#6023: Stockholmsbiografen

s-rocKHoLMs-

IDG"
N I Nya Ordenshu et

vid Stockholmsvägen -

give:I

 

 

Stor föreställning.

PROGRAM;
N J a" r n V e rk.
å. marknad i Sibirien..
i i ihrbini vid 40 graders köia. i

Intressanta typiskt ryska bilder.

En iljärv räddningsbragtl
eller Striden mellan kärlek och hat.

Kårleksdrama från en m.livräddningsstation.

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
   
  
 
 
 
  

Det är en livräddningsstation vid havet. Föreståndaren får en dag Emellertid kommer inspektörens Ison en dag på besök och får veta, X
ett brev, att inspektöreiis son kommer på besök med några vänner; och att dotternP är Iute vid havet bland klipporna. Han skyndar efter, men.
hans unga dotter skyndar sig att signalera nyheten till sin käraste på en råkar ytterst vid havskanten snava och faller utför klipporna och bllr
annan del av kusten. q hängande mellan ett par klippspetsar alldeles nere vid havsbrynet. Faran

lnspektörens son befinnes ha flera damer med sig och en av dem dr överhängande. Man ser tidnattnet stiga och gång på gång slå över
fattar tycke för den unge livräddningsmannen till fästmöns stora förargelse. den. olyckliga i
Men hon beslutar att hämnas och börjar den ivrigaste flirt med inspek- Flickan, som befinner Sig i närheten hör den Qlyckliges skri Och
törens son" Och det tar Skruv" Fästmannen rasar av -Svflrtslukaf S91" skyndar efter sin fästinan, men denne Åvägrar först att ta befattning med
når sin kulmen, dåfhon åker medh.onom..i.hans,,automobil tilllörestan- . Nimafördjygmgmkäahhwfmq.denne ärÄV .Såwdigwx ger-.hanl exteriör 
darens hem" q " . . hennes böner, och utför en vacker och spännande räddniiigsbragd.

Under tiden ges uppvisningar i livräddningsbåtens utskjutande, signal- i n u n .
kanoners avfyrandeo. drunknades bärgning i land i livräddningskorgar etc. Den räddade vill sedan belona raddaren med en I.bunt pangar, som

När sällskapet väl farit .sinl väg,I sedan inspektörssonen inbjudits i dock denne slungar på golvet och harmsen gar sin vag. Flickan skyn-
göra ett besök i familjen, kommer det till en häftig scen mellan de . dar efter, och i en lförtjusande scen ute bland havsklipporna se vi de
älskande, som slutar i att de skiljas. I båda försonade. 1

N ervspännande llixär-lek- och äventyrsår- anna.

== ÄDE LTA D D. ==

Ett kinematografiskt skådespel .om en aviatikers- självuppoffring.

 

 

  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

P E R S O N E R N A: 14. Vidart hos sin förmyndare. i 34. Syster och broder.

 

Arthur Vidart-l Aviatikerm Hr Paul Reumert 15. Edert konto är övertecknat. Ni har fått 35. Du får icke falla offer för hans smicker.
Elsa, hans syster .......... H Fru-Christel 1.10le . mer, an jag har ratt att giva. .36. Brodern dikterar och systern skriver
Aubert, Aviatiker .......... .. Hr E. Zangenberg 10" Max Auämrt vid sm arbete" 37 wild tarar ldogonån" P .,
Lydia, hans förra 7vänninaY Fru E. Kornbeck 17- Pa flng atseni .. .. .. 1 . I " " .I fm Off e .an e, arson, upptrader
parson .Människovän. Hr Wilh- Beww, 18. Lydia, Max gamla fastmo, forebrar ho-V aterigen pa skadeplatsen.
y , " nom för trolöshet. 38. .Elsa talar med Parson.
19. Lydia beklagar sig för Vidart. 39. Konkurrensflygningsdagen är innn.

i AVDELNINGAR? , - 20. Ett hemligt möte. . f f 40. Aubert och Vidart konkurrera om höjd-
1. På flygplatsen. i i 21. Max Aubert erhåller Elsa Vidarts "ja". - flygningspriset.
2. Träningar till den förestående höjdflyg- 22. Vidart hos procentare. - 41. Elsa förstår att endast en seger kan

ningen. 23. Icke en dag, med mindre, än att Ni . rädda Vidart. . -
3. Två konkurrenter. ökar på vexeln med 1,000 kr. 42. Elsa vill själv tala med Aubert.
4. Vidart, aviatikem, presenterar sin kon- 24. Ett våldsamt uppträde. 43. Låt min broder vinna.

kurrent Aubert för systern. 25. Ett obehagligt vittne. 44I Min fröken! Äran måste gå framför
5. Love at first sight. 26. Vill Ni, eller vill Ni ej? i - affärerna, i b
6. Rosen. f 27- Neil Och återigen mflI , 45. Och kärleken går framför äran och
7. Fyndet. 28. Gott, då ringer jag upp polisen. affärerna,
8. Denna är nog ditsatt för min skull. 29. Usling! Hit med pennau. 46. Eden brev var således.
9. Ett ovälkommet besök. 30. Se så. Det kallarman en förståndig 47l Min broders verk!
0. En något för hetsig flygare. , ung man. . , v 48. I- så fall, Elsa, skall han vinna äran,
1. Lugn min vän. Växeln skall betalas i 31. .l dåligt humör. I - Och premien Och jag vinna .. .. .-

morgon. V 32. Vidart jagar Aubert på porten. 49, Mig!

Ut., ockrare! 33. Har Ni inte nog av Lydia. Skall Ni 50, Den högsta belöningen.

Ockraren Parson går, men lovar hämnd. hava en till? "

Ett vackert och spännande drama., vari visas hur kärleken är starkare än törsten efter ära. och guld.
Man far här se intressanta bilder frän en flygplats saint en spännande tävlan mellan tva ilygmaskiner.
Innehållet framgar av vidstäende soenförteckning. Envar bör se detta spännande drama.
Förbjuden för .bal-ln. I ä  . . Å Broschyr à15 öre vid ingången-

Little moriiz paint :i Afrika.

Komisk scen av Machin.

.lust i dessa dagar har i dagspressen förekommit meddelanden rörande
de oerhörda resurser, varöver de stora filmsfabrlkerna förfoga. Den bildserie
som här visas är en särdeles belysande illustration härtill.x

Little Moritz har jämte en väu tagit en. avstickare ned till Afrika för att "
fånga storvilt. Försedda med riklig utrustning och svarta bärare tränga de
in i urskogariie, och det dröjer ej länge innan de träffa villebråd - försten
hyena, så en panter och till sist en noshörning. Men de bålde nimrodarna.
hålla på att bli villebråd i stället. L .

Slutligen lyckas de fånga det första offret, en - kanin. Så- blir det

OBSJ yAllraPl djuren äro äkta - utom ett. - Storan-tat mangemani; -- Mycket komiskt.

1

 

 

 

natt, kaninen tjudras och de gå till vila, men väckas snart av en stor boa-
orm, och så är det slut med vilan. l,

Mätta på jaktäventyr återvända de 1Atill Europa, sedan de telegraferat till
sin klubb att de snart anlända med fångna vildar och djur. Deras hemstad
anordnar ett storartat mottagande för upptäcktsresandena och jägarna, med.
tal av borgmästaren och puss av borgmästarinnan och sång av skolbarn och
allmänt jubel. v I

Men så slipper en. panter lös . . .

 

 

i Obslv Fin musik till piano. -f 
Entré;V Fondläktaren 50 öre, salen ochisidoläktarne 35 öre, (Barn äga ejtillträde).

- v I I Att Stockholmsblo9raleu lår sina -bl-lller Sverige: förnämsta lllmflrmn och att I. 
I I dessa numera -allmtlnt erkännas vara förstklassig, liksom att Åden har den binta, .
1 eldsäkraste och lnltlgoste lokalen, med lltmn behaglig temperatur. . . .I . i . . I

 

Ända-Ing .av programmet förbehållo s.

riii iairiin besök inbjuda - , ,.
KOMMITTERADE.

 

nur-tema, nummer- frmgmisia Annan im.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain