#6035: Stockholmsbiografen

STOCKHOLMS-

BIUGRAFEN

I Nya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

giver

Stor liivigningsiöresiillniiig
samt

isliuii (mailialsiiiiil liiiiillliiiii ll. 5 ii ll i. i.

efter följande

I I PROGRAM; v
Ve ckans n yh e ter

Pafbé-Journal

Illa-bond tidning "var .lll .om hinder och .har pi [ordnat-t-

 

 

 

   

 

En resa genom södra Frankrike.

Hanförande naturscenerier. - Omvexlande panorama.

Man är här i tillfälle att på några minuter pr bantåg genomresa en
av Syd-Frankrikes vackraste trakter. Man passerar vålbyggda städer och
pittoreska byar, leende ängar och lövskogsklädda höjder, stupande branter
och jämna slätter. Järnvägen går fram över viadukter och aqvadukter, över

   

massiva broar och mäktiga murverk, genom schakt och tunnlar. Och över-
allt har man omväxlande, intressanta vyer framför sig. Till sist lämnar man
bantàget och fortsätter man landsvägsledes, bl. a. passerande en romantisk
dalgång med tunnlar och forsar och grovhuggna klippbildningar.

    
   
 
 
 

  

ronne-oo..-oooo-oo-oo-oooo-oooo-oooo1

O ". O
O O
I O
O - j O
I i -- -- " " I" X"  ff ==----4--Iffi=:-I , . ätthéé-Diååw-JÅ?IMWÖV Y,- :v-ffae . .iWiLagaua-cwzsgrn ...samband-...2. ., ..... 
. Vi börja i dag vår serie från Olympiska spelen i Stockholm 1912, I Och då de nu börjat sin färd över hela världen, än mer hugfästande .
denna var största idrottsfest vid vilken svensk mannakraft och idrott på minnet av de hårda idrottsdagarna där uppe i det fagra Stockholm, får
I ett så enastående sätt hugfästade vara stora minnen. det med lädje vi kiinna stå publiken till tjänst och visa bilderna från I
i Och varje svensk skall städse med stolthet minnas våra idrottsmäns kampen. elt visst skall detta hälsas med glädje, ty för de många som
. bragder vid den V Olympiaden. Och för utländingen skall säkerligen ej iiaft tillfälle att under spelen besöka Stockholm, blir det ju ett utmärkt .
. vart: land i sommarens ljusa fagra dagar stå som ett outplànligt minne, och framför allt billigt tillfälle att se de män, vilkas namn burits på ryk- .
. dit hans håg mången gång med längtan skall svinga sig. tets vingar över jorden. .
. Bilderna från spelen äro synnerligen lyckade. Klart och tydligt ge Den serie vi i dag börja kommer inom kort att följasv av andra. så
due iiSkå-dama intrycket av den oerhörda konkurrens som rådde vid de olika I att åskådaren skall bliva i tillfälle att följa spelens gång från början till slut. .
iavllngama- Det är minnet från vår stora olympiad och det bör varje svensk se.

r

rttttzzzråtzzzzmmzz-:m-.x

Glänsande succén-nummer!

I) huvudrollen den mångomtalade A S T A. N I E L S E N.
Filmens Eleonora Duse.

Heiföreställningsskådespelet

DANSÖSEN.

Huvudroilerna innehavas av

- Rentier Simons roll . . av Herr Vald. Möller, Kungl. Teatern. -

Ett Storstadsdfaml Författaren Jean Mayols roll ,, Herr Joh:s Poulsen. l 3 akter Och l
ur livet bak Fru Yvette Simons roll . . ., Fru Karin Lund, Den Nya Teatern. e "o
kumssel-naI Målare Paul Rischs roll . . ,, Herr Vald. Psilander. " p g.

- Dansösen Camilles roll . . ,. Fröken Asta Nielsen. -

AVDELNINGAR:

 

 

2:a akten.
På bankett hos Simons

lzsta akten:
27.

. Hon bedrager Er!
. Kärleken besegrar svartsjukan.
Szdje akten.
. En kapplöpning med döden.
. Den nakna sanningen.
. Jag har förrätt Eder! Men ångrar det.
. En lyckad list.

. En påtvingad roll.

. Den nya stjärnan.

10. I klädlogen.

11. Camille och Jean.

12. Paul Risch ser för första gången Camilla.
13. Hemliga brännande blickar.

15. Fru och herr rentier Simon.

. " "dd t"t" n.
2. EDralnfål-:dil agsrepeuo 28. Camillas upptäckt.
3. Camille Flovier. 29. Hycklerskan. I
4. En äregirig dansös. 30. Ford bakom ljuset.
5. En överraskning. 31. Ljuva drömmar. u
6. "Ni dr ju en talang". , f 32. En fasaiisfull upptackt.
7. Premiäraiton. 1- 33. Gamille vill hämnas den lidna skymfen.
8
9

 

. h f " I dub els el. . Falsk uppfattning-l
 Dtånfslrrililåira mgdeleri. .i 41. Icke mäktig sina sinnens bruk.
18. l Rischs atelier. " Skottet. -
19. Ett otillåtei möte. 43.--P-å teatern.
20. Den andra sittningen. 44. Bak kulisserna. . I
22. En oförklarlig oro. 45. Camille erfar följderna af sin godhet.
23. Lyssnerskan. 46. l dödens armar. v
24. Mötet. 48. Bland goda människor.
35. En smärtsam upptäckt. 47. Livet småler på nytt mot Camille. Or-

men i paradiset De godas seger.

. Lätt att övertyga.

Fullständig beskrivning à 5 öre i biljettluckan.

k ...O-...O-...O-...O-.O..-OO-.J

.DONAUDÅLEN Häniörande naiurbild. I
Petter som droskkusk.

Överdå digt komisk

W Obsl Fin musik till piano. "-

Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne 35 öre.

 

 

 

 

Entré:
Till denna föreställning äga barn ej tillträde.

I Salen lr löredd med alla moderna säkerhetsanordningar för
o B s I I eldsloyeka och reservutgàngar finnas l tillräckligt antal.

058.!

Till talrikt besök inbjudes.

KOM MITTERÅDE.

 

Mariestad, Mariestads Typograiiska Anstait 1912.

i

x

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain