#6025: Stockholmsbiografen

I Nya Orden

i liirdaend. 5 o.   
- . V I Stora föreställningar.

 

 

 

  

 

 

.-

 

w. vid Stockholmsvägen i

giver

5

Barnföreställningen inställesJ men äga barn tillträde pä lördagens afto
- om de äro i sällskap med föräldrar eller mälsmänI

W PROGRAM; i 

 

. 1 . .: i, v,
i i 1 . i .i w
l l l l"Å v
l
i l

, Veckans n yhefer

Pathé-Journal

Illustrerad tidning äfven-kallt son: händer och sker på Iordklotot. I

 

. I 1 .. , 1 r

Lille Frlts somV negerp
eller Nöden har ingen lag eller Bättre brödlös än utan blanksmörja.

. Ett lustigt äventyr, som Yalla måste ha roligt åt.

 

ojke

Lille Frits är alltid skrattretande.

 

Ett upprörande drama ur verkligheten -- Rivaler Ii liv och död.

Vi föras till en liten station på de kanadensiska järnvägarna. Två
järnvägsmän rivalisera om en ung telegrafists kärlek. Till en början sy-
nes hon villrådig, men vänder snart sitt hjärta mot James. Hon beseg-
larI sitt val med en kyss, till vilken rivalen, Charles oförmodat blir vittne.
Han svär den andre en blodig hämnd. i

Snart yppar sig ett tillfälle. Båda rivalerna skola itjänstärende med-
följa tåget nzr 25 och Charles har sin post som bronsare på en av vag-
name. James kommer tillfälligtvis förbi och Charles beslutar sig att
strax sätta sin llämndplan i verket.

nuter av den r:väl-idäätifr"näst? Isfätiiiing. l f

Först se vi den misshandlade vakna till liv igen -det nesliga brot- 1
tet har nämligen ej lyckats - och finna att han befinner sig på taket i

Spännande oeh livfull. .

 

 

De kringdragande menageriernas tid är förbi. Kinematografen har
ingripit även här och reformerat. Vi kunna nu sitta i en präktig och
bekväm salong och se all världens djur med alla dess egenheter, de
minsta med de största framträda på"kinematografscenen.

Londons zoologiska trädgård, populärt kallad "Zoo", ärl en bland de
största i världen och dess djursamlingar, som uppta en hel park i jätte-
staden, rekryteras dagligen med nya, sällsynta exemplar från Ishavet till
Ekvatorn. .

Det är från denna de vilda djurens huvudstad våra sällsynt vackra

ingenting faller Alex i smaken; allting ha de bättre i Berlin.

Han kastar sig över rivalen och stry- 1
per honom. För att dölja brottet kopplar han så av vagnen, där den .I
fallne kamretensfkroppvligger och nu upprullas för våra ögon pågraåmi- .V

 

Blund jordenslullu vilda djur.

Högintressanta bilder ur djurens liv.

Ett nummer för gammal och ung. I De intressantaste djurbilder. som någonsin visats.

LilleX Fritz visar sin vän Marseille.
Han fick nog till sist.

Herrr Alex från Berlin gör på hemväg från Algier ett besök hos vännen Fritz i Marseille, och

 en järnvägsvagn som allt hastigare rullar ned för en sluttning av ba-

nan.v Den olycklige ser ingen utväg att häjda vagnarnas rasande fart.
När han rusar förbi ett litet stationssamhälle lyckas han emellertid ge en
signal, som föranleder afsändandet af ett telegram, vars mottagare är
just hans egen fästmö. "

i Dödligt förskräckt över den fara, vari James svävar skyndar hon bort
och lyckas få med sig några karlar isen ångdressin, som nu anställer
en vild jakt efter de lösa vagn-arna. l allra sista sekunden lyckas väg;
spelet - ångdressinen hinner fram till en vexel och kommer tid-Is nog att
koppla in vagnarna på ett sidospår. Jamesv är räddad.

Men samtidig-tÅ .har den; -hjältemodjga unga flickanräddat livet .Vä
r i Y" V-lnmclrzrtals 1 personer-.ty minuten-efter -kommeäeääfpresstägetfrai - v 

på samma spår från vilket olycksvagnarne nyss bortkopplats.
Till sist få vi se, hur missdådaren föres till sitt väntande straff.

x .

tydliga och intressanta bilder äro tagna. Vi göras bekanta med alla dju-
rens karaktäristiska egendomligheter, se hur sekreterarefågeln slukar hela
hönsägg. kameleonterna slänga ut tungan flera fot framåt och ofelbart
träffa och uppsluka den fluga eler mask, som utgör deras föda, blicka in
i en flodhästs fruktansvärda gap, rida på elefanter och kameler, mata
björnar-ne. retas med aporna, kela med tigrar och lejon, föda sjölejonen
och sälarne och bevittna tusentals andra scener, som utspelas i en dylik
djurpark. I Å

en del krabbor i Alex säng, och när han sedan upplyser vännen om att så stora äro vägglössen i Marseille, erkänner sig berlinaren övertrumfad

Dråpllgt IIIs-(spel. 1 är

, Ovanstående program gives på lördagen.

 

 

 

 

 

Det är den gamla historien omien ung kvinnas hängivna kärlek och en lättsinnig mans svek, som här upprullas på duken- Ilivfulla
scener bjudes har ett drama som med stark realism skildrar de olika faserna i handlingen och hos åskådaren kvarlämnar ett djdpt intryck
Fullständig beskrivning à 5 öre i billjettluckan. ,

li :innan uivts islillrl lir itlrurålislensfhiillulil; nulanllirnlr smmrlale man:
I ool i i , k i H I

Modärnt samhällsdrama 1 2 delar och 50 avdelnln

Denna bild är 1,000 meter lång och tager l timma att törevisa. - Förbjuden för barn. i

välspelade

 

innan,

Änförest ällni n g

 

denne visar honom sin stads sevärdheter. Men

Fritz blir arg och beslutar att ge vännen litet extra för hans överlägsenhet. Han placerar

 

shuset

 

 

 
 
 

    
     
      
   
   
   
  

gar. i

 

W obs! Fin musik till piano. w

Entré: IFondläktaren 50 öre, salen

t OBS.! Hela programmet

Efter skedd ändring av ljuskällan

OBS.!

Salen är försedd med alla mnderna säkerhetsanordningar för
eldsolyeka och reservntgangar finnas i tillräckligt antal.

och sidoläktarne 35 öre, Barn 25 öre.
är absolut nytt för Mariestad. I

äro bilderna absolut klara och skarpa.

OBS.!Å

lÄndring av pil-og"rannani förbehålles.

 

Mariestad, Mariestads Typografiska Anstalt 1912.

Till talrikt besök inbjuda

W KoMITTERADE.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain