r

 

Mariestad.Mariestadsi i

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain