#6019: Stockholmsbiografen

sTocKHoLMs-

BmGR-AF-EN

I Nya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

giver

lördigll!

 

 

 

  

 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 

 
   

Entré:

r. ns:-

 .eeasg-sgfnfeÅ .,.-,..  ,

 

é Stora föreställningar.  I?

 

PROGRAM:
Ve ckans n yh e ter

.Pallini-Journal i

Illustrerad tidning öfver allt non: hinder och .har på Iordhlolol.

Olympiska Spelen l9l2.

4zde serien. ,

Sommarflin i.

.Briljant lustar-pg]-

Zonsfllln: med den dråpllgo Fred. Buck l huvudrollen.

 

 

 

 

.Sir-alfa d fåfänga

eller I Modistens baläventyr

Drama framställt av The Vitagraph Company of America.

En ung flicka är anställd .i enrmodeaffär som mannekin d. v. s. skall
provaitselftippbarafattarskilädrrlnk  i Him  
B En dag får hon ett brev från en väninna med inbjudan till en bal
pa kvällen. Men hon har ingen passande klädning.

9

I affären infinner sig samma eftermiddag en dam och bestämmer -

sig efter många prövningar av kläderna på den unga flickan för en dyrbar
klädning och kappa, som skäll bäras hem till henne.

Det är endast två timmar kvar till balen och vårt butiksbiträde faller
offer för frestelsen, ikläder sig de köpta kläderna och går på balen.

Knappt har hon här dansat några steg, förrän hon trasslar in sigi
en annans klädning koch ett .stort båtens, på den..,dynbara;klädningen.

Förtvivlad beger hon sig bort från balens gläje och sätter sig i herrl-V
met att Iförsöka laga klädningen och så avlämnar hon den hos ägarinnan.
Denna upptäcker snart sveket och skyndar förbittrad till affären, där det
snart uppdagas, att den unga flickan och hennes fåfänga äro skulden
till det hela. Polis tillkallas men ägarinnan vill ei att hon skall straffas,
och sedan den- brottsliga fått även principalens förlåtelse, slutar det hela
med försoning och ånger.

En enkel, vacker, välspelad historia ur dagliga livetN

Också. en Cowboys.

skämthistoria av det mest dråpliga sia-g. Bilden talar för lsig själv bättre än alla beskrivningar. f

Dramatisk skildringI av

 

Titanic-Katastrofen.

Förväxla ej denna jättefilm med de mindre skildringar som tidigare visats här.

Denna bild kosta-r iI inspelning Birka en halv mill. och har inspelats av en skådespelartrupp på övar 500 WPSDIOP.

Bilden är synnerligen väl utförd under ledning av den framstående öVBPPIgI-Såran Mnnlilllr Misll, vars fackkännedom utgör en,

borgen för ett naturtroget utförande av scen in i minsta detalj.

Under inspelningen måste man arbeta med kollosala vattenmängder,
med jättelika eldslågor etc., allt under den största livsfara för de spe-
lande. Dyrbara möbler sättas under vatten, luxiösa dräkter-uppoffrades.
Dessutom blev en del av fotografierna beslagtagna av en kommendant
för en sjöfästning, vilken trodde att inspelningen ute på havet var
anlagd- på spioneri. ,

Ett som allt, vi visa nu en succésdrama, vars motstycke aldrig
förut skådats, vars realistiska scener och naturtrogna uppslag lämna allt
övrigt bakom sig. Detta är ingen tarvlig historia, som på något sätt
förlöjligar den hemska "T itanicit-katastrofen, vars fasansfulla scener ännu
bevaras i friskt minne, utan denna bild är en äventyrsskildring àla Jules Verne
som giver oss en föreställning om huru det tillgår vid en sådan katastrof.

Innehållet är följande:

. En med "Titanic" förolyckad rnilliardör
med fru gå ombord.

. Passagerarnes reseffekter tagas ombord.

. Stewarten hämtar passagzs handgepäck.

. En bekant annan millionär går med sin
unga frufbfnfbiöiifdwaF-éåftffäiiträda bröllops-
resan. Mannen gick hjäljemodigt i dödens-
för att låta kvinnor och barn gå först i

Präddningsbåtarna medan makan blev
räddad.

. Sidoportarne tillslutas vattentätt.

. En slup upphissas.

. Tjänstgöringeu på kommandobryggan.

. Förste officeren uppmärksammar de för-
bipasserande ångarne, bland vilka märkas
"Augusta Victoria", Hamburgerliniens
stora jätteångare.

. Skeppskapellet
home".

. Båtens däck besiktigas.

spelar uHome, sweet

 

22. Aftonunderhållning i det förnäma Paris-
kaféet.

Y23. Utkiken varskor isberg.

24. Några väldiga isberg dyka upp alldeles
bredvid ångaren.

25. Kaptenen ställer maskinen på back full
fart.

26. Katastrofen1 och dess verkningar på och
under däck. .

. Ill delen. 1

. Förste telegrafisten erhåller order om
nödsig nalers avgivande.

. Räddningsbåtarne klargöras.

. Skeppskapellet spelar "Närmare Gud till
dig".

. Koralens noter, i

. Det inströmmande vattnet förorsakar pan-
nornas explosion. Stora flammor slå
upp ur fartyget.

. Båtarna taga upp en del av de ivattnet

. H. -....w.-...e-,;e-z.:i;i .H i; z

 

. Passagerarnes tidsfördriv ombord. .

Slut på första delen.
ll delen.

. "Titanic" för full fart olycksnatten.
. En matros som utkik upp i mastkorgen.
. Kaptenen överlämnar befälet till förste

officeren och beger sig under däck.

. l telegrafexpeditionen, där andre telegra-

fisten, som räddades, är i tjänstgöring.

. Förste officeren, som hjältemodigt stan- -

nade på sin post och. omkom.

Ängar-en läxnnal-P hamnen.

17.
18.

l 9.
20.

21.

Förste officeren i tjänstgöring.

Sex av .de 160 panneldstäderna på jätte-
ångaren.

Toalett i lyxavdelningar.

Den lille milliardörarvingen o. hans skö-
terska, vilken blev ensam räddad av
hela familjen.

Aftontoilett i lyxavdelningen.

kringflytande människorna.
ngaren sjunker alltmer och mer.

. Kaptenen uppmanar de å ångaren kvar-

varande att visa sig som gentlemän.
ngaren är snart under vatten.

. På räddning är ej mer att tänka.
. Kaptenen, som av en våg spolats över- "

bord, erbjudes upptagning i en av bä-
tarna, men vägrar, i detÅ han förklarar:
"Det är mitt skepp, med det vill jag gå
under".

Fullständig beskrivning à 5 öre säljes vid,V ingången samt i Bergströms Pappershandel,

W Obs.!

055.!

Förbjuden för barn.

Fin musik till piano. "W
Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne.. 35 öre, (Barn äga ej, tillträde).

nlen lir vill ventilerad, försedd med alla moderna säkerhetsanord-
ningar för eldsolyelm och reservntgàngnr Ilnnns l tillräckligt antal.

085.!

Ändring av programmet förbehålls s.

KoMMITTERADE.

Till talrikt besök inbjuda

 

Mariestad, Mariestads Typogrnlislte Anstelt tala.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain